Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZ

STANOWISKO nr 7
XXIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 28 czerwca 2011 r.

W nawiązaniu do podjętych na poziomie krajowym i europejskim prac nad dokumentami strategicznymi określającymi podstawy i kierunki rozwoju regionalnego w kolejnym dziesięcioleciu - w Małopolsce zainicjowana została szeroka debata publiczna o przyszłości naszego regionu w perspektywie 2020 roku. W wyniku ponadrocznych prac prowadzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego, z udziałem Radnych Województwa Małopolskiego, ekspertów oraz szerokiej reprezentacji różnorodnych środowisk i instytucji regionalnych, przygotowany został projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 - planowany termin uchwalenia przez Sejmik Województwa Małopolskiego w III kwartale 2011 r .

Dokument ten mówi o tym co, jako społeczność regionalna, możemy i chcemy osiągnąć w ciągu najbliższych dziesięciu lat - biorąc pod uwagę nasz obecny stopień rozwoju oraz nasze oczekiwania i aspiracje. Strategia "Małopolska 2020" będzie narzędziem wspierania pozytywnych zmian w regionie i niwelowania istniejących barier. Wyznaczy ona również podstawę do alokowania środków europejskich wspierających rozwój Małopolski w perspektywie 2014-2020.

W przeświadczeniu, że racjonalne decydowanie o przyszłości regionu musi być spójne z długofalową polityką rozwoju państwa - wizja i cele rozwoju Małopolski w horyzoncie kolejnej dekady osadzone zastały w założeniach długookresowej strategii rozwoju kraju oraz koncepcji jego przestrzennego zagospodarowania. Strategia "Małopolska 2020" nawiązuje także do celów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii "Europa 2020".

Nowa Strategia dla Małopolski stanowi w szczególności odpowiedź na występujące procesy:

• pogłębiające się zróżnicowanie poziomu i tempa rozwoju w województwie, szczególnie w ujęciu subregionalnym,

• rosnącą presję globalną na większą koncentrację i specjalizację, przy wykorzystaniu potencjałów decydujących o przewadze konkurencyjnej regionu,

• wzrastające znaczenie przestrzennej dostępności dóbr i usług o podstawowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego; coraz większe oddziaływanie zmian demograficznych dla procesów gospodarczych zachodzących w przestrzeni regionalnej,

• wzrost znaczenia wieloaspektowego bezpieczeństwa szczególnie w kontekście zmian klimatycznych i cywilizacyjnych.

Głównym założeniem dla długofalowej polityki rozwoju Małopolski, jest wykorzystanie potencjału i atutów województwa, takich jak: duża atrakcyjność inwestycyjna, kultura i dziedzictwo regionalne, środowisko naturalne, dobra dostępność komunikacyjna, otwartość na rynki zagraniczne, innowacyjność - obecność sektora wysokich technologii, instytucji badawczo - rozwojowych, uczelni wyższych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw, duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych.

Chcemy, aby w perspektywie kolejnej dekady Małopolska osiągnęła silną pozycję jako region atrakcyjny dla inwestycji, oparty na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości. Realizacja Strategii powinna prowadzić także do wzmacniania wysokiej atrakcyjności Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego, dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury. Naszą ambicją jest silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego w przestrzeni europejskiej, wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym oraz wzmocnienie ośrodków miejskich w roli aktywnych centrów usług publicznych i gospodarczych. Istotnymi warunkami realizacji tych zamierzeń będzie poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym.

Dostrzegając, że przedmiotem Strategii jest szereg działań, wykraczających poza kompetencję Samorządu Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Rządu RP i Parlamentu o zapewnienie właściwych podstaw formalno-prawnych oraz przeprowadzenie niezbędnych zmian kompetencyjnych i finansowych, dzięki którym możliwe będzie efektywne wdrożenie celów strategicznych i kierunków rozwoju Małopolski.

Za najważniejsze warunki dla skutecznej realizacji strategii rozwoju Małopolski, ale również innych polskich województw uznajemy:

1. Zakończenie prac nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku.

2. Zakończenie prac nad pakietem rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i finansowych, zaproponowanie w ramach planu działań na rzecz wdrożenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

3. Wdrożenie nowej formuły realizacji kontraktu terytorialnego.

4. Zakończenie prac nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Prawne uregulowanie statusu oraz systemu zarządzania obszarami metropolitarnymi w Polsce.

6. Prawne uregulowanie zagadnień związanych z gospodarowaniem, ochroną oraz instrumentami wspierania rozwoju ziem górskich.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Wójtów, Burmistrzów, Starostów oraz Rad Gmin i Powiatów o przeanalizowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, składania uwag i wniosków oraz zaktualizowanie swoich Strategii Rozwoju Gmin, Powiatów do perspektywy 2020 r. uwzględniając SRWM.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXIV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM