Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Posłów i Senatorów o podjęcie prac nad ustawą o rozwoju regionów górskich

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich apeluję do Posłów i Senatorów o pilne podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich, której byłem współautorem.

Sejm RP III kadencji w dniu 26 lipca 2001 r. uchwalił ustawę o rozwoju społecznogospodarczym regionów górskich, którą zawetował Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Tereny górskie i górzyste o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ze względu na specyficzne warunki przyrodnicze, spełniają szereg istotnych funkcji w życiu gospodarczym i społecznym naszego kraju. Są głównym rezerwuarem wody pitnej, mają szczególne walory uzdrowiskowe, turystyczne stanowią też miejsce pracy i życia około 2.5 mln osób. Mieszkańcy ci żyją i pracują w dużo trudniejszych warunkach niż zamieszkujący tereny nizinne. Różnorodność krajobrazu, przewaga mało urodzajnych gleb, surowy klimat i krótszy okres wegetacji, długa zima, częste powodzie i zniszczenia wywoływane przez rzeki górskie, a zarazem duże obszary terenów prawnie chronionych hamują ponadto rozwój gospodarczy, co uniemożliwia utrzymanie dochodów na poziomie takim samym jak w innych regionach.

Ustawa o wspieraniu rozwoju ziem górskich i górzystych, uwzględniając aspekty związane z przyrodniczymi, turystycznymi i krajobrazowymi walorami polskich gór, powinna wyznaczać szereg działań, które przyczynią się do aktywizacji gospodarczej tych terenów przeciwdziałając wyludnianiu się, upadkowi gospodarczemu obszarów górskich, zarastaniu hal.

Ustawa powinna uwzględniać interesy rolników, ale także dbałość o zachowanie walorów krajobrazowych gór i ich niepowtarzalnej przyrody, poprawę stanu środowiska, ochronę kultury i produktów regionalnych, a także rozwój infrastruktury na tych terenach. Podobne ustawodawstwo dla obszarów górskich zostało uchwalono przed kilkudziesięcioma laty w państwach zachodnioeuropejskich posiadających tereny górskie.

Góry i tereny podgórskie zajmują prawie 40% całego terytorium Unii Europejskiej i są zamieszkiwane przez prawie 20% obywateli.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich

Kraków, luty 2010 r.