Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Sprawozdanie

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie z działalności SGiPM za okres od czerwca 2005 roku do czerwca 2006 roku.

Zarząd SGiPM realizował zadania statutowe polegające m.in. na: upowszechnianiu idei samorządności lokalnej, zajmowaniu stanowisk w sprawach publicznych, ochronie interesów członków Stowarzyszenia, koordynacji współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzającego do podtrzymywania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Małopolski, podejmowaniu działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski, prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowaniu działań w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej, wspieraniu rozwoju turystyki i moderowaniu działań z zakresu regionalnych przedsięwzięć turystycznych, inicjowaniu działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej.

Zgodnie z §5 Statutu Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowanie działalności szkoleniowej, współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia), przyznawanie dorocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra ziem historycznej Małopolski, a także przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia, nadto organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Wschodu.

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura SGiPM. Dyrektorem Biura jest Wiesław Misztal, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, a Wicedyrektorem do października 2005 był Marcin Piszczek, obecnie Bartosz Lipszyc. Pracami sekretariatu kieruje Teresa Woźnica. Ze Stowarzyszeniem współpracuje Biuro Doradców Podatkowych UNTAXA zapewniające obsługę księgową. Społecznie Redaktorem Naczelnym "Wspólnoty Małopolskiej" jest Wojciech Stańczyk. Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają społecznie.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski IV kadencji

Wybrany na XVI Walnym Zgromadzeniu Członków SGiPM dnia 23 czerwca 2003 roku. Dnia 4 lipca 2003 roku ukonstytuował się Zarząd, a 7 lipca 2003 roku Komisja Rewizyjna SGiPM.

Przewodniczący Zarządu:
Kazimierz Barczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu:
Janusz Sepioł, I Wiceprzewodniczący, Marszałek Województwa Małopolskiego
Mieczysław Bień, Prezydent Tarnowa,
Robert Choma, Prezydent Przemyśla (woj. podkarpackie)
Kazimierz Fudala, Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
Grzegorz Wawryka, Starosta Brzeski

Członkowie Zarządu:
Marek Fryźlewicz, Sekretarz Zarządu, Burmistrz Nowego Targu,
Jan Gładki Skarbnik, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sędziszowa (woj. świętokrzyskie)
Zofia Bukowiec, Radna Laskowej
Marian Cycoń, Burmistrz Starego Sącza
Henryk Juszczyk, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej
Robert Kliś, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żywca (woj. śląskie)
Leszek Konarski, Starosta Olkuski
Stanisław Kotarba, Radny Wadowic
Wiesław Misztal, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Witold Morawiec, Wójt Olesna
Czesław Orliński, Radny Szczekocin (woj. śląskie)
Adam Samborski, Wójt Racławic
Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka
Paweł Zorski, Radny Miasta Krakowa

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Kazimiera Augustyn, Członek Rady Sołeckiej w Sechnej
Członkowie:
Jerzy Augustyniak, Przewodniczący Rady Miasta Zatora, Sekretarz Komisji
Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Bolesław
Zofia Oszacka, Wójt Gminy Lanckorona
Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło
Czesława Rzadkosz, Wójt Gminy Łukowica
Jerzy Szczygieł, Burmistrz Łańcuta

Komisje Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisja Gospodarki Komunalnej

1.Sprawy organizacyjne SGiPM

Stowarzyszenie liczy obecnie 122 członków - gmin i powiatów.
Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, część śląskiego i lubelskiego).

2.Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi

Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok. 1000 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, skupionych w 20 związkach regionalnych.
Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od dziesięciu lat pełni funkcję Przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZRGiP RP znajduje się przy ul. Mikołajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie. We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konferencje, spotkania, kongresy o charakterze ogólnopolskim.
Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP powołało 5 lat temu agendę ds. integracji z Unią Europejską, jaką jest Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które uzyskało status oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Dyrektorem Centrum jest Maciej Korkuć.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powołało w maju 2005 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Kraków, które jest oficjalnym przedstawicielstwem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za informację w województwie małopolskim. Managerem ED Kraków jest Maciej Korkuć, konsultantami Agnieszka Matuszyńska i Bartosz Lipszyc.
Stowarzyszenie współpatronuje działalności jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, którego organizatorami są samorządy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Kazimierz Barczyk społecznie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej.

3. Konferencje, uroczystości, imprezy charytatywne.

13 czerwca 2005
Konferencja VI Forum "Turystyka i Kultura" - Nowe możliwości finansowania z funduszy Unii Europejskiej
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP i Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej zorganizowały konferencję, na której zostały podsumowane doświadczenia i omówiona współpraca samorządów terytorialnych, środowisk kultury, branży turystycznej, sportowej oraz organizacji pozarządowych.
Wystąpienia:
Bogusław Sonik - Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Mirosław Drzewiecki - Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Grażyna Gęsicka - Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Henryk Juszczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Bielska - Białej, Monika Smoleń - Dyrektor Departamentu Strategii Kultury i Spraw Europejskich, Jan Golba - Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Jan Wieczorkowski - Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Wiceprzewodniczący FRZGiP RP, Grażyna Leja - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Turystyki, Stanisław Pajor - Wicedyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, Tadeusz Burzyński - Instytut Turystyki w Krakowie
Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4
Uczestnicy: 120 osób

24 czerwca 2005
Konferencja "Polska wieś i rolnictwo" - pierwszy rok w Unii Europejskiej. Możliwości finansowania inwestycji w rolnictwie z funduszy Unii Europejskich
Konferencja zorganizowana we współpracy z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej. Na forum Konferencji podsumowano doświadczenia polskiego rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską i wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój rolnictwa.
Wystąpienia:
Aleksander Grad - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej i Stałej Podkomisji ds. Funduszy Strukturalnych i Spójności unii Europejskiej, prof. dr hab. Czesław Nowak - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Akademii Rolniczej w Krakowie, prof. Stanisława Okularczyk - Instytut Zootechniki UJ w Krakowie, Krzysztof Kosiński - Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, Zbigniew Nowak - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie, Grzegorz Ślak - Prezes Zarządu Rafinerii Trzebinia, Helena Piasecka - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, Kazimierz Długi - Dyrektor Oddziału Zabierzów Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem, Barbara Nosal - Biesiadecka - doradca ds. Funduszy Europejskich Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, Project Managment Consulting.
Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4
Uczestnicy: 100 osób

28 czerwca 2005 r.
XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów
Konferencja 15-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego, 25-lecie "Solidarności"
Walne Zgromadzenie rozpoczęto Msza Świętą o beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego odprawioną przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Kaplicy Papieskiej Pałacu Arcybiskupów Krakowskich.
Następnie w ramach części uroczystej WZD przewodniczący Kazimierz Barczyk wręczył Tytuł Małopolanina Roku 2004 Robertowi Korzeniowskiemu.
Na konferencji 15-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego, 25-lecie "Solidarności" głos zabrali:
Bogdan Borusewicz - Legendarny współzałożyciel i przywódca ,,Solidarności", Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego, I Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Wojciech Grzeszek - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Robert Choma - Prezydent Przemyśla, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Mieczysław Bień - Prezydent Tarnowa, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Henryk Juszczyk - Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
Po części uroczystej odbyła się część statutowa XVIII WZD SGiPM.
Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4
Uczestnicy: 150 osób

30 czerwca 2005 r.
Przy Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski przy Małym Rynku, ul. Mikołajskiej 4. rozpoczął działalność Regionalny Punkt Informacyjny UE EUROPE DIRECT - KRAKÓW
W ramach nowej sieci Regionalnych Punktów Informacyjnych Unii Europejskiej (Europe Direct Information Network) rozpoczynającej działalność w Polsce.
W ramach konkursu zorganizowanego na początku 2005 roku przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zostały wybrane w Polsce 23 punkty informacyjne Europe Direct, które w latach 2005-2008 będą mogły otrzymać dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej.

18 - 27 lipca 2005
VI edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2004"
Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W roku ubiegłym już po raz szósty gościliśmy w Krakowie ponad 100 młodych Polaków z Ukrainy, Białorusi, Królewca i Bukowiny Rumuńskiej.
Akcją jak co roku objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język. W ramach pobytu w formie "lekcji żywej historii" dzieci zwiedzały Kraków (Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Narodowe), Częstochowę (wizyta połączona z Mszą Świętą w intencji dzieci). Ponadto zapewniono szereg rozrywek: dzieci dwukrotnie przebywały w Parku Wodnym, były w krakowskim ZOO i Cinema City.
Akcja corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego - Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego - Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Prof. Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa, Kazimierza Barczyka - Przewodniczącego SGiPM. Akcja została przeprowadzona przy wsparciu Kancelarii Senatu RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Wiesław Misztal, a koordynatorem Marcin Piszczek - Wicedyrektor Biura SGiPM.

18 lipca 2005 w Sali Obrad rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste powitanie dzieci przez: Bp Mariana Buczka - Biskupa pomocniczego Archidiecezji Lwowskiej, Kazimierza Barczyka - Przewodniczącego Komitetu Honorowego Akcji, Stanisławę Urbaniak - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, Janinę Sagatowską - Senatora RP, Wiesława Misztala - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Akcji, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
Powitanie odbyło się z udziałem TVP3, mediów, sponsorów. Tradycyjnie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zdjęcie.

6 października 2005 r.
Konferencja samorządowa "Partnerstwo Publiczno - Prywatne szansą na finansowanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego" Tematyka spotkania dotyczyła uwarunkowań prawnych i finansowych realizacji projektów w ramach PPP. Partnerstwo Publiczno Prywatne jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Głównym celem jest tutaj kształtowanie takich stosunków między stronami, aby ryzyko ponosiła ta strona, która potrafi je lepiej kontrolować.
Wystąpienia:
Sven - Torsten Kain - Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego, Paweł Stańczyk - Sekretarz Miasta Krakowa, Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa, Anna Czarnecka - BRE Bank Hipoteczny S.A., Jerzy Glinka - Ernst and Young Doradztwo Transakcyjne, Warszawa, Violetta Filipowicz- Zemła, Ernst and Young Doradztwo Europejskie, Eryk Kłossowski - Domański Zakrzewski Palinka Sp.k., Adam Soska, Ernst and Young Doradztwo Podatkowe, Monika A.Storz, EY/ Prof.Weiss and Partner.
Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4
Uczestnicy: 150 osób

3 listopada 2005 r.
Konferencja szkoleniowa "Nowe dotacje dla samorządów i organizacji pozarządowych. Mechanizmy Finansowe: Norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego"
Tematyka konferencji dotyczyła nowych możliwości pozyskiwania funduszy ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Grupę odbiorców stanowili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Małopolskim Centrum Informacji Europejskiej.
Konferencję otworzył Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz członek Komitetu Sterującego Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wystąpienia:
Andrzej Gołaś - Senator RP, Prezydent Miasta Krakowa 1998-2002 Stanisław Zając - Wicemarszałek Sejmu RP III kadencji, Jon - Age Oyslebo - Radca - Minister Ambasady Królestwa Norwegii, Marian Mikołajski - Konsul Honorowy Królestw Norwegii w Krakowie, Barbara Nosal - Biesiadecka - Ekspert MRCIE
Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4
Uczestnicy: 120 osób

7 listopada 2005 r.
"Małopolskie Spotkania Europejskie" - Brzesko
Stowarzyszenie Gmin Małopolski we współpracy z MRCIE oraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku było organizatorem spotkania, którego celem było umożliwienie mieszkańcom Małopolski bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami placówek dyplomatycznych wiodących państw UE, mających siedzibę w naszym województwie. W spotkaniu wziął udział Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie - Zoltan Nagyivanyi oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku
Uczestnicy: około 200 osób

2 grudnia 2005 r.
III Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich "Europa Wspólna Przyszłość"
Stowarzyszeniem GiPM wraz z MRCIE już trzeci raz zorganizowało Zlot Szkolnych Klubów Europejskich działających w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zlot był okazją do prezentacji dokonań SKE oraz wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów: na najlepszą prezentację multimedialna klubu oraz na najciekawszy album z działalności klubu.
Zlot otworzył Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia, a w dalszej kolejności głos zabrali: Bogdan Klich - Deputowany Parlamentu Europejskiego, Sylvie de Bruchard - Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, Kenneth Fairfax - Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Krakowie, Janusz Kahl - Konsul Honorowy Królestwa Danii w Krakowie, Elżbieta Lęcznarowicz - Małopolski Kurator Oświaty. Podczas Zlotu ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w ramach konkursów dla SKE oraz zaprezentowano działalność wyróżniających się Szkolnych Klubów Europejskich.
Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4
Uczestnicy: 200 osób

7 grudnia 2005 r.
Małopolskie Spotkania Europejskie" - Myślenice
W spotkaniu wziął udział Konsul Honorowy Królestwa Danii w Krakowie - Janusz Kahl oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach.
Miejsce: Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach
Uczestnicy: około 200 osób

19 grudnia 2005 r.
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Infrastruktura drogowa i budownictwo mieszkaniowe. Fundusze oraz standardy unijne"
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski wspólnie Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, MRCIE EUROPE DIRECT Kraków, zorganizowały konferencję poświęconą finansowaniu inwestycji drogowych i budownictwa mieszkaniowego zarówno ze środków krajowych jak i unijnych. Honorowym gościem konferencji był Minister Transportu i Budownicta - Jerzy Polaczek. W trakcie konferencji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra. Konferencję prowadził Przewodniczący Federacji RZGiP RP - Kazimierz Barczyk.
Wystąpienia: Jerzy Polaczek - Minister Transportu i Budownictwa, Tadeusz Jarmuziewicz - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Marek Kuchciński - Poseł na Sejm RP, b. Wojewoda Przemyski, Grzegorz Stech - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Wiesław Misztal - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Tytus Misiak - Prezes Zarządu Głównego, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Jacek Michalski - b. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów.
Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4
Uczestnicy: 120 osób

21 grudnia 2005 r.
Małopolskie Spotkania Europejskie" - Miechów
W spotkaniu wziął udział Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie - Zoltan Nagyivanyi oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach.
Miejsce: Dom Kultury w Miechowie
Uczestnicy: około 120 osób

31 grudzień 2005 / 1 styczeń 2006
Tradycyjnie w salach Pałacu Wielopolskich odbył się XI Małopolski Bal Sylwestrowy na powitanie Nowego Roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy udziale Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Bal był szampańską zabawą i prestiżowym spotkaniem, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Nowy 2006 Rok w Krakowskim Magistracie powitali przedstawiciele samorządu, nauki, kultury i życia gospodarczego.
W trakcie Balu wystąpił z minirecitalem Leszek Wójtowicz bard "Piwnicy pod Baranami", który następnie poprowadził aukcję charytatywną, na której licytowano:
1. Serigrafię prof. Jerzego Nowosielskiego dar Autora i Andrzeja Starmacha
2. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora
3. Obraz "Tabun koni" dar Karoliny Witek
4. pierwsze wydanie "Pism Zbiorowych" Józefa Piłsudskiego (10 tomów) oraz ozdobne wydanie "Pana Tadeusza" dar Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka.
Dochód z aukcji w kwocie 10.600 zostanie przeznaczony na organizację VII edycji Akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2006". Po raz siódmy w ramach Akcji tradycyjnie ugościmy latem w Krakowie grupę około 100 dzieci polskich ze Wschodu - z Ukrainy, Białorusi, Królewca i Bukowiny Rumuńskiej.
W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna kwesta ks. Jana Majewskiego z Królewca, z której dochód przekazany został polskiej parafii w Królewcu na działalność charytatywną.

16 stycznia 2005
XV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski.
O zabranie głosu i błogosławieństwo zwróciliśmy się do Ks. Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, a życzenia złożyli: Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kochan, Wojewoda Małopolski, prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Leonid Rodionow, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej - Dziekan Korpusu Konsularnego.
Spotkanie uświetnił Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Góralskiej Dziecięcej Orkiestry Dętej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki.
W tradycyjnie uroczystości tradycyjnie ogłoszone zostały nazwiska Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2005: Franciszek Ziejka i Adam Bujak. Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa,
Uczestników: 400 osób.

27 stycznia 2006 r.
Konferencja "VII Program Ramowy UE na rzecz badań i rozwoju 2007-2013"
Główne wystąpienie podczas Konferencji zaprezentował Pan Premier prof. Jerzy Buzek, Eurodeputowany Przewodniczący Zespołu ds. VII Programu Ramowego UE.
Współorganizatorem Konferencji był prof. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas Konferencji głos zabrali: prof. Karol Musioł - Rektor UJ, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący SGiPM, prof. Andrzej Białas - Prezes PAU. Patronat nad Konferencją objęło Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Miejsce: Aula Główna Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uczestników: 200 osób.

16 lutego 2004
Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI 2005"
Kapituła Konkursowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz piąty zorganizowała Konkurs na "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI 2005".
Laureatami w 2005 roku zostali: Caritas Archidiecezji Krakowskiej - za całokształt działalności, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kardiochirurgii, Krakowski Park Technologiczny wraz z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi, Skrzyżowanie 2-poziomowe w Bielsku-Białej, Narciarska Trasa Zjazdowa w Przemyślu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Międzynarodowy Port Lotniczy w Krakowie, Wydawnictwo "Biały Kruk", "Nowy Styl" zakłady meblarskie braci Krzanowskich z Krosna, Tarnowskie Towarzystwo Żużlowe "Unia Tarnów", Philip Morris w Krakowie.
W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, uhonorowaliśmy przedsięwzięcia, które pełnią rolę "lokomotyw" w naszym regionie. Dlatego wyróżniamy zarówno inwestycje w infrastrukturze, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości, jakości życia mieszkańców, jak również rozwijające się firmy z Małopolski, ekspansywne, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.
Wyróżnienia wręczali: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Jacek Majchrowski - Prezydenta Miasta Krakowa, Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kochan - Wojewoda Małopolski.
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa,
Uczestnicy: 120 osób

25 lutego 2006
XI Charytatywny Ogólnopolski Bal Samorządowy na Wawelu połączony z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2005 oraz Człowieka Roku 2005 Na Zamku Królewskim na Wawelu odbył się X Ogólnopolski Bal Samorządowy, zorganizowany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
O godzinie 21.00 nastąpiło uroczyste wręczenie ręcznie zdobionych na pisarze czerpanym Tytułów Człowieka Roku 2005 Donaldowi Tuskowi oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu, przyznane przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Tytuły Małopolanina Roku 2005 prof. Franciszkowi Ziejce i Adamowi Bujakowi, nadane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
W trakcie Balu wystąpiła z minirecitalem Paulina Bisztyga - Laureatka Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
Aukcję charytatywną poprowadził bard "Piwnicy pod Baranami" Leszek Wójtowicz, a licytowane były:
1. Akwarela prof. Jerzego Nowosielskiego dar Autora i Galerii "STARMACH"
2. Utwory Sławomira Mrożka podarowane przez Autora wraz autografem.
3. "Poloniae Merenti" Księga Pamiątkowa Jubileuszu Sześćsetlecia Odnowienia Uniwersytety Jagiellońskiego 1400 - 2000 dar prof. Franciszka Ziejki wraz z jego autografem.
4. Obraz Krzysztofa Jareckiego dar Karoliny Witek
5. Albumy papieskie ze zdjęciami i autografami Adama Bujaka podarowane przez Wydawnictwo "Biały Kruk"
6. "Wawel przeszłości skarbnica" z ilustracjami według oryginałów Stanisława Tondosa i Wojciecha Kossaka oraz "Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych" (Kraków 1860 r.) dar przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka.
W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna sprzedaż kotylionów wykonanych przez Annę Jadowską-Barczyk z ASP w Krakowie.
Całkowity dochód z aukcji w wysokości 21.600 zł zostanie przeznaczony na pomoc Polakom ze Wschodu. Po raz siódmy celem pomocy będzie akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2006". W ramach akcji corocznie zapraszamy do Krakowa grupę 100 dzieci polskich z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Bukowiny Rumuńskiej.
W trakcie Balu odbyła się również tradycyjna sprzedaż kotylionów z której dochód w wysokości 1650 zł przekazany został polskiej parafii w Królewcu na działalność charytatywną
Honorowymi Patronami Akcji "Podarujmy Dzieciom są: Metropolita Krakowski, Metropolita Lwowski, Prezydent Krakowa.

27 marca 2006
Konferencja Dzielnice - Osiedla - Sołectwa. Jednostki pomocnicze w samorządzie terytorialnym. Doświadczenia i wnioski po 15 latach.
Konferencje otworzył Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, współautor Ustawy o samorządzie terytorialnym, a głos zabrali: Piotr Boroń - Senator RP, b. Radny Dzielnicy, Paweł Sularz - Przewodniczący Rady Dzielnicy III w Krakowie, Wojciech Kozdronkiewicz - Przewodniczący Rady Dzielnicy I w Krakowie, Jacek Chronowski - Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Witold Morawiec - Wójt Olesna, Członek Zarządu SGiPM, Stanisław Kaszyk - Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Sołtys w sołectwie Szalowa. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych Gmin, Dzielnic i Osiedli, Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa,
Uczestnicy: 130 osób

22 kwietnia 2006 r.
Konferencja "Publiczna Telewizja Regionalna w Polsce - sytuacja i perspektywy.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wspólnie z Federacją Regionalnych Związków Gmin i powiatów RP oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich zorganizowały konferencję poświęconą telewizji regionalnej.
Podczas konferencji glos zabrali: Prof. Ryszard Legutko - Wicemarszałek Senatu RP, Paweł Kowal - Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP, Wojciech Dziomdziora - Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Kołodziejski Członek Krajowej Rady Radiofoni i Telewizji, Krystyna Mokrosińska - Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący SGiPM.
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa,
Uczestnicy: 100 osób

22 maja 2006 r.
Upodmiotowienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych - propozycje zmian legislacyjnych.
Konferencję otworzył i przewodniczył Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Wiesław Misztal - Dyrektor SGiPM, a głos zabrali: Marek Kotlinowski - Wicemarszałek Sejmu RP, dr Piotr Mostowik - Wydział Prawa i Administracji UJ, Zdzisław Żydak - Dyrektor Departamentu Polityki Miejskiej Ministerstwo Budownictwa, Bogusław Bosak - Poseł na Sejm RP, Wiesław Misztal - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Marta Witkowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta Krakowa
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa,
Uczestnicy: 200 osób

4. W przygotowaniu

12 czerwca 2006 r.
Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów.
Ogólnopolska konferencja dla samorządów pod patronatem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko.
O wystąpienia zwróciliśmy się do: prof. Jan Szyszko - Ministra Środowiska, Kazimierza Kujdy - Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzeja Markowiaka - Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Krzysztofa Bolka - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ryszarda Langera - Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa.
19 czerwca 2006 r.
Konferencja "Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym", XIX Walne Zgromadzenie Delegatów
Konferencja będzie okazją do omówienia problematyki dotyczącej stanu obecnego i planów Ministerstwa w zakresie finansowania rozwoju regionalnego w tym inwestycji w turystyce z wykorzystaniem funduszy europejskich. Swój udział w Konferencji potwierdził Władysław Ortyl Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Po części uroczystej odbyła się część statutowa XIX WZD SGiPM.
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa.

5. Spotkania, Seminaria, Szkolenia we współpracy z Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie i Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT Kraków pyz Małym Rynu ul. Mikołajska 4

Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (MRCIE) w Krakowie utworzone zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Związków Gmin i Powiatów RP w czerwcu 1999 r. Od grudnia 1999 r. ośrodek posiada status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej - oficjalnego przedstawicielstwa CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej bezpłatnie udziela informacji na tematy związane z prawnymi, gospodarczymi, politycznymi i społecznymi aspektami integracji europejskiej. Szczególny nacisk kładziony jest na pomoc polskim podmiotom gospodarczym i samorządom w pozyskiwaniu funduszy europejskich, informację na temat dostępnych środków pomocowych i obowiązujących procedur. MRCIE bezpłatnie udostępnia wszystkie materiały i broszury wydawane przez Centrum Informacji Europejskiej, wydawnictwa własne oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Adresatami działalności Centrum są przede wszystkim samorządowcy, przedsiębiorcy z sektora małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, młodzież i studenci oraz rolnicy. Usługi informacyjne i konsultacyjne w przeważającej mierze realizowane są na koszt ośrodka. Centrum organizuje konferencje, szkolenia, spotkania tematyczne, wykłady. W ramach wspierania działań placówek oświatowych podległych samorządom należącym do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w roku 2005 Centrum zorganizowało ponad 100 lekcji europejskich i prelekcji dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. W roku 2005 MRCIE utworzyło ponad 40 stoisk informacyjnych na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez gminy oraz instytucje publiczne na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W ramach ośrodka działa CZYTELNIA WYDAWNICTW EUROPEJSKICH i BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, w której dostępne są:
- publikacje o Unii Europejskiej, publikacje o procesie integracji, teksty dyrektyw wspólnotowych,
- teksty traktatów,
- dokumenty rządowe związane z procesem integracji z UE,
- internetowe bazy danych
- baza prawa Unii Europejskiej.

Z konsultacji oraz zasobów czytelni i biblioteki MRCIE w 2005 r. skorzystało łącznie 1459 osób.
Odbiorcami działań informacyjnych MRCIE w roku 2005 było łącznie ponad 7 tys. osób, z czego większość stanowili mieszkańcy gmin i powiatów należących do związków członkowskich Federacji.
MRCIE jest małopolskim koordynatorem Serwisów Regionalnych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Za pośrednictwem MRCIE wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski mogą nieodpłatnie umieszczać w serwisach regionalnych informacje i zaproszenia do udziału w imprezach okolicznościowych o tematyce europejskiej organizowanych przez samorządy i podległe im instytucje w Małopolsce.

Od maja 2005 roku rozpoczął działalność Małopolski Regionalny Punkt Informacyjny Europe Direct - Kraków dla Województwa Małopolskiego w ramach rozpoczęła nowej Sieć informacyjnej Komisji Europejskiej EUROPE DIRECT Information Network. Ideą przewodnią nowej sieci Europe Direct jest stworzenie sieci punktów informacyjnych równomiernie rozmieszczonych w państwie tak, aby każdy obywatel, zarówno mieszkaniec obszarów miejskich jak i wiejskich miał dostęp do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności UE.

Od 15 lipca 2005 r. w Urzędzie Miasta Krakowa działa Punkt Informacji Europejskiej, który powstał z inicjatywy UMK i SGiPM oraz FRZGiP RP, jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności lokalnej na informacje dotyczące UE, a zwłaszcza pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE. Punkt Informacji Europejskiej obsługuje pracownik FRZGiP RP - pani Agnieszka Miler.

A. Wybrane szkolenia.

- Cykl sześciu dwudniowych szkoleń "Moja Szkoła - Szkołą Europejską"

II edycja cyklu bezpłatnych szkoleń skierowanych do nauczycieli ze szkół województwa małopolskiego. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień związanych z Unią Europejską: edukacji europejskiej, funduszy europejskich dla szkół, programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, takich jak: Sokrates, Młodzież, Leonardo da Vinci.
Prowadzący: Janusz Żak
Miejsce: "Dworek Emilii" w Tomaszkowicach, Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Jałowcowa Góra w Dobczycach.
Daty szkoleń: 15-16 października 2005, 22-23 października 2005, 29-30 października 2005, 5-6 listopada 2005, 19-20 listopada 2005, 26-27 listopada 2005.
Uczestnicy: 300 osób

23.06.2005 r.
Dotacje dla gmin w ramach "Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG"

25.06.2005 r.
Dotacje dla gmin na wdrażanie projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w ramach "Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG"

8.07.2005r.
Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE

22.07.2005r.
Jak opracować wniosek do Mechanizmów Finansowych: Norweskiego i EOG. Warsztat praktyczny dla projektów indywidualnych, grantu blokowego i programów

29.07.2005r.
Fundusze europejskie na inwestycje dla małych i średnich firm (mikroprzedsiębiorstw)

25.08.2005r.
Jak prowadzić skuteczną działalność promocyjną w Internecie?

26.08.2005r.
Jak przygotować wniosek na inwestycje w ramach programu PHARE SSG 2003- Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

10.09.2005r.
Jak opracować wnioski do Mechanizmów Finansowych: Norweskiego i EOG. Warsztat praktyczny dla projektów indywidualnych, grantu blokowego i programów

07.10.2005r.
Dotacje dla publicznych i niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

14.10.2005r.
Jak opracować wnioski do Mechanizmów Finansowych: Norweskiego i EOG. Warsztat praktyczny dla środków indywidualnych, grantu blokowego i programów

21.10.2005r.
Dotacje dla placówek służby zdrowia i ośrodków edukacyjnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

B. Program "Lekcje Europejskie" - wybrane przykłady
W ramach swojej działalności MRCIE i ED Kraków prowadzi bezpłatne lekcje europejskie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka lekcji dotyczy różnorodnych tematów związanych z UE: historii UE, instytucji wspólnotowych, programów młodzieżowych, możliwości pracy w krajach Wspólnot, itp.

- Wykład "Szanse i perspektywy dla młodzieży w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej"
Miejsce: Gimnazjum w Podegrodziu
Uczestnicy: 290 osób.

- Wykład "Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy"
Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej
Uczestnicy: 120 osób.

- Wykład "Konstytucja Europejska"
Miejsce: Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3
Uczestnicy: 50 osób

- Wykład "Różnorodność kulturowa Europy"
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka, Kraków
Uczestnicy: 70 osób

- Wykład "Społeczno kulturowe aspekty jednoczenia Europy"
Miejsce: Gimnazjum w Tenczynie
Uczestnicy: 45 osób

C. Program: Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych

Realizowany od lutego 2005 r. przez Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - "Program "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych" - ma na celu bezpłatną pomoc samorządom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorcom, właścicielom małych i średnich firm, dużym przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków, biznesplanów i studiów wykonalności.
Program ten zastąpił Centrum Funduszy Europejskich, działające w ramach MRCIE od 2003 r.
W ramach programu cztery razy w tygodniu odbywają się dyżury ekspertów akredytowanych przy MRCIE, świadczących bezpłatną pomoc doradczą. W roku 2005 udzielono około 100 bezpośrednich konsultacji.

Eksperci:
Bartłomiej Stec - Wnioski do Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw; fundusze Phare 2003
Elzbieta Porębska -Wnioski do sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich
Barbara Nosal - Biesiadecka - Wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Magdalena Kuciel - Wnioski dla organizacji pozarządowych; projekty związane z ochroną środowiska;
Robert Kawałko - Projekty Międzynarodowe
Bartosz Lipszyc - Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, wnioski do SPO RZL

D. Program "Nasza Unia"
W projekcie "Nasza Unia" uczestniczą prawie wszystkie Regionalne Centra Informacji Europejskiej w Polsce. Jego celem jest rozpowszechnianie informacji o skutkach wejścia Polski do Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest zaplanowana od czerwca 2005 r. do maja 2006r. Podczas trwania projektu przewidziana jest realizacja różnego typu działań informacyjnych, skierowanych do zróżnicowanej grupy odbiorców, m.in.
- cykliczne wydawanie "Europejskiego Biuletynu Młodzieżowego", skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich,
- prowadzenie lekcji europejskich w szkołach
- punkty informacyjno - konsultacyjne na konferencjach i seminariach organizowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w regionie
- seminaria i wykłady otwarte
- spotkania dyskusyjne dla kobiet "Europa piękniejszej części ludzkości"
- cykl spotkań w regionach "O Europie przy herbatce"
- kolportaż ulotek informacyjnych
W ramach programu "Nasza Unia" odbywają się cykliczne spotkania z młodzieżą pt. "Lekcje europejskie". Tematyka spotkań dotyczy problematyki Unii Europejskiej, prawa europejskiego oraz instytucji wspólnotowych. Młodzież aktywnie uczestniczy w spotkaniach, włącza się w dyskusje oraz bierze udział w przeprowadzanych grach i zabawach edukacyjnych. Program skierowany jest do różnych grup wiekowych: od młodzieży ze szkół podstawowej po uczniów w gimnazjum i liceum.

6. Informacja o wydawnictwach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
"Wspólnota Małopolska" - periodyk Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
Tematyka: samorządy i samorządność w Małopolsce, dzieje Małopolski, współpraca międzyregionalna, sprawy ważne dla gmin i powiatów Małopolski. Grudzień 2005 Nr 21 (36), luty 2006 Nr 1 (37)

Prawo do zaciągania zobowiązań finansowych mają Członkowie Zarządu: Jan Gładki, Wiesław Misztal, Paweł Zorski.
Nadzór nad działalnością finansową sprawował w minionym roku oraz w trakcie całej kadencji Wiesław Misztal Członek Zarządu, Dyrektor Biura Stowarzyszenia oraz Jan Gładki, Skarbnik.

Za Zarząd:

Wiesław Misztal
Dyrektor Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 19 czerwca 2006