konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY WYDARZENIA
prezentacje     zapowiedź wydarzenia
07.03.2011
Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły

W poniedziałek 7 marca odbyła się konferencja w sprawie rządowego Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z czterech województw - małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego - (m.in.) wojewoda Stanisław Kracik, przewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego Kazimierz Barczyk, i wicemarszałek Woj. Małopolskiego Wojciech Kozak.

- Jest szansa na podobny program przeciwpowodziowy dla górnej Wisły, jak dla górnej Odry. Liczymy na te inwestycje hydrotechniczne, ponieważ jesteśmy na terenie szczególnie zagrożonym powodziami. Nowe instalacje w połączeniu z istniejącymi zbiornikami retencji powinny nas ochronić przed wielką wodą - mówił Kazimierz Barczyk.

- To ważne, czy jesteśmy w stanie rozwiązać problem powodzi ze strony zagospodarowania przestrzeni. Najtrudniejsze jest powiedzieć Kowalskiemu, że na terenie zalewowym nie będzie mógł budować ani teraz ani w przyszłości. Ten program jest ramowy i otwarty po to, by dzisiaj nie toczyć sporu o każdą inwestycję - zaznaczył Stanisław Kracik.

Program Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły składa się z 39 projektów zadaniowych, które mają zabezpieczać całą dolinę Wisły oraz dorzecza doliny Wisły. Inwestycje te pozwolą w ciągu najbliższych kilkunastu lat - do 2025 roku - zminimalizować zagrożenia powodziowe w województwie małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Szacowane koszty programu wynoszą ok. 13 miliardów złotych. Jak wskazują wyliczenia z ostatniego półwiecza, straty powodowane przez powodzie w dorzeczu górnej Wisły wynoszą średnio ponad 670 milionów złotych rocznie.

Konferencję w sali obrad Rady Miasta Krakowa zorganizowała Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP we współpracy z Wojewodą Małopolskim oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych i Związkiem Gmin Lubelszczyzny. W spotkaniu wzięli udział także (m.in.) Aleksandra Banasiak z Zarządu Województwa Śląskiego i Piotr Żołądek z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz radny Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński.

za: UMWM

Zobacz relację w Kronice TVP Kraków >>>

**********

Szanowny Pan
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

"Program ochrony przez powodzią w dorzeczu Górnej Wisły"

Przede wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do udziału w konferencji poświęconej "Programowi ochrony przez powodzią w dorzeczu górnej Wisły". Niestety, ze względu na ważne sprawy rodzinne, nie będę mógł osobiście uczestniczyć w dyskusji. Pozwalam sobie jednak bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom, patronom i organizatorom konferencji na czele z Panem Przewodniczącym Kazimierzem Barczykiem. Jak pokazały, szczególnie ostatnie lata, zagrożenie powodziowe spędza sen z powiek wielu mieszkańcom Małopolski. Dlatego dyskusja ta jest świadectwem wielkiej troski jej organizatorów o sprawę tak fundamentalną dla bezpieczeństwa naszego regionu. I za tą troskę jeszcze raz gorąco dziękuję.

Warto też odnotować, że na kwestie dotyczące zabezpieczenia przed powodzią szczególnie mocny nacisk kładzie rząd premiera Donalda Tuska oraz obecny parlament. Wyrazem tego jest właśnie "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły 2011 - 2030" oraz środki finansowe przeznaczone na te działania w budżecie państwa na 2011 rok.

Ja, jako parlamentarzysta mogę ze swojej strony zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by władze centralne nadal odpowiednio wiele uwagi i środków poświęcały sprawie zapewnienia naszemu regionowi skutecznej ochrony przed powodzią.

Ireneusz Raś
Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PO RP

Kraków, 7.03.2011 rok

**********

Informacja dotycząca "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

"Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" jest programem bardzo oczekiwanym przez Województwo Świętokrzyskie. Po raz kolejny powódź 2010roku wykazała, że obszar 5 województw w tym również województwo świętokrzyskie jest bardzo narażony na występowanie powodzi i ogromne straty.

Dlatego też szczególnie na sercu leży nam aby stan urządzeń przeciwpowodziowych był taki, aby zwiększał bezpieczeństwo p.powodziowe terenów szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo zalania lub podtopienia.

Stoimy na stanowisku, że program ten powinien być programem wytyczającym kierunki działań i powinien być programem elastycznym uszczegóławianym na bieżąco np. po powodziach jak ta z 2010 roku, która wykazała, że oprócz dużych aglomeracji należałoby włączyć do tego Programu zabezpieczenie p.powodziowe aglomeracji Sandomiersko-Tarnobrzeskiej. Pierwszym etapem powinno być opracowanie koncepcji zabezpieczenia p.powodziowego dla tej aglomeracji, a po rozpisaniu zadań z koncepcji, urządzenia p.powodziowe, które mają być wykonane na koszt skarbu Państwa, proponuje się włączyć do tego programu.

Program ten na terenie województwa świętokrzyskiego zakłada realizację tzw. zadań strategicznych obejmujących budowę 8 zbiorników małej retencji z funkcją przeciwpowodziową, podwyższenie i rozbudowę 233,0km wałów p.powodziowych. Szacunek kosztów programu dla woj. świętokrzyskiego to ok. 906 mln zł.

Ze środków, które przekazywane są z MSWiA na realizację Programu ochrony przed powodzią od 2008 roku na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano:
- rozbudowę i modernizację wałów p.powodziowych rzeki Wisły na długości 12,815 km
- wybudowano jedną i zmodernizowano drugą pompownię przetłaczającą wodę z zawala w czasie przechodzenia wielkich wód gdy klapy przepustów wałowych są zamknięte
- dokonano odbudowy rzeki Kinety na długości 9,5 km,
- realizowane jest również zadanie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w ramach, którego w 2010 r. zabezpieczono wały p.powodziowe poprzez wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na długości 18,5 km.

W latach 2008-2010r na realizację zadań z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły woj. świętokrzyskie wydatkowało 71,0 mln zł.

Ponadto z otrzymanych środków w wysokości 3,0 mln zł opracowano 14 szt. dokumentacji projektowych na przyszłościowe zadania z tego zakresu.

Województwo świętokrzyskie oczekuje większej koncentracji środków na realizację zadań z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, gdyż przy takim przekazywaniu środków jak do chwili obecnej dobry stan urządzeń p.powodziowych osiągnie się po 25 latach, co przy występujących zmianach klimatu i anomaliach pogodowych jest to zbyt długi okres.

Główne problemy jakie występują przy realizacji zadań z tego Programu to utrudnienia szczególnie przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych i zgody na wycinkę drzew ze strony organizacji ekologicznych, które opóźniają uzyskiwania tych.

Planowanie i tworzenie obszarów chronionych w międzywalu rzeki Wisły jest wielkim utrudnieniem w prowadzeniu prac w zakresie utrzymania i konserwacji tego obszaru. Drzewa i krzewy rosnące w międzywalu tamują swobodny przepływ wód zwłaszcza w okresach powodziowych. Stan taki powoduje pogarszanie się bezpieczeństwa powodziowego dla obszarów zawala.

W związku z tym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem MSWiA zwrócił się do Ministra Środowiska o spowodowanie przeanalizowania lokalizacji obszarów chronionych mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ludności, zabezpieczenie ich dóbr materialnych i kulturalnych.

Następny problem to przekazywanie środków na realizację zadań w danym roku budżetowym.

Przygotowywanie zadań do realizacji tj. dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych decyzji trwa 2-3 lata. Podobnie jest przy realizacji większych zadań, których realizacja kończy się w np. miesiącu grudniu i nie można dokończyć pewnych robót choćby ze względu na wymogi agrotechniczne.

Wnioskujemy więc o zabezpieczanie środków tak, aby była możliwość realizacji tych zadań w cyklach co najmniej 2 lub 3 letnich.

Oprócz działań inwestycyjnych w proces tworzenia całego programu ochrony winny być włączone rozwiązania systemowe i wspomagające jak zarządzanie ryzykiem powodziowym czy systemy wczesnego ostrzegania.

Kielce dn. 03.03.2011r.

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski