konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
PROJEKTY SGiPM - SZCZEG茛Y INFORMACJI
01.04.2014
XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato"

 

XV edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia這rusi, Ukrainy, Rosji i Litwy"

Projekt wspó貨inansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu WSPÓΝRACA Z POLONI I POLAKAMI ZA GRANIC W 2014 R.

Obszar tematyczny V: Wi瞛i i kontakty z Polsk
Modu 5.2: Wzmacnianie wi瞛i i kontaktów z Polsk - obozy i kolonie o charakterze edukacyjnym w Polsce dla dzieci i m這dzie篡 polonijnej

Termin realizacji: 1 kwietnia - 31 sierpnia 2014 r.

Cel ogólny projektu:
Pog喚bianie wiedzy dzieci i m這dzie篡 polonijnej w wieku 7-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomo軼i j瞛yka polskiego w praktyce.
W d逝gofalowej perspektywie projekt ma przyczyni si równie do aktywizacji i wzrostu zaanga穎wania Polonii i Polaków za granic w promocj Polski i warto軼i reprezentuj帷ych narodow spu軼izn i dorobek odrodzonego pa雟twa.

Cele szczegó這we:
- Pog喚bienie wiedzy dzieci i m這dzie polonijnej na temat Polski, jej kultury i tradycji
- Podniesienie znajomo軼i j瞛yka polskiego w鈔ód dzieci i m這dzie篡 uczestnicz帷ych w Akcji
- Kszta速owanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w鈔ód uczestników Akcji

Beneficjenci projektu:
- Zwi您ek Polaków na Bia這rusi (30 dzieci + 3 opiekunów)
- Caritas Diecezji Witebskiej, Bia這ru (10 dzieci + 1 opiekun)
- Rzymsko-katolicka parafia pw. 安. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Trocki Oddzia Rejonowego Zwi您ku Polaków na Litwie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Rzymskokatolicka Parafia pw. 安. Apostoów Piotra i Paw豉 w Jaworowie na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Parafia Rzymskokatolicka pw. 安. Ap. Piotra i Paw豉 w Kamie鎍u Podolskim na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Kulturalno-O鈍iatowe Stowarzyszenie Polaków z Latyczowa na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Wiejskie Spo貫czne Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Paw豉 II z Krasnoszory na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
- Orenburska Obwodowa Spo貫czna Organizacja Centrum Kulturalno-O鈍iatowe "Czerwone Maki", Rosja (10 dzieci + 2 opiekunów)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu:
- uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski b璠 musia造 nades豉 prac w j. polskim na konkurs na najpi瘯niejsza polsk ba填 i legend. Nadsy豉ne prace b璠 mog造 mie form pisemn lub rysunkow. W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy b璠 musieli zg喚bi swoj wiedz o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonali swoje umiej皻no軼i j瞛ykowe w zakresie znajomo軼i j. polskiego.
- priorytetowo traktowane s dzieci z rodzin ubogich, w których 篡we s polskie tradycje i kultywuje si j瞛yk, ale tak瞠 z takich które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chc nawi您a bli窺ze kontakty z Macierz
- dzieci i m這dzie musz spe軟i kryterium wiekowe: 7-14 lat
- pierwsze雟two przyznawane jest dzieciom i m這dzie篡, które nigdy wcze郾iej nie by造 w Polsce

Dzia豉nia w ramach projektu:
1. Organizacja konkursu na najpi瘯niejsz ba填 i legend
2. Akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia這rusi, Ukrainy, Rosji i Litwy" w dniach 18-28.07.2014
3. coroczna zbiórka ksi捫ek dla polskich bibliotek na Wschodzie w okresie lipiec - sierpie 2014
4. Promocja projektu

Rezultaty projektu:
- utrwalanie poczucia polsko軼i w鈔ód polskich dzieci ze Wschodu oraz prze豉mywanie wzajemnych barier i uprzedze
- podniesienie kompetencji j瞛ykowych uczestników projektu w zakresie znajomo軼i j. polskiego
- kszta速owanie aktywnych postaw w鈔ód uczestników Akcji promuj帷ych warto軼i demokratyczne w ich krajach zamieszkania
- budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w鈔ód Polaków 篡j帷ych na Bia這rusi, Ukrainie, Litwie i w Rosji

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski