Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kronika SGM, 1995

Między komunizmem a demokracją
W czerwcu przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Małopolski wzięli udział w międzynarodowej konferencji "Od komunizmu do demokracji", zorganizowanej przez Fundację Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji pod auspicjami pana Daniela Tarschysa, Sekretarza Generalnego Rady Europy. W programie trzydniowej konferencji, na którą zaproszono reprezentantów SGM, znalazły się m.in. takie tematy jak: "Decentralizacja państwa jako niezbędny element rewolucji demokratycznej", "Bilans pierwszego etapu reformy samorządowej", "Udział obywatela w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego", "Transformacja gospodarcza jako warunek stabilności systemu demokratycznego" i "Rola uwłaszczenia obywateli w tworzeniu gospodarki rynkowej".

Tydzień Kultury Beskidzkiej
Na przełomie lipca i sierpnia w kilku miastach naszego regionu odbył się XXXII Tydzień Kultury Beskidzkiej. Artyści z całego świata (m.in. z Czech, Korei Płd., Węgier, Meksyku, Macedonii, Kanady, Bułgarii, Włoch, Turcji, Ukrainy, Francji, Indii i Mołdawii) występowali na scenach i estradach w Żywcu, Makowie Podhalańskim, Szczyrku, Wiśle, Oświęcimiu i w Jabłonkowie na Zaolziu. Głównym sponsorem Tygodnia Kultury Beskidzkiej, zorganizowanego pod mecenatem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wojewody Bielskiego, były Zakłady Piwowarskie w Żywcu SA.

Odbiór PHARE
Stowarzyszenie Gmin Małopolskich rozesłało do gmin-członków kwestionariusz firmy public relations The Rowland Company, w którym zbierane są opinie na temat odbioru programu PHARE w Polsce. Wyniki ankiety pomogą funduszowi PHARE w określaniu strategii programu informacyjnego w Polsce i będą wykorzystane w bazie danych programu. Jedno z pytań kwestionariusza dotyczy zainteresowania respondentów firmy The Rowland Company krajami PHARE i TACIS (b. ZSRS i Mongolia) oraz sektorami gospodarki narodowej. Na ankietę rozesłaną do gmin w Małopolsce odpowiedziało na razie tylko kilka z nich.

Lepiej informować
W maju odwiedzili Kraków holenderscy specjaliści, realizujący program Matra, który jest adresowany do zainteresowanych tematyką właściwego kształtowania public relations w gminach. Program Matra jest finansowany przez rząd Królestwa Holandii, który zapewnia honorarium konsultantów oraz pokrywa koszty ich podróży i pobytu w Krakowie. Przedstawiciele gmin pragnących poprawić jakość komunikowania z mieszkańcami mogli wziąć udział w kursie pracowników biura informacji.

Państwo obywatelskie i burzenie murów
"Przełamywanie barier wzajemnej nieufności we współpracy organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego", "Czy w Polsce jest możliwa współpraca samorządu i organizacji pozarządowych?", "Organizacje pozarządowe w Polsce - zachodnia inspiracja czy rzeczywista potrzeba" - to tylko niektóre tematy II Małopolskiej Konferencji Inicjatyw Obywatelskich zorganizowanej przez Małopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się we wrześniu w Krakowie. Spotkanie reprezentantów małopolskich organizacji pozarządowych zakończyło się na krakowskim Rynku Głównym w niedzielę 24 września symbolicznym zburzeniem muru między organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym.

Pomoc dla przedsiębiorców
W pierwszej połowie października Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego i Amerykański Korpus Pokoju przygotowały w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej konferencję nt. Poza-bankowych Źródeł Finansowania Rozwoju Malej i Średniej Przedsiębiorczości. Konferencja miała na celu uzupełnienie luki informacyjnej o innych niż bankowe źródła finansowania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz samorządów terytorialnych i instytucji wspomagających ten sektor gospodarki.

Dzieci śpiewają
- Złączyły nos góry i górskie sarotki i te noprościyjse śpiywek nasyk zwrotki - tymi słowami autorstwa Antoniny Zachara-Wnękowej zapraszali gości organizatorzy XIX Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w czerwcu w Rabce. Gospodarzami festiwalu były: Miejski Ośrodek Kultury w Rabce oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.