Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

XVI edycja akcji: Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży".

Termin realizacji: 1 maja-31 sierpnia 2015 r.

Cel ogólny projektu:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci polonijnych w wieku 10-14 lat zamieszkałych na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.
W długofalowej perspektywie projekt ma przyczynić się również do aktywizacji i wzrostu zaangażowania Polonii i Polaków za granicą w promocję Polski i wartości reprezentujących narodową spuściznę i dorobek odrodzonego państwa.

Cele szczegółowe:
• Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzież polonijnej na temat Polski, jej kultury i tradycji
• Podniesienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w Akcji
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród uczestników Akcji
• Ważnym celem proponowanego projektu będzie integracja dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu z dziećmi i młodzieżą polską
 
Beneficjenci projektu:
• Związek Polaków na Białorusi (30 dzieci + 3 opiekunów)
• Caritas Diecezji Witebskiej, Białoruś (10 dzieci + 1 opiekun)
• Polska Macierz Szkolna na Białorusi, Białoruś (10 dzieci + 1 opiekun)
• Rzymsko-katolicka parafia pw. Św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Trocki Oddział Rejonowego Związku Polaków na Litwie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Wiejskie Społeczne Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II z Krasnoszory na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Konsulat Polski w Moskwie, Rosja (10 dzieci + 2 opiekunów)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu:
• uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski będą musiały nadesłać pracę w j. polskim na konkurs na najpiękniejsza polską baśń i legendę. Nadsyłane prace będą mogły mieć formę pisemną lub rysunkową. W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy będą musieli zgłębić swoją wiedzę o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie znajomości j. polskiego.
• priorytetowo traktowane są dzieci z rodzin ubogich, w których żywe są polskie tradycje i kultywuje się język, ale także z takich które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chcą nawiązać bliższe kontakty z Macierzą
• dzieci i młodzież muszą spełnić kryterium wiekowe: 7-14 lat
• pierwszeństwo przyznawane jest dzieciom i młodzieży, które nigdy wcześniej nie były w Polsce

Działania w ramach projektu:
1. Organizacja konkursu Mój ulubiony wiersz, moja ulubiona książka polska
2. Akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy" w dniach 2-12.07.2015r.
3. Promocja projektu

Rezultaty projektu:
• utrwalanie poczucia polskości wśród polskich dzieci ze Wschodu oraz przełamywanie wzajemnych barier i uprzedzeń
• podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu w zakresie znajomości j. polskiego
• kształtowanie aktywnych postaw wśród uczestników Akcji promujących wartości demokratyczne w ich krajach zamieszkania
• budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród Polaków żyjących na Białorusi, Ukrainie, Litwie i w Rosji.