Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Nr XIII/155/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Na podstawie art. 18 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z późniejszymi zmianami), w związku z § 14 pkt 17 Statutu Województwa Małopolskiego (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2002 r., Nr. 233, poz. 3172) oraz na podstawie § 7 pkt 2 i § 11 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Sejmik uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przystąpić do Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, jako członek rzeczywisty Stowarzyszenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, powstało w 1991 roku, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem jednostek samorządów terytorialnych,  zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów oraz kultywowania historycznych więzi. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, może też prowadzić działania poza granicami kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.

Aktywność Organizacji swym działaniem wychodzi poza ramy Województwa Małopolskiego, zrzesza 88 gmin i 7 powiatów z Województwa Małopolskiego, 5 gmin i 3 powiaty z Województwa Podkarpackiego, 6 gmin i 1 powiat z Województwa  Śląskiego oraz 3 gminy z Województwa Świętokrzyskiego, w sumie 113 jednostek samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski kładzie nacisk m.in. na: promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych; prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej; organizowanie działalności szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia; współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi; działa w Zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Od lat trwa współpraca Województwa Małopolskiego ze Stowarzyszeniem, często razem uczestniczą w tych samych inicjatywach, wspierają działania organizacji lokalnych, walczą o najlepsze rozwiązania  dla samorządu.
Z racji na tak szerokie spektrum działania Stowarzyszenia, zbieżne z działaniem naszego Województwa, stwarzające szanse na jeszcze ściślejsze współdziałanie Małopolski z samorządami lokalnymi, zarówno z jej terenu, jak i z innych województw, celowym staje się przystąpienie Województwa Małopolskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

**********

Link do uchwały na stronie Województwa Małopolskiego >>>