Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej

Realizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2013 r. projekt pn. Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Oddolna dyplomacja ekonomiczna. Diagnoza potrzeb - Zalecenia - Szkolenia - Dobre praktyki współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania "Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013". Projekt stanowi odpowiedź na takie potrzeby jak m.in. konieczność wzmocnienia pozytywnego wizerunku JST jako czynnika aktywnego na forum międzynarodowym czy potrzeba wzmocnienia ekonomicznego wymiaru współpracy zagranicznej samorządów.

Celem projektu Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Oddolna dyplomacja ekonomiczna jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych tej współpracy ukierunkowanej na partnerów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji kadr samorządowych w zakresie możliwych form i obszarów współpracy, tworzenia korzystnych warunków do współpracy, a także miękkich umiejętności poruszania się w różnych obszarach kulturowych oraz opracowywania programów współpracy zagranicznej.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

a) badania ankietowe dotyczące współpracy zagranicznej samorządów lokalnych w Małopolsce - diagnoza stanu obecnego i potrzeb w zakresie rozwoju współpracy zagranicznej,

b) raportu z badań z zaleceniami dla JST,

c) prezentacja dobrych praktyk samorządowych,

d) specjalistyczne szkolenia dla pracowników urzędów gmin m.in. w zakresie tzw. miękkich umiejętności poruszania się w różnych obszarach kulturowych oraz protokołu dyplomatycznego.

Realizacja projektu podsumowana zostanie podczas ogólnopolskiej konferencji samorządowej, w ramach której promowana będzie idea lokalnych programów współpracy międzynarodowej samorządów.

Bezpośrednim adresatem projektu są władze i pracownicy samorządów terytorialnych w Małopolsce, a pośrednio - samorządy terytorialne w całej Polsce. Pośrednim beneficjentem projektu będą także społeczności lokalne, przed którymi, dzięki rozwojowi współpracy zagranicznej przez samorządy, otwarte zostaną nowe możliwości np. w zakresie zatrudnienia, rozwoju działalności biznesowej, czy zmodernizowanej infrastruktury w miejscu zamieszkania. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców oraz samorządów gospodarczych grup producenckich.

**********

Zaproszenie na szkolenia, plik doc >>>

Program szkoleń, plik pdf >>>

Karta zgłoszenia plik doc >>>

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych