Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski sprzeciwia się proponowanym przez ministra finansów zmianom w ustawie o finansach publicznych, szczególnie dotyczących obniżenia deficytu sektora samorządowego (liczonego włącznie z samorządowymi osobami prawnymi) od 2014 r. do poziomu określonego kwotowo na 8 mld zł. Takie zmiany sparaliżują rozwój jednostek samorządu terytorialnego, m.in. poprzez drastycznie obniżenie możliwości absorpcyjnych funduszy UE na lata 2014-2020.

Wcześniej nieuwzględniane w negocjacjach włączenie do obliczania deficytu samorządowych osób prawnych i kwotowe ustalenie limitu deficytu na poziomie 8 mld zł, to zmniejszenie nie z 1,2% do 0,8% PKB (proponowane przez ministerstwo zmniejszenie o 0,4% PKB), ale nawet do 0,6% PKB (deficyt sektora samorządowego w 2010 r. wyniósł 1,2%, wcześniej proponowany limit 0,8% PKB w liczbach z 2010 daje kwotę 11,3 mld zł).

Uważamy, że górna wysokość deficytu podsektora samorządowego powinna być ustalona jako 1% prognozowanego PKB - zgodnie z przybliżonym stosunkiem wydatków sektora rządowego i samorządowego, który w 2010 r. wyniósł 1:2 (wydatki z budżetu państwa 294,9 mld zł, wydatki samorządów 177,8 mld zł).

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postuluje odstąpienie przez Ministerstwo Finansów od określania górnej wysokości deficytu podsektora samorządowego w sposób kwotowy, podczas gdy limity dla sektora rządowego określane są procentowo w stosunku do wysokości osiągniętego PKB. Takie regulacje mogą spowodować niesprawiedliwą sytuację, gdy wraz ze wzrostem PKB możliwość zadłużania samorządów pozostanie na takim samym poziomie (realnie spadnie), gdy z drugiej strony limit zadłużenia rządowego będzie mógł wzrastać.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest również przeciwne arbitralnemu wprowadzaniu różnych ograniczeń (limitów) dla poszczególnych JST, co powoduje zanik przejrzystości oraz w skrajnych przypadkach może nasuwać podejrzenia o upolitycznienie poszczególnych decyzji.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 19 stycznia 2011 r.

**********

Dziennik Polski: Samorządy nie chcą limitu zadłużenia

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski sprzeciwia się proponowanym przez ministra finansów zmianom w ustawie o finansach publicznych.

Chodzi o propozycje ministra Jacka Rostowskiego, dotyczące obniżenia deficytu samorządów od 2014 roku do poziomu 8 mld zł. W tym roku gminy planują deficyt w wysokości około 10,5 mld zł. Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy deficyt w 2012 roku nie będzie mógł być wyższy niż 10 mld zł; w 2013 roku limit zaplanowano w wysokości 9 mld zł, a począwszy od 2014 roku będzie to 8 mld zł. Rząd chce w ten sposób wymusić oszczędzanie na gminach.

Według Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski takie zmiany sparaliżują rozwój jednostek samorządu terytorialnego, ni.in. poprzez drastyczne obniżenie możliwości korzystania z funduszy UE na lata 2014 - 2020. "Uważamy, że górna wysokość deficytu podsektora samorządowego powinna być ustalona jako 1 proc. prognozowanego PKB" - czytamy w stanowisku SGiPM.

Stowarzyszenie postuluje odstąpienie przez Ministerstwo Finansów od określania górnej wysokości deficytu gmin w sposób kwotowy, podczas gdy limity dla rządu określane są procentowo w stosunku do wysokości osiągniętego PKB.

"Takie regulacje mogą spowodować niesprawiedliwą sytuację, gdy wraz ze wzrostem PKB możliwość zadłużania samorządów pozostanie na takim samym poziomie (realnie spadnie), gdy z drugiej strony limit zadłużenia rządowego będzie mógł wzrastać" - czytamy w stanowisku SGiPM. - Gminy nie będą mogły zaciągać nowych zobowiązali, nawet te, które mają niski dług, poniżej 60 proc. dochodu. Konsekwencją będzie mniej inwestycji, spowolnienie gospodarcze. Trzeba pamiętać, że gminy nie przejadają pieniędzy z kredytów, tylko inwestują w drogi, mosty - mówi Wiesław Misztal, dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Zgodnie z wyliczeniami Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych samorządy będą musiały zrezygnować w 2012 roku z inwestycji na kwotę co najmniej 5,1 mld zł, jeżeli wdrożona zostanie propozycja resortu finansów.

Z analizy RIO wynika, że spośród 1785 samorządów, które zaplanowały w tym roku deficyt, aż 1086 musiałoby go obniżyć niemal o połowę. Korekty budżetów musiałyby dokonać: 944 gminy oraz 31 miast na prawach powiatu, 100 powiatów i 11 województw. W efekcie łączny deficyt samorządów w skali kraju miałby osiągnąć poziom 6,9 mld zł.

Największych obniżek musiałyby dokonać: Katowice - o 346 mln zł, województwo śląskie - o 207 mln zł, województwo lubelskie - o 178 mln zł, miasto Łódź - o 141 mln zł, województwo świętokrzyskie - o 133 mln zł.

Przedstawiciele samorządów uważają, że nawet aktualne mechanizmy ograniczania deficytu są wystarczające, a nawet zbyt restrykcyjne, nie ma więc potrzeby jeszcze bardziej ich zaostrzać.

Kraków ma obecnie ponad 2 miliardy złotych długu.

AGNIESZKA MAJ
Dziennik Polski