Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej

W okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30.09.2013 r. Polski Związek Niewidomych we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski przystąpił do realizacji projektu PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej. Projekt finansowany jest z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem projektu jest uświadomienie niewidomym i słabowidzącym obywatelom praw i obowiązków, a także roli jaką odgrywają i odgrywać mogą w społecznościach lokalnych. Realizacja projektu ma przyczynić się do wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

1. Analiza i diagnoza aktywności społecznej i zaangażowania w dialog z instytucjami samorządowymi osób niewidomych i słabowidzących. Diagnoza będzie przeprowadzona poprzez ankietę, a zanalizowany materiał posłuży do zaprojektowania modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami osób niewidomych.

2. Szkolenia skierowane do 100 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski (liderów lokalnych). Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat idei partycypacji społecznej, uwarunkowań kreowania polityki publicznej na poziomie lokalnym, dynamiki grupy i procesu zmiany społecznej, podstaw tworzenia systemu komunikacji społecznej, partycypacyjnych metod planowania, realizacji i ewaluacji polityki publicznej, zasad budowania partnerstwa międzysektorowego, metod szkoleniowych przydatnych do kształcenia w dziedzinie partycypacji.

3. Szkolenia dla 50 pracowników samorządów z całej Polski w zakresie komunikacji społecznej i współpracy ze środowiskami organizacji społecznych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Szkolenia będą uwzględniać także podniesienie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości osób z uszkodzonym wzrokiem.

4. Wspólne warsztaty dla 32 osób niewidomych i słabowidzących (liderów lokalnych) oraz 16 pracowników samorządów. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości wzajemnego istnienia oraz podniesie poziomu usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

5. Stworzenie Sieci Dialogu, której celem jest zwiększanie umiejętności współpracy organizacji zrzeszających osoby niewidome na poziomie krajowym i umożliwianie długofalowego działania tych organizacji, rozwój współpracy między instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, propagowanie wiedzy o potrzebach osób niewidomych i słabowidzących w przestrzeni publicznej.

Podczas realizacji projektu PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej będzie: prowadzona kampania promocyjna, której celem będzie zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, stworzona strona internetowa, opracowany poradnik metodologiczny, w wersji elektronicznej i w czarnym druku, na temat partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego osób z dysfunkcjami wzroku.

Realizację projektu podsumuje konferencja.