konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY WYDARZENIA
09.01.2012
Noworoczny Opłatek Samorządowców

Otwierając XXI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a także Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk powitał gości i złożył noworoczne życzenia. - Życzę przede wszystkim, aby dalsze działania na rzecz rozwoju i innowacyjności Małopolski, ale również kultywowania jej tradycji w nowym roku przyniosły same sukcesy - powiedział Kazimierz Barczyk. Przewodniczący apelował również do samorządów o przyłączenie się do inicjatywy kardynała Stanisława Dziwisza o zorganizowanie w 2015 roku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz wsparcie budowy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w krakowskich Łagiewnikach.

Spotkanie w sali obrad Rady Miasta Krakowa zgromadziło znamienitych gości: Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Karolinę Kaczorowską - wdowę po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, doradcę społecznego Prezydenta RP ds. samorządu, uznawanego za jednego z twórców samorządu terytorialnego w III RP prof. Jerzego Regulskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Annę Okońską - Walkowicz, a także przedstawicieli środowisk naukowych, kombatanckich, korpusu dyplomatycznego, kościoła, parlamentarzystów oraz senatorów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtow małopolskich.

Uroczystość była okazją nie tylko do złożenia sobie noworocznych życzeń, ale również podsumowania 20-lecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 20 lat temu, w grudniu 1991 roku odbył się zainicjowany przez Kazimierza Barczyka Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Gmin Małopolski z udziałem przedstawicieli 148 gmin z terenu 9 województw historycznej Małopolski.

**********

Przemówienie Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Szanowni Państwo!

1. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Widzę w tym uznanie dla roli wspólnoty Kościoła katolickiego w życiu społeczności naszego regionu i naszej Ojczyzny. Głosząc przez ponad tysiąc lat Ewangelię na naszych ziemiach, Kościół od samego początku przyczyniał się do scalania wspólnoty narodu, oferując mu istotne wartości duchowe i moralne, na których mógł budować swoją tożsamość. Również dzisiaj Kościół pragnie wspierać wszystkie aspiracje i dążenia społeczności dla dobra człowieka. Utożsamiamy się ze słowami rozpoczynającymi Konstytucję Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II: "Radość i nadzieja, smutek i lęk w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych, są również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem uczniów Chrystusa" (n. 1). Chcemy służyć i służymy sprawie człowieka, współpracując z ludźmi dobrej woli oraz instytucjami mającymi na celu dobro wspólne.

2. W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2012 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI podkreślił rolę wychowania młodzieży do sprawiedliwości i pokoju. Swoje Orędzie Papież skierował w tym roku do "rodziców, rodzin i wszystkich osób zajmujących się wychowaniem, formacją, a także do odpowiedzialnych za różne dziedziny życia religijnego, społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego oraz za media. Poświęcanie uwagi światu młodzieży, umiejętność słuchania jej i doceniania jest nie tylko szansą, ale podstawowym obowiązkiem całego społeczeństwa, w perspektywie budowania przyszłości opartej na sprawiedliwości i pokoju. Należy wpajać młodym ludziom przekonanie o pozytywnej wartości życia, wzbudzić w nich pragnienie, by je poświęcać w służbie Dobra. Jest to zadanie - podkreśla Benedykt XVI - które spoczywa bezpośrednio na nas wszystkich" (n. 1). Wsłuchujemy się uważnie w te słowa.

3. Jak wiemy, zadania formacji młodych podejmuje się Centrum Wolontariatu, wznoszone w obrębie wielkiego projektu, któremu na imię Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie-Łagiewnikach. Korzystam z tej wyjątkowej okazji, by podziękować osobiście Państwu i Samorządom Małopolski za wielką pomoc i wsparcie w realizacji naszego wspólnego projektu. Jestem przekonany, że inwestowanie w młodych ludzi, zwłaszcza w przygotowanie ich umysłów i serc do bezinteresownej pomocy niesionej innym, jest najlepszą inwestycją. Jest budowaniem fundamentów zdrowego, solidarnego społeczeństwa. Takim ideałem żył i taki ideał proponował młodym Jan Paweł II. Widział w nich "stróżów poranka, czuwających o świcie trzeciego tysiąclecia", broniących pokoju, "starających się ze wszystkich sił czynić ziemię coraz bardziej gościnną dla wszystkich" (Tor Vergata, 19 VIII 2000, n. 6). Pomagając młodym żyć tym ideałem, wznosimy najpiękniejszy pomnik błogosławionemu Papieżowi, utrwalając jego dziedzictwo i żywą pamięć o nim.

4. Łamanie się opłatkiem budzi w nas najpiękniejsze uczucia oraz świadomość wspólnoty losu. Ten gest jest także zachętą do pogłębiania wzajemnego braterstwa, wznoszącego się ponad wszystko, co często nas dzieli w codziennych sprawach i w służbie społeczeństwu. Życzę Państwu radości w życiu osobistym i rodzinnym. Życzę także trafnych intuicji, mądrych decyzji oraz odwagi i wytrwałości w realizacji celów i zadań, podejmowanych dla dobra wspólnego na różnych szczeblach odpowiedzialności. Życzę wszystkim nadziei i pokoju Tego, którego nazwano Księciem Pokoju i którego przyjście na świat dwa tysiące lat temu odmieniło oblicze naszej ziemi.

Kraków 9 I 2012

**********

**********

Reportaż z XX-lecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski >>>

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

**********

Spotkanie Opłatkowe

**********

Audiencja u Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

**********

Konferencja z okazji XX-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: Projekt ustawy Prezydenta RP "o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw"

**********

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski