Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stowarzyszenie wybrało władze na nową kadencję

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia i wybrało władze na nową kadencję. Przewodniczącym Zarządu ponownie wybrano Kazimierza Barczyka - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, a Członkami Zarządu SGiPM zostali:

- Achinger Elżbieta - Radna Województwa Małopolskiego
- Choma Robert - Prezydent Przemyśla (przedstawiciel woj. podkarpackiego)
- Cycoń Marian - Burmistrz Starego Sącza
- Filipiak Ewa - Burmistrz Wadowic
- Fryźlewicz Marek - Burmistrz Nowego Targu
- Fudala Kazimierz - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
- Gwiżdż Jerzy - Zastępca Prezydenta Nowego Sącza
- Juszczyk Henryk - Zastępca Prezydenta Bielska-Białej (przedstawiciel woj. śląskiego)
- Kochan Witold - Burmistrz Gorlic
- Kośmider Bogusław - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
- Morawiec Witold - Wójt Olesna
- Olearczyk Kazimierz - Wójt Bolesławia
- Oszacka Zofia - Wójt Lanckorony
- Potępa Andrzej - Starosta Brzeski
- Rybak Stanisław - Wójt Koszyc
- Samborski Adam - Wójt Racławic
- Saternus Andrzej - Burmistrz Chełmka
- Szarek Wacław - Burmistrz Sędziszowa (przedstawiciel woj. świętokrzyskiego)
- Ścigała Ryszard - Prezydent Tarnowa

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

- Brzuchacz Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów
- Orliński Czesław - Radny Miasta i Gminy Szczekociny
- Pogan Wojciech - Radny Miasta i Gminy Krzeszowice
- Rychlik Jan - Burmistrz Alwerni
- Rzepka Dariusz - Burmistrz Olkusza
- Sipior Jan - Burmistrz Szczucina
- Wawryka Grzegorz - Burmistrz Brzeska

Walne Zgromadzenie przyjęło też stanowiska w sprawach:

- rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Małopolsce >>>

- realizacji najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce >>>

- podjęcia prac nad ustawą o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich (Apel do Posłów i Senatorów)
- Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 (apel do samorządów gminnych i powiatowych o włączenie się w konsultacje) >>>

- Wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły" (Apel do Rządu RP) >>>

- nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego (Apel do Rządu RP o kompromisowe rozwiązanie sprawy) >>>

- Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym >>>

**********