Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protokół z III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski, 6 czerwca 1994 r.

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski otworzył i prowadził Przewodniczący Rady SGM Kazimierz Barczyk. Uczestniczyli w nim Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Delegaci Gmin na Walne Zebra-nie SGM, a także niektórzy z zaproszonych gości.

2. Przewodniczący Rady SGM K. Barczyk zaproponował porządek obrad (załączony także do zaproszeń), który został jednomyślnie przyjęty przez uczestników Walnego Zebrania.

3. W pierwszym punkcie obrad Prezes Zarządu SGM Władysław Wyka przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz sprawozdanie finansowe za 1993 r., a także preliminarz wydatków na 1994 r., które to wcześniej zostały przesłane do gmin drogą pocztową. Wydanie specjalne czasopisma SGM "Wspólnota Małopolska", które ukazało się w czerwcu br. zawiera powyższe materiały sprawozdawcze.

4. Uzupełnienie do sprawozdania złożył Przewodniczący Rady K. Barczyk, który poinformował zebranych, iż Rada Miasta Krakowa pod-jęła uchwałę nawiązującą do uchwały SGM o zorganizowaniu w Krakowie XXI Zgromadzenia Gmin i Regionów Europy jesienią 1995 r. K. Barczyk omówił także przebieg wyjazdu - pielgrzymki kilkudziesięciu Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Gmin oraz Radnych z SGM do Rzymu-Watykanu, gdzie miała miejsce audiencja u Ojca Św. oraz m.in. pobyt na Monte Cassino, gdzie złożono hołd poległym uczestnikom bitwy o Monte Cassino składając (wyczerpujący artykuł na ten temat znajduje się we "Wspólnocie Małopolskiej").

5. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGM Józef Szumiec poinformował zebranych o udzieleniu absolutorium Zarządowi SGM (Statut SGM nie przewiduje udzielenia przez KR absolutorium Radzie). Komisja Rewizyjna stwierdziła realizację zaleceń pokontrolnych. Komisja zwróciła jednocześnie uwagę na znaczny udział kosztów utrzymania i funkcjonowania biura SGM oraz fakt, iż, jak powiedział J. Szumieć, "Stowarzyszenie podjęło kilka inicjatyw o charakterze spektakularno-propagandowym, np. spotkanie z przedstawicielami jednostek dyplomatycznych, dziennikarzami, co do których trudno jest ocenić płynące z nich konkretne efekty".

6. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad udzieleniem absolutorium władzom SGM, co przypomniał K. Barczyk, leży w kompetencjach Walnego Zebrania. Po dyskusji Delegaci na Walne Zebranie SGM udzielili absolutorium: Zarządowi (brak głosów przeciw, 2 wstrzymujących się) oraz Radzie SGM (brak głosów przeciw, 5 wstrzymujących się).

7. III Walne Zebranie przyjęło rezolucje-uchwały w następujących sprawach z zamiarem przesłania ich m.in. Prezydentowi RP, Premierowi Rządu, Marszałkom Sejmu i Senatu.

(..)

Wszystkie te kwestie głosowane były zbiorowo: jednogłośnie za, przy jednym głosie wstrzymującym się.

(..)

9. Na zakończenie uczestnicy III Walnego Zebrania wyrazili podziękowanie władzom SGM, a także - na ręce Prezydenta Miasta Krakowa - Gminie Kraków za udostępnianie pomieszczeń oraz ułatwianie pracy Stowarzyszeniu. Kazimierz Barczyk w imieniu Rady SGM podziękował Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim Delegatom Gmin za ich pracę i życzył wszystkim wszelkiej pomyślności.

Protokół sporządzono w oparciu o stenogram III Walnego Zebrania, który jest do wglądu w Biurze SGM, Kraków ul. Grodzka 28.

Przewodniczący III Walnego Zebrania SGM Kazimierz Barczyk

Ze względu na wymogi statutowe, stanowisko w sprawach zmian statutu SGM nie ma wiążącej mocy prawnej.