Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZ

STANOWISKO nr 2
XXIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 28 czerwca 2011 r.

1. Apelujemy do Rządu RP o jak najszybsze przyjęcie wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły", którego celem jest sukcesywne podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przez podjęcie odpowiednich i zsynchronizowanych działań mających zabezpieczyć dorzecze najdłuższej rzeki w Polsce.

W ostatnich latach stale zwiększa się liczba powodzi a ich przebieg jest coraz bardziej gwałtowny, co nie tylko przenosi się w bezpośredni sposób na zwiększenie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców ale i ogromne finansowe straty. W dorzeczu górnej Wisły, a więc na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego w latach 1953 - 2006 straty te wynosiły niemal połowę wszystkich strat powodziowych w Polsce, choć powierzchnia tego dorzecza to zaledwie 15 proc. powierzchni kraju (straty te wynoszą ponad 670 mln zł rocznie). Zagrożone podtopieniami są głównie duże aglomeracje miejskie. Ich gwałtownemu rozrostowi nie towarzyszy bowiem modernizacja kanalizacji deszczowej czy budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Program jest dokumentem ogólnym, nie szczegółowym. Poszczególne przedsięwzięcia są zapisane w ujęciu zadaniowym. To znaczy, że zadania określają, które części zlewni i które aglomeracje w obszarze Górnej Wisły należy chronić bez przesądzenia zakresu tych inwestycji, ani konkretnych rozwiązań technicznych. Te zostaną określone w studiach wykonalności, jakie będą przygotowane dla każdego zadania. W ramach Programu zostanie oceniony stan istniejących zabezpieczeń: wałów przeciwpowodziowych, regulacji i umocnień koryt rzecznych i brzegów. Mają też być sporządzone mapy zagrożenia powodziowego oraz systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią. Planowana jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych, modernizację stopni wodnych. Program składa się z 39 projektów zadaniowych, które mają zabezpieczać całą dolinę Wisły oraz dorzecza doliny Wisły. Inwestycje te pozwolą w ciągu najbliższych 15-20 lat zasadniczo zmniejszyć zagrożenie powodzią. Wstępny montaż finansowy dla Programu wynosi 13 miliardów złotych.

2. Zwracamy się do Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o pilne działania legislacyjne i wprowadzenie ustawowego obowiązku usuwania drzew i krzewów z wałów i międzywali oraz rowów podstawowych i szczegółowych w miejsce dotychczasowej indywidualnej procedury uzyskania zgody na usuwanie drzew.

Aby wały przeciwpowodziowe i rowy mogły spełniać swoją funkcję, muszą być utrzymywane w dobrym stanie - nie mogą być porośnięte drzewami i krzewami.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje również do Samorządów Małopolski o pilne przeprowadzenie kontroli stanu wałów przeciwpowodziowych i rowów oraz sporządzenie raportów dotyczących koniecznych inwestycji oraz zmian organizacyjnych i procedur przeciwpowodziowych łącznie z podziałem wałów na kategorie i oznakowaniem podobnym do dróg publicznych.

3. Postulujemy wprowadzenie od poziomu rządowego do gminnego profesjonalnej struktury zarządzania kryzysowego w oparciu o Państwowej Straży Pożarnej i przy pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXIV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM