Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Forum Konsultacyjnego Samorządów w sprawie usamorządowienia i regionalizacji telewizji i radia publicznego

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna regionalnych mediów publicznych w Polsce wymaga szybkich i śmiałych działań legislacyjnych. Powinny one stworzyć warunki wzmocnienia regionalnych mediów elektronicznych oraz ich modernizacji.

Rozwój Polski wymaga istnienia nowoczesnych, oszczędnych w działaniu mediów, skoncentrowanych na tych obszarach, które nie cieszą się wystarczającym zainteresowaniem nadawców komercyjnych. Szczególne znaczenie ma wsparcie regionalnych mediów publicznych, które podobnie jak samorząd spełniają szczególna rolę w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Nowoczesne publiczne regionalne radio i telewizja, równorzędne ogólnopolskim mediom publicznym, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną są ważnym partnerem lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego.

Dla zapewnienia warunków rozwoju regionalnym mediom publicznym konieczne jest:

- Szybkie zreformowanie systemu publicznego finansowania regionalnych mediów publicznych, tak aby powstrzymać ich ekonomiczny upadek,

- Zapewnienie regionalnym stacjom telewizyjnym i radiowym nie mniej niż 50 proc. udziału w publicznych środkach przeznaczonych na finansowanie mediów publicznych pozyskiwanych na nowych zasadach,

- Włączenie reprezentacji samorządowej (wraz z ekspertami) do pracy nad zmianami w prawie medialnym, dotyczącymi regionalnego radia i telewizji,

- Stworzenie lepszych warunków do współpracy samorządów i regionalnych stacji radiowych oraz telewizyjnych,

- Przyjęcie, że drogą do modernizacji mediów publicznych w Polsce jest ich regionalizacja, polegająca na przesuwaniu realizacji misji publicznej do regionalnego radia i telewizji.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Kraków, 24 kwietnia 2010 r.