Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Szanowni Państwo Burmistrzowie, Wójtowie, Radni, Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje w 2007 roku I Konkurs "Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Małopolski na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich samorządów oraz mieszkańców miast i wsi o aktywny udział w Konkursie w ramach realizacji własnych programów "Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Województwo". Ta kadencja powinna być czasem szczególnego nadrobienia zaległości w budowie chodników, poboczy i ścieżek rowerowych dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i 10 milionów turystów odwiedzających Małopolskę.

Sejmik Województwa Małopolskiego przewidział w tym roku kwotę ok. 10 milionów złotych na wsparcie połową potrzebnych środków finansowych budowy chodników, poboczy i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich (co najmniej takie same kwoty planujemy również przez następne kilka lat). Podobne fundusze przewidziała GDDKiA na inwestycje przy drogach krajowych oraz Zarządy Powiatów na inwestycje przy drogach powiatowych.

Apelujemy do Burmistrzów, Wójtów i Radnych o stałe wspieranie finansowe z budżetów gminnych inicjatyw społecznych, szczególnie w wioskach, połączonych z częściowym wkładem własnej pracy i sprzętu mieszkańców wsi.

Do współorganizowania corocznego Konkursu zaprosiliśmy Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej SGiPM www.sgpm.krakow.pl

Konkurs i wzmożona budowa chodników, poboczy i ścieżek rowerowych przez wioski i miasteczka powinna być realizowana co najmniej do roku 2012, także przy wsparciu funduszy UE.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego

Kraków, sierpień 2007 r.