konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
PROJEKTY SGiPM - ARCHIWUM
01.04.2017
XVIII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2017
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Litwy, każdego roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem organizowanej w roku 2017 już po raz osiemnasty Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku 10-14 lat o Polsce i Małopolsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskiego w praktyce.
więcej >>
01.04.2016
XVII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy, każdego roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem organizowanej w roku 2016 już po raz siedemnasty Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 10-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskiego w praktyce.
więcej >>
01.04.2016
Wzmocnienie potencjału polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektualnego polskich społeczności na wschodzie w oparciu o nowoczesne metody upowszechniania czytelnictwa
Celem projektu, jest umacnianie polskiej tożsamości i pozycji polskiej mniejszości na Ukrainie i Białorusi i w Rosji poprzez wzmocnienie potencjału polskich bibliotek. Projekt adresowany jest do pracowników polskich bibliotek na Wschodzie, odbiorcą projektu będą również polskie dzieci w wieku 7-13 lat, ich rodzice/opiekunowie, a pośrednio - polskie społeczności na Wschodzie.
więcej >>
01.04.2016
Zarządzanie pamięcią. II edycja letniej szkoły i programu stypendialnego dla liderów polskich organizacji ze Wschodu
Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie kompetencji liderów organizacji polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju ich potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich z Polską.
więcej >>
01.03.2016
Światowe Dni Młodziezy 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny
Projekt badawczy, którego celem jest charakterystyka i ocena fenomenu społecznego, kulturowego, religijnego i organizacyjnego, jakim są Światowe Dni Młodzieży, jak również ocena jego wpływu na rozwój turystyki kulturowej (w tym pielgrzymkowej) w Małopolsce i w Polsce.
więcej >>
30.06.2015
XVI edycja akcji: Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy
Celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci polonijnych w wieku 10-14 lat zamieszkałych na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.
więcej >>
01.05.2015
YEAP. Young Erasmus+ Ambassadors of Peace - warsztaty w Finlandii
YEAP (Young Erasmus+ Ambassadors of Peace), to tygodniowe warsztaty teoretyczno - praktyczne poruszające problematykę religii z perspektywy kulturoznawczej. W trakcie spotkania omówione zostaną wspólne zależności pomiędzy religią, kulturą i historią.
więcej >>
15.04.2015
Szkoła letnia liderów polskich i polonijnych organizacji na wschodzie
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza na I edycję 10-dniowego cyklu szkoleń dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami z Polski.
więcej >>
01.04.2015
Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów
Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia stopnia partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów proporcjonalnie do społecznego znaczenia tej grupy oraz konieczność wzmocnienia wizerunku seniorów jako partnerów JST w realizacji zadań publicznych.
więcej >>
01.03.2015
Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską
W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację nowego projektu pt. "Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską" finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozpoczęte przedsięwzięcie jest kompleksowym projektem mającym na celu podniesienie kompetencji liderów organizacji polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju ich potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich z Polską.
więcej >>
01.03.2015
Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze
W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację nowego projektu pt. "Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu "Obserwatorium kultury". Jest to dwuletni projekt badawczy, którego celem jest zbadanie szlaków kulturowych, które traktowane są jako medium zmian w kulturze, pojmowanej zgodnie ze współczesnymi definicjami jako ogół cech charakteryzujących określone społeczności.
więcej >>
01.05.2014
Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przystępuje do realizacji trzeciego z kolei projektu na rzecz seniorów w woj. małopolskim współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
więcej >>
01.04.2014
XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato"
XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy"
więcej >>
01.08.2013
Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację projektu pn. "Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
więcej >>
01.06.2013
Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej
Celem projektu Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych tej współpracy ukierunkowanej na partnerów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
więcej >>
01.05.2013
Obywatelski audyt efektywności
Głównym celem projektu jest wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem.
więcej >>
01.10.2012
PartycypacJA. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+. Małopolskie Forum Seniorów
Celem projektu jest podniesienie świadomości osób po 60 roku życia na temat przysługujących im prawn w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym, podniesienie aktywności publicznej osób po 60 roku życia oraz promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród osób po 60 roku życia.
więcej >>
01.08.2012
PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej
Celem projektu jest uświadomienie niewidomym i słabowidzącym obywatelom praw i obowiązków, a także roli jaką odgrywają i odgrywać mogą w społecznościach lokalnych.
więcej >>
15.01.2012
Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczonych usług
Celem projektu jest osiągnięcie przez gminę wysokiego poziomu jakości usług świadczonych na rzecz obywateli, wprowadzenie stałego systemu monitorowania jakości, a także usprawnienie funkcjonowania i zarządzania urzędem przy minimalnych kosztach oraz zwiększenie efektywności w zakresie tworzenia prawa lokalnego i podejmowania decyzji administracyjnych przez gminę.
więcej >>
07.01.2012
Thetris - rozwój tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej
Projekt powstał by zaktywować obszary peryferyjne, charakteryzujące się obecnie problemami demograficznymi, a także opóźnieniami rozwojowymi, w odniesieniu do obszarów miejskich.
więcej >>
wszystkich: 20 na stronach: 1
najnowsze
PROJEKTY SGiPM                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski