konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 477
Wyświetlono w kolejności wg: data rozpoczęcia, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
1991-12-10  Zjazd założycielski Stowarzyszenia Gmin Małopolski, w którym uczestniczyli przedstawiciele 148 miast i gmin ówczesnych województw: bielskiego, katowickiego, częstochowskiego, kieleckiego, tarnowskiego, przemyskiego, nowosądeckiego, rzeszowskiego i krośnieńskiego
1991-12-17  Organ rejestrowy - Wydział I Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie wpisuje Stowarzyszenie Gmin Małopolski do rejestru stowarzyszeń z nr. Ns. Rej. St. 181/911. Lista członków - założycieli objęła 100 JST
1992-02-10  I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Małopolski. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin z 10 województw historycznej Małopolski - rozpoczęcie (do 1992-02-11)
1992-02-11  Uchwała programowa Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1992-02-11  Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie anulowania nieuzasadnionych obciążeń miast i gmin z tytułu zobowiązań skarbu Państwa wynikających z uchwały Rady Ministrów nr 268 z roku 1982
1992-06-15  Powołanie trzech pierwszych komisji problemowych Stowarzyszenia Gmin Małopolski. Były to Komisja Prawno-Samorządowa, Komisja Rozwoju Turystycznego i Gospodarczego Małopolski oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
1992-06-15  Uchwała Rady Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie utworzenia regionalnej sieci radiowej
1992-08-03  Uchwała Rady SGM w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wspólnota Małopolska"
1992-10-28  Kazimierz Barczyk na forum Sejmu RP prezentuje wyniki sondażu na temat oczekiwanego kształtu samorządu terytorialnego przeprowadzonego wśród małopolskich samorządowców
1992-12-07  Uchwała Zarządu Miasta Krakowa wyrażająca zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM
1993-01-12  Rezolucja w sprawie warunków dla rozwoju gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej
1993-03-22  II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1993-03-30  Nowe szkoły, ale - wnioski uczestników narady zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski
1993-04-30  Podpisanie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM
1993-05-29  Pierwsze warszawskie spotkanie przedstawicieli organizacji samorządowych, którego celem było utworzenie federacji organizacji jednostek samorządu terytorialnego (obecnie: FRZGiP RP)
1993-06-14  Uchwała Rady SGM w sprawie przestąpienie Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Federacji Samorządów Terytorialnych
1993-06-30  Apel do Parlamentu, Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
1993-06-30  Uchwała Programowa Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1993-12-06  Uchwała Rady SGM w sprawie organizacji XI Zgromadzenia Generalnego Gmin i Regionów Europy
1993-12-06  Uchwała Rady SGM w sprawie pomocy przy tworzeniu Federacji Stowarzyszeń i Gmin Polskich
1993-12-06  Uchwała Rady SGM w sprawie realizacji przez rząd II etapu reformy samorządowej
1994-02-15  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zgłoszonego przez grupę postów SLD projektu ustawy "Ordynacja wyborcza do rad gmin"
1994-03-25  Forum prasy lokalnej
1994-04-27  Komputeryzacja w gminach Małopolski
1994-06-06  III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1994-09-30  Memoriał w sprawie funkcjonowania i rozwoju Lotniska Kraków-Balice
1994-10-07  IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1995-04-07  V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski podczas którego uchwalono likwidację Rady SGM, której zadania i kompetencje przejęte zostały przez Zarząd oraz podjęto uchwałę w sprawie programu działania Stowarzyszenia na rok 1995 i dalsze lata
1995-06-19  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektu nowego prawa energetycznego przyjęte na konferencji w dniu 19 czerwca 1995 r. w Krakowie
1995-10-26  Konferencja "Małopolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa"
1995-11-21  Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów SGM - stanowisko Gmin Małopolskich w sprawie subwencji oświatowej w 1996 roku
1995-11-21  VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski: wybory II Zarządu SGM
1995-12-10  Oświadczenie przyjęte na spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin i Marszałków Sejmików Samorządowych zgromadzonych w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1995-12-10  Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin i Marszałków Sejmików Samorządowych w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
1996-01-30  Opinia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do projektu Ustawy o Powiecie Samorządowym
1996-01-30  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o przyznaniu Tytułu Małopolanina Roku 1995 Andrzejowi Zollowi Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego - I edycja plebiscytu
1996-01-30  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski reprezentanta 130 gmin z 10 województw Małopolski o nadaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, najwybitniejszemu w dziejach Polakowi rodem Małopolaninowi, pierwszegi i jedynego Tytułu Honorowego Małopolanina
1996-02-15  Apel Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Mieszkańców Małopolski w sprawie Referendum Uwłaszczeniowego
1996-02-27  Konferencja "Rok 1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji"
1996-04-12  Seminarium "Budownictwo komunalne i Socjalne - Kredyty Hipoteczne"
1996-04-16  Pismo Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw z propozycją nawiązania współpracy
1996-05-09  Konferencja "Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz reform w służbie zdrowia"
1996-05-22  Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Małopolski w XX Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów Europy w Salonikach: podjęcie starań o przyznanie Krakowowi przywileju organizacji XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady w 2002 r., przekazanie uczestnikom Zgromadzenia Listu Prezydenta Krakowa Józefa Lassoty oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Małopolski Kazimierza Barczyka w tej sprawie - rozpoczęcie (do 1996-05-26)
1996-05-29  Finał Konkursu "Ośmiu Wspaniałych": Stowarzyszenie Gmin Małopolski zainicjowało na terenie regionu małopolskiego realizację Konkursu i objęło nad nim patronat. Konkurs promował młodych ludzi wyróżniających się w swoim środowisku aktywnością i pozytywnym stosunkiem do rzeczywistości
1996-05-31  Konferencja Samorządowa "W szóstą rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego"
1996-05-31  Przesłanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Prezydenta Miasta Krakowa do uczestników XX Generalnego Zgromadzenia Gmin i Regionów Europy w Salonikach
1996-05-31  VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1996-06-22  Małopolski Program Rozwoju "Małopolska 2000" - spotkanie programowe, powołanie Forum Polityków Małopolski
1996-09-04  Stanowisko w sprawie zawłaszczania dochodów gmin należnych z tytułu podatku od posiadania środków transportu
1996-09-12  Wizyta studyjna delegacji Niemieckiego Związku Uzdrowisk oraz Niemieckiego Związku Turystycznego na terenie Małopolski, współorganizowana przez SGM - rozpoczęcie (do 1996-09-16)
1996-09-27  I Małopolska Konferencja Samorządowa oraz Forum Polityków Małopolski - rozpoczęcie (do 1996-09-29)
1996-09-29  Apel do mieszkańców Małopolski w sprawie udziału w wyborach do Izb Rolnych
1996-10-28  Konferencja "Infrastruktura transportowa i celna kraju" w Kopalni Soli w Wieliczce
1996-10-31  Opinia Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie dokumentu "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne - Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego"
1996-10-31  Pryjęcie wstępnych założeń projektu "Małopolska - region funkcjonalny - pilotażowy model przyszłego regionu"
1996-11-15  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie decentralizacji Telewizji Publicznej
1996-12-03  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji rynku paliwowego w Polsce południowej
1996-12-11  Spotkanie w Domu Polonii w Krakowie z grupą Polaków z Kazachstanu
1996-12-12  List Zarządu SGM do Bolesława Sulika Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
1996-12-20  Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II
1997-01-09  Porozumienie między Miastem Tarnów a Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie współpracy przy tworzeniu w ramach Małopolskiego Centrum Internetu Stowarzyszenia Gmin Małopolski - Małopolska On Line
1997-01-17  Memoriał w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych - Małopolska 2000
1997-01-23  List Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line"
1997-02-26  Seminarium Prasy Lokalnej w Małopolsce: powołanie Małopolskiej Agencji Informacyjnej
1997-03-03  List Zarządu SGM do Dariusza Rosatiego Ministra Spraw Zagranicznych RP w sprawie przekazania środków finansowych na pomoc Polakom w Kazachstanie
1997-03-21  Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie ratowania Stoczni Gdańskiej
1997-03-25  List Otwarty do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych (GSM, Centertel, Telbank) w sprawie integracji usług telekomunikacyjnych Małopolski i Śląska
1997-04-04  Konferencja "Podstawowa opieka zdrowotna w samorządach lokalnych"
1997-04-08  Informacja SGM - Stowarzyszenie Gmin Małopolski dla Polaków w Kazachstanie
1997-04-08  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektów likwidacji lokalnych - regionalnych programów informacyjnych Telewizji Publicznej
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski o realizowanie konsekwentnej polityki zmierzającej do zapewnienia Polsce pełnoprawnego udziału w Pakcie Północnoatlantyckim
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską
1997-04-25  Konferencja "Współpraca międzyregionalna. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Małopolska-Śląsk"
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski popierająca inicjatywę powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie udzielenia Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006"" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie utworzenia w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zintensyfikowania współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski wyrażająca sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej
1997-04-25  Uchwała VIII Walnego Zebrania SGM podjęta w przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny
1997-04-25  VIII Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1997-05-08  Wspólne posiedzenie Zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie powołania TUW "Małopolska-Śląsk" - rozpoczęcie (do 1997-05-09)
1997-05-09  Rezolucja wyrażająca sprzeciw wobec pozbawienia znacznych grup obywateli możliwości uzyskiwania dopłat do ciepłej wody i centralnego ogrzewania
1997-05-09  Stanowisko w sprawie nałożenia na gminy nowych zadań w zakresie oświaty bez zapewnienia środków finansowych
1997-05-09  Stanowisko w sprawie obciążenia gmin podatkiem VAT w związku z wnoszeniem majątku do komunalnych spółek handlowych
1997-05-09  Stanowisko w sprawie wprowadzenia zakazu reprezentowania przez radnych interesów gminy w organach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych
1997-05-15  Konferencja Forum Gospodarczego Stowarzyszenia Gmin Małopolski: prezentacja koncepcji Małopolskiego Centrum Internetu Stowarzyszenia Gmin Małopolski - Małopolska On Line
1997-05-28  Wizyta przedstawicieli małopolskich samorządów w USA. Owocem tej wizyty była uchwała Konferencji Burmistrzów USA popierająca polskie starania o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim a także uzyskanie nieformalnego poparcia ze strony przedstawicieli Kongresu USA dla "trójkąta współpracy", elementami którego miały być polskie samorządy, środowiska polonijne w USA oraz amerykańska administracja lokalna i stanowa - rozpoczęcie (do 1997-06-03)
1997-06-11  Konferencja "Miasta w Internecie" - rozpoczęcie (do 1997-06-14)
1997-06-24  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy między wyższymi uczelniami a samorządami w kontekście planowanej reformy systemu edukacji
1997-06-27  Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska
1997-06-27  Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce
1997-06-27  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Malopolski w sprawie powołania specjalnych stref ekonomicznych w Małopolsce
1997-07-11  Apel Fundacji EquiLibre w Krakowie i Stowarzyszenia Gmin Małopolski - "Akcja gminy - sołectwom"
1997-09-06  Prawybory samorządowe w Bochni - rozpoczęcie (do 1997-09-07)
1997-10-09  Deklaracja Krakowska w sprawie powołania Forum Współpracy Samorządów Lokalnych Państw Europy Środkowej i Wschodniej
1997-10-09  Konferencja "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej"
1997-10-09  Stanowisko Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Małopolski na otwarcie Konferencji "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej"
1997-10-10  I Kongres Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej - rozpoczęcie (do 1997-10-12)
1997-10-11  Adres Kongresu Samorządów Terytorialnych RP do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II
1997-10-24  II Małopolska Konferencja Samorządowa w Bielsku-Białej poświęcona zagadnieniom przeciwdziałania klęskom żywiołowym - rozpoczęcie (do 1997-10-26)
1997-11-19  Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi
1998-01-30  Konferencja "Reformy ustrojowe i społeczne państwa"
1998-02-06  Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Małopolski wzięli udział w spotkaniu z premierem Jerzym Buzkiem oraz Przewodniczącym AWS Marianem Krzaklewskim, podczas którego omówione zostały założenia rządowych projektów ustaw o samorządowym powiecie, województwie oraz o administracji rządowej w województwie
1998-02-14  Samorządowa konferencja poświęcona zagadnieniom oświaty, opieki społecznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego w kontekście reformy administracji publicznej.
1998-02-14  Spotkanie "Sytuacja Polaków na Wschodzie".
1998-02-22  Spotkanie Dwunastu Regionów w Promnicach, powołanie Forum Regionów Rzeczypospolitej Polskiej
1998-03-07  Konferencja z udziałem Ministra Skarbu Emila Wąsacza na temat przekształceń własnościowych Skarbu Państwa
1998-03-07  Szkolenie dla ukraińskich samorządowców zorganizowane w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski przy wsparciu finansowym ambasady USA w Polsce - rozpoczęcie (do 1998-03-13)
1998-03-16  Konferencja "Służba zdrowia w gminie, powiecie województwie"
1998-03-20  Delegacja małopolskich samorządów w USA: nawiązanie współpracy z amerykańskimi organizacjami samorządowymi oraz stworzenie platformy współpracy między polskimi i amerykańskimi miastami - rozpoczęcie (do 1998-04-03)
1998-03-31  II Konferencja Miasta w Internecie
1998-04-16  Stanowisko w sprawie zapowiadanego veta Prezydenta RP wobec nowelizacji ordynacji wyborczej do rad gmin
1998-04-20  I Forum Regionów Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie
1998-04-20  Rezolucja Forum Dwunastu Regionów
1998-05-04  Konferencja "Autostrada A-4 - szansa rozwoju Małopolski i Śląska"
1998-05-27  I Konwencja Powiatów Rzeczypospolitej
1998-06-29  IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1998-06-29  Stanowisko Konferencji Stowarzyszenia Gmin Małopolski "Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków
1998-06-29  Stanowisko w sprawie reformy administracji publicznej
1998-06-29  Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zmiany Statutu SGM
1998-06-29  Zmiana nazwy organizacji na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
1998-09-29  Stanowisko Konferencji SGM: Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków
1998-10-05  Konferencja szkoleniowa dla samorządów "Powszechne ubezpieczenie zdrowotne - Kasy Chorych"
1998-11-16  Konferencja szkoleniowa dla samorządów pt. "Reforma służby zdrowia"
1998-11-23  Konferencja "Reforma systemu edukacji - zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nowa sieć szkolna - organizacja i finansowanie"
1998-12-07  I Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw w Sejmie RP
1998-12-15  Kongres Polskiej Prowincji pod hasłem "Samorząd terytorialny szansą dla rozwoju lokalnego i regionalnego"
1998-12-21  Konferencja "Samorząd terytorialny na rzecz rodziny"
1999-01-15  Uruchomienie Małopolskiego Centrum Regionalnej Informacji Euroopejskiej w Krakowie, oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
1999-03-17  Konferencja "Polska w NATO - Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1999-04-12  Konferencja szkoleniowa poświęcona zagadnieniu ochrony danych osobowych
1999-04-13  Konferencja w sprawie zwalczania bezrobocia w Małopolsce
1999-04-29  Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Samorząd Terytorialny a Unia Europejska" - Zakopane - rozpoczęcie (do 1999-04-30)
1999-05-14  Konferencja "Nowoczesne rozwiązania informatyczne w praktyce administracji publicznej u progu XXI wieku"
1999-05-24  X Walne Zebranie SGiPM: powołanie Zarządu III kadencji
1999-06-22  Konferencja poświęcona problematyce zagospodarowania przestrzennego i zarządzania strategicznego jednostka terytorialną
1999-06-29  Delegacja Samorządowców Polski do Watykanu podczas obchodów Dni Polski odbywających w ramach Jubileuszu Roku 2000 - rozpoczęcie (do 1999-07-06)
1999-11-22  Powołanie pięciu komisji problemowych Zarządu SGiPM: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (koordynator: Tadeusz Woźniak), Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (koordynator: Czesław Orliński), Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury (koordynator: Jerzy Górnicki), Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (koordynator: Witold Morawiec) oraz Komisja Gospodarki Komunalnej (koordynator: Michał Świtalski)
1999-12-06  Deklaracja Małopolska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: Małopolska - obszar ekologicznie chroniony
1999-12-06  Konferencja "Małopolska - obszar ekologicznie chroniony"
1999-12-10  Ogólnopolska konferencja "Energetyka - zadania gmin, powiatów i województw"
1999-12-20  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Prezesa Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych, Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych, Prezesa Zarządu PP Porty Lotnicze o zdecydowane przyspieszenie inwestycji transportowych w Małopolsce
1999-12-20  Konferencja "Rozwój transportu w Małopolsce"
2000-02-14  Konferencja "Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowych. Doświadczenia z parlamentu i instytucji publicznych"
2000-02-21  Sesja naukowa "Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską"
2000-04-10  Konwent Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Małopolskiego "Służba Zdrowia w Małopolsce"
2000-04-19  Konferencja "Wspieranie rozwoju ziem górskich i górzystych w Polsce"; powołanie Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP
2000-04-26  Ogólnopolska konferencja "Strategie rozwoju województw Ściany Wschodniej, Małopolski i Śląska"
2000-05-12  II Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP
2000-05-29  Apel samorządów Małopolski o wsparcie budowy Świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
2000-05-29  Uchwała "W 10 rocznicę odbudowy idei Samorządnej Rzeczpospolitej"
2000-05-29  XI Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2000-06-19  Konferencja "Wysokie technologie szansą rozwoju Małopolski. Dolina Krzemowa w Krakowie"
2000-06-20  Konferencja "Ekorozwój w gminie - racjonalna gospodarka energetyczna"
2000-06-26  Ogólnopolska konferencja "Bezpieczna gmina, powiat, województwo"
2000-07-15  I edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2000-09-27  II Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z Unią Europejską"
2000-10-09  Seminarium nt. zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego z zastosowaniem budżetu zadaniowego na przykładzie doświadczeń Miasta Kraków
2000-10-18  III Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - inwestycje samorządów terytorialnych. Czysta woda, czyste powietrze, czysta ziemia - nowe technologie"
2000-11-06  II Konwent Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Radnych poświęcony problematyce bezpieczeństwa
2000-11-17  Konferencja "Organizacja i ekonomika firm komunalnych"
2000-11-29  IV Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych"
2000-12-18  V Ogólnopolska konferencja "Ochrona Środowiska - szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku"
2001-01-29  III Konwent Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Radnych "Małopolska on line - internetowy serwis samorządowców"
2001-03-19  Konferencja "Polityka mieszkaniowa państwa"
2001-04-04  Konferencja "Czyste powietrze dla Krakowa, Małopolski, Śląska"
2001-04-19  Konferencja "Programy pomocowe i grantowe dla samorządów i organizacji pozarządowych"
2001-05-18  III Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP
2001-05-28  Apel w sprawie roli samorządu terytorialnego w procesie przygotowywania do integracji Polski z Unią Europejską
2001-05-28  Powołanie Rady Programowej SGiPM której zadaniem miało być przygotowanie "Programu poprawy jakości powietrza w Aglomeracji Krakowskiej, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń z Aglomeracji Śląskiej"
2001-05-28  XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2001-06-11  Konferencja "Reforma ochrony zdrowia po 2 latach. Bilans i perspektywy"
2001-06-18  Konferencja "Bezrobocie w gminie, powiecie, województwie - skuteczne przeciwdziałanie"
2001-07-12  Konferencja "Rozwój telekomunikacji i multimediów w gminach, powiatach i województwach"
2001-07-15  II edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2001-09-14  Apel XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podpisania przez Prezydenta RP nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2001-09-14  Konferencja "Odrodzenie samorządu terytorialnego w III RP - historia, teraźniejszość, przyszłość"
2001-09-14  Konferencja "Odrodzenie Samorządu terytorialnego w III RP - historia, teraźniejszość, przyszłość", która zainaugurowała obchody dziesięciolecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2001-09-14  XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2001-12-17  I Konferencja "Najlepsze przedsięwzięcia roku 2001 w Małopolsce"
2001-12-18  Konferencja "Polityka regionalna Unii Europejskiej - przedakcesyjne fundusze pomocowe"
2002-01-07  II część XIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski poświęcona rozpatrzeniu zmian w statucie
2002-01-07  Rezolucja w sprawie poselskich projektów ustaw dotyczących ustroju samorządów terytorialnych w Polsce
2002-03-27  Konferencja "Zagrożenie powodziowe gmin i powiatów Polski południowej - przeciwdziałanie i zwalczanie skutków powodzi"
2002-04-24  Konferencja "Unia Europejska w regionach. Europejski Fundusz Społeczny - instrument polityki zatrudnienia w regionie"
2002-06-20  Konferencja "Małopolski Szlak Owocowy - nowa szansa rozwoju terenów wiejskich"
2002-06-24  II Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo. Bezpieczna droga do szkoły"
2002-06-27  Konferencja "Zmieniamy Polski Przemysł. "Małe, średnie i prywatne"
2002-07-15  III edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2002-12-10  Konferencja samorządowa "Finansowanie inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej"
2002-12-11  Apel do Prezydentów i Premierów państw Unii Europejskiej o solidarność z państwami kandydującymi z Europy Środkowo-Wschodniej
2003-02-13  II Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2002 w Małopolsce" II Konkurs
2003-03-21  Spotkanie z udziałem krakowskiego środowiska naukowego, samorządowców oraz przedstawicieli sektora biznesowego pod hasłem: "Szanse i wyzwania dla nauki, przemysłu oraz samorządów Krakowa i Małopolski związane z umową offsetową do zakupu samolotu wielozadaniowego"
2003-04-10  Konferencja "Bezpieczne drogi w Małopolsce"
2003-05-08  Konferencja "Samorządy Rzeczpospolitej - pozyskiwanie środków przedakcesyjnych i strukturalnych, współfinansowanie projektów"
2003-05-19  Konferencja "Ochrona Środowiska Naturalnego. Szanse i zobowiązania Polski - dostosowanie do standardów UE"
2003-05-24  Konwencja Samorządowa "Polska w Europie silna Samorządem Terytorialnym"
2003-06-03  IV Forum Turystyki. Turystyka dzieci i młodzieży w polityce turystycznej regionów
2003-06-23  Uchwała w sprawie pilnej potrzeby naprawy finansów samorządowych
2003-06-23  Uchwała w sprawie Preambuły do Konstytucji UE
2003-06-23  Wykład Jana Kułakowskiego - ministra pełnomocnika ds. negocjacji Polski z UE, pt. " Jaka Polska - Jak być w Unii Europejskiej"
2003-06-23  XIV Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: powołanie Zarządu IV kadencji
2003-06-25  Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Wierzba - szansa środowiska, rolnictwa, gmin"
2003-07-15  IV edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2003-09-14  Uroczyste wręczenie Medalu Senatu RP Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierzowi Barczykowi, który otrzymał też wówczas symboliczne Klucze Uniwersytetu Jagiellońskiego "za zasługi dla budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
2003-11-04  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa w 25-lecie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II pt. "Samorząd terytorialny i zasada państwa pomocniczego w nauczaniu Jana Pawła II"
2003-11-28  Konferencja "Małopolska w Unii Europejskiej. IV Zlot Szkolnych Klubów Europejskich"
2003-12-05  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia wiz dla obywateli RP do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
2003-12-10  Konferencja "Szlaki turystyczne historycznej Małopolski - od Przemyśla do Bielska-Białej"
2004-03-11  III Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2003", III Konkurs
2004-03-16  Konferencja Szkoleniowa "Prawo zamówień publicznych. Procedury, wzory dokumentacji, druków, program informatyczny"
2004-04-15  Uroczyste otwarcie wystawy pn. "Dziedzictwo Zjednoczonej Europy. Skarby kultury polskiej w muzeach lwowskich", której współorganizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
2004-04-21  Konferencja "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla inwestycji sektora publicznego"
2004-05-18  Ogólnopolska Konferencja "Finansowanie inwestycji komunalnych"
2004-05-28  Seminarium na temat współpracy samorządów i krajów Europy Środkowo-Wschodniej
2004-06-08  Spotkanie otwarte z cyklu Krakowskich Spotkań Europejskich pt. "Polacy w Parlamencie Europejskim - reprezentacja Narodu czy europejskich frakcji politycznych"
2004-06-18  Konferencja "Edukacja. Jedna Europa - wiele systemów"
2004-06-22  V Forum Turystyki. Projekty publiczno - prywatne szansą rozwoju turystyki w Polsce południowej
2004-06-23  Konferencja Szkoleniowa "Efektywne zarządzanie finansami gmin, powiatów oraz spółek komunalnych - ograniczanie ryzyka finansowego"
2004-06-30  Stanowisko w sprawie Narodowego Programu Rozwoju na lata 2007-2013
2004-06-30  Wykład otwarty prof. Ireny Lipowicz dotyczący nowych perspektyw współpracy polsko-austriackiej w zjednoczonej Europie
2004-06-30  XV Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2004-07-15  V edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2004-10-12  Konferencja Szkoleniowa "Możliwości finansowania inwestycji w rolnictwie z funduszy europejskich"
2004-11-24  Małe i średnie w Unii Europejskiej - finansowanie rozwoju przedsiębiorstw - konferencja
2004-11-29  Konferencja "Ochrona Środowiska w Małopolsce. Fundusze Unii Europejskiej"
2004-12-10  Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Fundusze Unii Europejskiej w działalności gmin, powiatów i województw"
2004-12-14  Konferencja szkoleniowa "Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Fundusze europejskie na inwestycje i rozwój"
2004-12-17  Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich z udziałem m.in. Bogdana Klicha - posła Parlamentu Europejskiego oraz Róży Thun - Prezesa Fundacji Schumana.
2005-02-17  IV Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2004"
2005-03-22  II Konferencja "Bezpieczne drogi w Małopolsce. Bezpieczna droga do szkoły"
2005-03-22  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na II Konferencję "Bezpieczne drogi w Małopolsce"
2005-03-31  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Nowe technologie i źródła finansowania inwestycji komunalnych"
2005-04-25  Konferencja Samorządowa "Wieś aktywna. Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rozwoju Społeczności Lokalnych"
2005-04-28  Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich pod hasłem "Pierwszy rok w Unii Europejskiej"
2005-05-22  Konferencja "Bezpieczne drogi w Małopolsce"
2005-05-22  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce
2005-06-13  VI Forum "Turystyka i Kultura", poświęcone nowym możliwościom finansowania tych dziedzin z funduszy Unii Europejskiej
2005-06-24  Konferencja pt. "Polska wieś i rolnictwo" - pierwszy rok w Unii Europejskiej"
2005-06-28  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rażącego braku środków z Budżetu Państwa na wypłaty stypendiów socjalnych
2005-06-28  Uroczysta konferencja "W 15-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego 25-lecie "Solidarności" - Od "Solidarności" do samorządności"
2005-06-28  XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2005-07-15  VI edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2005-10-06  Konferencja Samorządowa "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i finansowe realizacji projektów w ramach ppp"
2005-11-03  Konferencja Szkoleniowa "Nowe dotacje dla samorządów i organizacji pozarządowych. Mechanizmy Finansowe: Norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego"
2005-11-16  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Fundacji "Nie lękajcie się"
2005-12-02  "Europa - wspólna przyszłość". Konferencja na rozpoczęcie III Małopolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich
2005-12-19  Konferencja "Infrastruktura drogowa i budownictwo mieszkaniowe. Fundusze oraz standardy unijne"
2005-12-19  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce na Konferencję z udziałem Ministra Jerzego Polaczka
2006-01-16  Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Adamowi Bujakowi
2006-01-16  Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Prof. Franciszkowi Ziejce
2006-01-27  Konferencja "VII Program Ramowy UE na rzecz badań i rozwoju 2007-2013" pod honorowym patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
2006-02-16  V Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2005"
2006-03-27  Małopolska Konferencja "Dzielnice, Osiedla, Sołectwa - jednostki pomocnicze w samorządzie terytorialnym. Doświadczenia i wnioski po 15 latach"
2006-04-22  Ogólnopolska Konferencja "Publiczna Telewizja Regionalna w Polsce - sytuacja i perspektywy"
2006-05-22  Konferencja "Upodmiotowienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych - propozycje zmian legislacyjmych"
2006-05-23  Rozstrzygnięcie plebiscytu Trzy Korony Małopolski
2006-06-12  Ogólnopolska Samorządowa Konferencja "Ochrona Środowiska 2007-2013. Programy dla samorządów"
2006-06-12  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Ogólnopolską Konferencję Samorządową Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów
2006-06-19  Apel XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wsparcia Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"
2006-06-19  Konferencja "Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym"
2006-06-19  Uchwała w sprawie algorytmu wyliczania wielkości środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007 - 2013
2006-06-19  Uchwała w sprawie ułatwienia procesu inwestycyjnego z funduszy UE 2007 - 2013
2006-06-19  Uchwała w sprawie w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce
2006-06-19  XIX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2006-07-05  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGiPM w sprawie podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na województwa w latach 2007-2013
2006-07-15  VII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2006-10-13  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2006-10-16  Konferencja "Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego" pod Honorowym Patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
2006-10-19  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na V Małopolską Konferencję "Bezpieczna gmina, powiat, województwo. Bezpieczna droga do szkoły"
2006-10-19  V Małopolska Konferencja "Bezpieczna gmina, powiat, województwo. Bezpieczna droga do szkoły"
2006-10-23  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007 r. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007-2013"
2006-10-23  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na Ogólnopolską Konferencję "Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007 - 2013"
2006-10-30  Protest Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przeciwko szykanowaniu Andżeliki Borys i jej współpracowników ze Związku Polaków na Białorusi
2006-12-11  Konferencja Ogólnopolska "Dzielnice, Sołectwa, Osiedla - jednostki pomocnicze w samorządzie terytorialnym"
2006-12-11  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Finansowanie inwestycji samorządów w latach 2007-2013. Fundusze Europejskie i Partnerstwo Publiczno - Prywatne"
2006-12-11  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie poszerzenia reprezentacji obywatelskiej w samorządzie gminnym i jego jednostkach pomocniczych
2006-12-11  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie arbitralnego prawa weta wojewodów wobec inwestycji samorządów finansowanych z funduszy UE
2006-12-15  Konferencja Ogólnopolska "Fundusze strukturalne UE dla rozwoju - najlepsze praktyki"
2007-01-12  Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi
2007-01-12  Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Jerzemu Stępniowi
2007-01-24  I Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"
2007-02-15  Uruchomienie przez Stowarzyszenie informacyjnego portalu internetowego pod nazwą nowamalopolska.pl
2007-03-05  Konferencja "Szanse i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Małopolsce"
2007-03-12  VI Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2006"
2007-04-12  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na konferencję w sprawie tworzenia Parków Technologicznych, Parków Przemysłowych i Stref Gospodarczych w Małopolsce
2007-04-12  Małopolska Konferencja Samorządowa "Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą rozwoju Małopolski"
2007-04-13  Seminarium Informacyjne "Małopolski Pełnomocnik i Menedżer Funduszy Europejskich"
2007-04-18  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmików i Zarządów Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w sprawie organizacji w Krakowie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
2007-05-17  II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego"
2007-05-31  "Międzynarodowa Debata Europejska: Jaka przyszłość Europy?"
2007-06-12  Regionalne Sieci Szerokopasmowe - konferencja
2007-06-13  III Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Jak finansować strukturę miast i gmin"
2007-06-15  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Małopolską Konferencję "Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne"
2007-06-15  Małopolska Konferencja "Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne"
2007-07-15  VIII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2007-08-15  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału w I Konkursie "Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe"
2007-08-15  Zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski kierowane do Sołtysów i Członków Rad Sołeckich do udziału w I konkursie na najlepszą stronę internetową sołectwa w Małopolsce w 2007 roku
2007-09-01  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sołtysów i Dyrektorów Szkół w sprawie Akcji Budowania Boisk Sportowych we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie pod patronatem "Telewizji Kraków" i "Gazety Krakowskiej"
2007-09-20  Konferencja Samorządowa "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"
2007-09-20  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"
2007-09-26  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenia zasięgu TVP 3 Kraków poprzez pilne wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej w Małopolsce
2007-10-08  XX Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, wybór władz V kadencji
2007-10-25  Konferencja "Nowoczesne technologie informatyczne - wyzwania dla samorządów lokalnych"
2007-11-19  I Małopolska Konferencja "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2017-2013 w Małopolsce"
2007-11-29  Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2007-12-01  Regionalne media publiczne. Zmiany konieczne - pożądane - możliwe. Krakowskie Seminarium Samorządowe
2007-12-05  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza szczególnie polskie gminy, powiaty i województwa do udziału we wspólnej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi: Paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin.
2007-12-12  IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"
2007-12-12  Stanowisko Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"
2007-12-13  "Europa bez granic" - V Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich
2008-01-29  Apel do Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych o wsparcie Projektu "Jan Paweł II - nasze wspomnienia" stworzonego dla upamiętnienia 30. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego
2008-03-04  VII Konferencja "Lider Małopolski 2007 - Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2007 w Małopolsce"
2008-03-28  I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
2008-05-12  Seminarium " Funkcjonowanie samorządów w realiach rosnących wymagań związanych z systemami wodno - kanalizacyjnymi i ochroną środowiska"
2008-05-30  Apel o udział w Konkursie Na Najlepszą Stronę Internetową w Małopolsce
2008-05-30  Stanowisko SGPiM w sprawie dokończenia decentralizacji państwa i reformy samorządowej
2008-05-31  Apel o aktywny udział samorządów w Konkursie SGiPM "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe"
2008-05-31  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o aktywny udział w działaniach na rzecz organizacji EURO 2012 w Krakowie i na terenie historycznej Małopolski
2008-05-31  Stanowisko SGPiM: drogi i inwestycje infrastrukturalne
2008-06-02  I Konferencja "Inwestycje drogowe w Małopolsce północnej: Kraków, Olkusz, Wolbrom, Miechów, Słomniki"
2008-06-03  Uchwała XXI Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2008-06-03  XXI Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, wybór władz VI kadencji
2008-06-09  VII Konferencja "Bezpieczna gmina, powiat, województwo, bezpieczna droga do szkoły"
2008-06-16  Reformy ustrojowe, przekształcenia własnościowe, partnerstwo publiczno-prywatne". Debata z udziałem Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa
2008-07-02  VI Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Jak dokończyć reformę samorządową - 4 projekty"
2008-07-04  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie delegacji przedstawicieli SGPiM do Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
2008-07-21  IX edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" - rozpoczęcie (do 2008-07-31)
2008-07-24  II Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych
2008-10-10  Konferencja Samorządowa "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego"
2008-10-10  Stanowisko Konferencji samorządowej w 10. Rocznicę pierwszych wyborów do Rad Powiatów i Sejmików Województw "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego"
2008-10-17  Konferencja "Żeglowna Wisła w Małopolsce - Oświęcim - Kraków- Niepołomice - Koszyce - Gdańsk". Kraków frontem do Wisły"
2008-10-17  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Żeglowna Wisła w Małopolsce - Oświęcim - Kraków- Niepołomice - Koszyce - Gdańsk". Kraków frontem do Wisły"
2008-10-29  Ogólnopolska Konferencja "Zmiany klimatyczne - nowe prawo UE. Zagrożenie dla rozwoju regionów w Polsce"
2008-11-17  VI Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich
2008-11-24  Konferencja szkoleniowa "Fundusze UE i Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. Podsumowanie 2008, Plany na 2009"
2008-11-26  "Euro 2012. Inwestycje infrastrukturalne. Orlik 2012" - VII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
2008-11-29  Stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie usprawnienia powiązań komunikacyjnych na krzyżujących się w Koszycach drogach
2009-03-09  VIII Konferencja "Lider Małopolski 2008 - Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2008 w Małopolsce"
2009-04-08  II Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
2009-04-21  VIII Konferencja "Bezpieczna Gmina, Bezpieczna droga do szkoły - Inwestycje drogowe w Małopolsce"
2009-05-14  Konferencja naukowa "Dziesięć lat reformy samorządowej w Polsce: dorobek, wyzwania, prognozy"
2009-05-22  Konferencja "10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania"
2009-05-26  Małopolska Debata Europejska z udziałem liderów list największych Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009-05-28  Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego i przemian demokratycznych w Polsce oraz za działalność państwową i publiczną
2009-06-04  Pismo Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka do Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce wyrażające głębokie zaniepokojenie docierającymi informacjami na temat planów likwidacji Konsulatu Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie
2009-06-22  Konferencja "30 lat polskiej drogi do Wolności"
2009-06-22  Uchwała "W X rocznicę restytucji samorządu powiatowego i utworzenia samorządów wojewódzkich"
2009-06-22  XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2009-06-22  Zwiększenie możliwości rozwojowych regionu wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej możliwe jest tylko wtedy, gdy organy administracji publicznej odpowiedzialne za tworzenie oraz realizację polityk są odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich funkcji - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
2009-07-15  X edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2009-08-25  Apel o wyposażanie klas szkolnych w Małopolsce w sprzęt multimedialny i dostęp do internetu
2009-10-13  W drodze do euro - fakty i mity. Doświadczenia Słowacji - konferencja
2009-10-21  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Profesora Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o poparcie inicjatywy utworzenia w Krakowie Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego
2009-11-02  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w związku z epidemią grypy na Ukrainie do samorządów i mieszkańców Krakowa i Małopolski o udział we wspólnej akcji Solidarni z Ukrainą
2009-11-24  Konferencja Naukowa "20 lat demokracji, 5 lat członkostwa w UE. Jaka Polska w jakiej Unii Europejskiej?"
2009-11-26  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia roku 2010 w Małopolsce "Rokiem Jana Pawła II Wielkiego"
2009-11-30  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budowy Filharmonii Krakowskiej
2009-12-07  VII Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich - SKE na ścieżkach kreatywności i innowacji
2009-12-10  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wydania Encyklopedii Województwa Małopolskiego
2010-02-03  Seminarium "Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Nauka - praktyka", przygotowane wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
2010-02-15  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Posłów i Senatorów o podjęcie prac nad ustawą o rozwoju regionów górskich
2010-03-01  IX Konferencja Lider Małopolski 2009. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2009 w Małopolsce
2010-03-18  Konferencja "Samorządy i Ekologia. Fundusze europejskie i inne źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii w Małopolsce" pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010-03-18  Małopolska Debata "Współpraca mediów regionalnych i lokalnych z samorządem terytorialnym"
2010-04-08  Konferencja "Małopolska Liga Małych Mistrzów"
2010-04-24  "Forum Konsultacyjne Samorządów: nowa ustawa medialna przyszłość regionalnej telewizji i radia publicznego"
2010-04-24  Stanowisko w sprawie usamorządowienia i regionalizacji telewizji i radia publicznego
2010-05-10  III Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
2010-06-17  IV Konferencja z cyklu Samorządy i Ekologia: Energetyka Słoneczna. Nowe zasady finansowania. Nowe dopłaty z NFOŚiGW do 45%.
2010-07-02  Apel Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast i Gmin wszystkich kadencji o uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Małych Ojczyzn
2010-07-02  Konferencja "XX lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego w Małopolsce"
2010-07-02  XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2010-07-15  XI edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2010-09-22  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie adaptacji budynku dla nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
2010-09-30  Konferencja "Klęski żywiołowe - powódź i osuwiska w Małopolsce. Rządowe i samorządowe programy przeciwdziałania"
2010-09-30  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju współpracy między Samorządami Województwa Śląskiego i Małopolskiego
2010-10-05  "Odnawialne źródła i poszanowanie energii w gminach - teoria i praktyka" - I Forum OZE dla gmin
2010-10-14  Program Edukacyjny "Twoje Pieniądze 2010"
2010-10-19  Konferencja "Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie"
2010-10-19  Stanowisko SGiPM na Konferencję "Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie"
2010-11-15  Konferencja "Samorządowcy w Małopolsce 1990 - 2010. Spotkanie w XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce", promocja leksykonu pt. Samorządowcy w Małopolsce 1990-2010, zawierającego ponad trzysta biogramów małopolskich działaczy samorządowych
2011-02-21  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału Gmin i Powiatów w konsultowaniu projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2011-03-07  Konferencja "Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły"
2011-03-14  X Konferencja "Lider Małopolski 2010. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2010 w Małopolsce"
2011-03-21  Konferencja "Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach"
2011-03-21  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach
2011-04-11  II Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii. Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP
2011-04-20  I Ogólnopolska Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów, Sejmików Województw
2011-05-16  Konferencja Samorządowa "Szerokopasmowa sieć internetowa w Małopolsce"
2011-06-21  Konferencja "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski"; inicjatywa powołania Małopolskiego Forum Turystyki Pielgrzymkowej i Religijnej
2011-06-21  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski"
2011-06-28  Stanowisko w sprawie jak najszybszego przyjęcia wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły"
2011-06-28  Stanowisko w sprawie najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce
2011-06-28  Stanowisko w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego
2011-06-28  Stanowisko w sprawie pilnego podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno - gospodarczym regionów górskich
2011-06-28  Stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
2011-06-28  Stanowisko w sprawie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce
2011-06-28  Stanowisko w sprawie Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
2011-06-28  XXIV Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, wybór władz VII kadencji
2011-07-13  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie propozycji zmniejszenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
2011-07-15  XII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2011-10-01  Rozpoczęcie realizacji projektu pt. "Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczenia usług" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej)- do 2013-09-30
2012-01-09  Konferencja z okazji XX-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2012-01-09  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce turystyki pielgrzymkowej i religijnej
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce turystyki pielgrzymkowej i religijnej
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.
2012-01-19  Stanowisko SGiPM w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych
2012-03-21  XI Konferencja "Lider Małopolski 2011. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2011 w Małopolsce"
2012-04-02  "Gospodarka Odpadami w Małopolsce". Małopolska Konferencja Samorządowa
2012-05-07  III Forum OZE: "Energia, Gospodarka, Środowisko"
2012-05-23  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie pilnych działań w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wszystkim mieszkańcom Małopolski
2012-06-12  Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy w Krakowie Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika
2012-06-12  Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie powołania Fundacji Przeciwko Zniesławianiu Polski
2012-06-12  Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przekazania przez Ministra Obrony Narodowej terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Filharmonii Krakowskiej - Centrum Muzyki
2012-06-12  II Małopolska Konferencja Samorządowa "Konferencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: Szybka Kolej Aglomeracyjna. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym"
2012-06-12  Stanowisko w sprawie organizacji w Krakowie i Zakopanem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. przez Polskę i Słowację
2012-06-12  Stanowisko w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce
2012-06-12  Stanowisko w sprawie rozwoju w Małopolsce sacroturystyki i powołania Małopolskiego Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej
2012-06-12  Stanowisko w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012-06-12  Stanowisko w sprawie wykluczenia części terenów górskich oraz ograniczenia prawie połowy Małopolski w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej od lipca 2013 r.
2012-06-12  Stanowisko w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej
2012-06-12  Stanowisko w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.
2012-06-12  Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce
2012-06-12  Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej
2012-06-12  XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2012-06-14  III Małopolska Konferencja: Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski
2012-06-29  Konferencja "Nowe prawo budowlane. Przyczynek do Kodeksu Budowlanego"
2012-07-01  Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu THETRIS - THEmatic Touristic Route development with the Involvement of local Society - Rozwój tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej (do 31.12.2014 r.)
2012-07-15  XIII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2012-08-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej" - do 2013-09-30
2012-09-17  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Małopolsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r. przez Polskę we współpracy ze Słowacją
2012-10-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+. Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - do 2013-06-30
2012-10-16  Małopolska Konferencja Samorządowa "Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce"
2012-10-16  Stanowisko Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce
2012-12-04  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu
2012-12-14  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwalczania smogu w Krakowie i Małopolsce
2013-01-08  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie
2013-01-22  Konferencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski "Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski. Małopolski Szlak Powstania Styczniowego"
2013-02-05  Wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Konstantynowie Łódzkim w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego
2013-02-15  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce"
2013-03-07  Małopolski Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Prezentacja raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
2013-03-18  XII Konferencja "Lider Małopolski 2012. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2012 w Małopolsce"
2013-03-21  "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów". II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
2013-03-22  II Konferencja Budownictwo Pasywne i Energooszczędne towarzysząca otwarciu pierwszej w Polsce Zielonej Hali Sportowej
2013-04-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskim UE (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie")
2013-04-11  IV Forum OZE: "Energia w Gminie - Energia i Środowisko"
2013-04-25  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie dziedziczonych przez gminy spadków oraz egzekucji z mienia gminy przekraczającej wartość otrzymanego spadku
2013-05-01  Rozpoczęcie projektu Obywatelski audyt efektywności - do 2014-09-30
2013-06-06  Małopolska Konferencja Samorządowa "Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach"
2013-06-07  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.
2013-06-15  Rozpoczęcie realizacji projektu "Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Oddolna dyplomacja ekonomiczna" współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - do 2013-11-30
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacji oraz budowy i przebudowy dróg lokalnych
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działań z zakresu infrastruktury: wodno - ściekowej, melioracyjnej i drogowej
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską zmierzających do umożliwienia finansowania z funduszy UE inwestycji z zakresu infrastruktury czasu wolnego, w tym w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych
2013-06-17  Stanowisko w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej
2013-06-17  XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2013-06-26  I Małopolskie Forum Seniorów
2013-07-15  XIV edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2013-07-19  Apel do krakowskich i małopolskich rodzin, wspólnot parafialnych, firm i instytucji o dary w postaci książek, które będą stanowić pomoc materialną dla naszych Rodaków ze Wschodu
2013-08-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "Seniorzy aktywni w sferze publicznej II Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - do 2013-12-30
2013-09-16  Konferencja podsumowująca projekt "PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej"
2013-09-20  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Ministra Środowiska o pilne wprowadzenie Krajowego Programu Ochrony Powietrza
2013-11-13  Ogólnopolska konferencja i debata "Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST - szanse i wyzwania"
2013-11-15  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na XIV Małopolską Konferencję Samorządową "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych."
2013-11-15  XIV Małopolska Konferencja Samorządowa "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych"
2013-12-12  II Małopolskie Forum Seniorów
2014-01-10  Stanowisko w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022
2014-01-10  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenia funduszy UE na ochronę powietrza w Krakowie i Małopolsce
2014-02-05  Gospodarka odpadami, wyzwania dla samorządów. II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
2014-02-12  List Kazimierza Barczyka do Elżbiety Bieńkowskiej, Wiceprezes Rady Ministrów, w sprawie konieczności budowy metra w Krakowie
2014-02-28  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie szczególnego uczczenia Jana Pawła II Wielkiego poprzez budowę muzeów w Krakowie i Warszawie
Do wyszukiwarki                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski