Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel WZC SGiPM

Apel
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Małopolski
w sprawie powołania
Fundacji Przeciwko Zniesławianiu Polski

W związku z nasilonymi w ostatnim okresie faktami zniesławiania Polski w mediach i wypowiedziach osób publicznych na całym świecie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postuluje powołanie Fundacji Przeciwko Zniesławianiu Polski, której zadaniem będzie m.in. monitoring i stanowcza reakcja z użyciem środków prawnych m.in. przeciwko mediom i osobom zniesławiającym Polskę na arenie międzynarodowej.

Apelujemy do środowisk politycznych, samorządowych, społecznych, gospodarczych, naukowych, a w pierwszej kolejności do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych o aktywne włączenie się pro publico bono w prace przygotowawcze związane z powołaniem Fundacji i dalszymi działaniami prawnymi.

Pozyskiwane dary, wpłaty, efekty wygranych procesów sądowych w sprawach m.in. "kłamstwa oświęcimskiego", "polskich obozów koncentracyjnych" w czasie II wojny światowej powinny służyć Fundacji do organizowania niezbędnych działań informacyjnych związanych z wyjaśnieniem i prostowaniem nieprawdziwych treści na temat Polski, powielanych w światowych mediach, publikacjach książkowych, filmach, itp. Takie kampanie powinny prezentować prawdziwy wizerunek Polski, w odniesieniu do faktów z naszej historii.

Zniesławianie Polski na arenie międzynarodowej związane jest nie tylko z "kłamstwem oświęcimskim" oraz zafałszowanym użyciem określeń "polskie obozy koncentracyjne". Stosowanie tego typu określeń służy kreowaniu i powielaniu w świecie nieprawdziwych stereotypów na temat Polski i Polaków.

I. Od XIV wieku Królestwo Polskie i Rzeczypospolita Obojga Narodów były azylem dla europejskich Żydów chroniących się przed prześladowaniami w wielu państwach kontynentu. Korzystali oni w naszym kraju z autonomii i wolności religijnych, tworząc z czasem w granicach Rzeczypospolitej najliczniejszą społeczność żydowską na świecie.

II. W XX wieku Polska jako pierwszy kraj świata w wyniku agresji w 1939 r. stała się ofiarą dwóch nieludzkich systemów totalitarnych. W wyniku agresji narodowosocjalistycznej III Rzeszy i komunistycznego ZSRR państwo polskie zostało pozbawione możliwości zapewnienia skutecznej ochrony obywateli RP różnych narodowości - w tym Polaków i Żydów. Dokonywane przez państwa totalitarne akty ludobójstwa dotknęły w wymiarze katastrofalnym oba narody, przy czym obywatele RP narodowości żydowskiej oraz ich współbracia z innych krajów stali się pierwszoplanowym celem niemieckiej polityki eksterminacyjnej.

III. Wojsko Polskie najpierw w wojnie obronnej, a potem kierowane przez otworzone na uchodźstwie władze Rzeczypospolitej od pierwszych do ostatnich chwil wojny na wszystkich frontach Europy ofiarnie walczyło przeciw Niemcom Adolfa Hitlera o wolność swoją i innych ujarzmionych narodów. Zorganizowane w nadzwyczaj trudnych warunkach konspiracji w okupowanym kraju Polskie Państwo Podziemne i działania militarne jego siły zbrojnej - Armii Krajowej - stanowiły potwierdzenie woli i determinacji Polski w walce przeciw ludobójczym systemom totalitarnym. Jego struktura i organizacja obejmująca całe terytorium Rzeczypospolitej stało się fenomenem w skali całej walczącej Europy.

IV. Zniewolona i okupowana przez totalitarne potęgi Polska nie miała możliwości aby samodzielnie bronić własnych obywateli przed terrorem. Jego narzędziem stała się sieć wybudowanych przez Niemcy na naszym terytorium oraz m.in. Niemiec i Austrii obozów śmierci - głównego miejsca realizacji ludobójczych praktyk Holokaustu. W ramach strat wojennych i przede wszystkim na skutek planowej eksterminacji zginęło 6 milionów obywateli RP, w tym 3 miliony polskich Żydów. Ponadto sieć niemieckich obozów koncentracyjnych z KL Auschwitz na czele stała się miejscem masowego mordu Żydów przywożonych tu z innych okupowanych państw europejskich, często przy udziale ich władz kolaborujących z nazistami.

V. Kara śmierci wymierzana była w Europie przez Niemców szczególnie wobec Polaków i ich rodzin za jakiekolwiek formy pomocy żydowskim współobywatelom. Dlatego podległe Rządowi RP na emigracji Polskie Państwo Podziemne powołało Radę Pomocy Żydom "Żegota", której naczelnym zadaniem stała się pomoc narodowi żydowskiemu, realizowana z narażeniem życia w skrajnie trudnych warunkach, wbrew narzuconym drakońskim przepisom okupacyjnego prawa III Rzeszy.

VI. Symbolem spontanicznie niesionej i bohaterskiej pomocy sąsiedzkiej stała się rodzina będącej w ciąży Wiktorii i Józefa Ulmów ze wsi Markowa pod Przeworskiemw całości wymordowana wraz z pozostałymi sześcioma dziećmi, w tym nieletnimi, za ukrywanie prześladowanych Żydów. Nie przypadkowo Polacy są najliczniejszą grupą narodową uhonorowaną przez izraelski Instytut Yad Vashem tytułem "Sprawiedliwy wśród narodów świata".

VII. Kurier Polskiego Państwa Podziemnego Jan Karski był pierwszym, który w czasie wojny w 1942 r. przeniósł na Zachód (w tym do Londynu i Waszyngtonu) informacje o skali realizowanej przez Niemców, na naszych okupowanych ziemiach, Zagłady Żydów. Jego apele o udzielenie przez aliantów pomocy w ratowaniu Żydów pozostały bez praktycznego odzewu. Nadal są zagłuszanym wyrzutem sumienia za bezczynność świata, Zachodu wobec ludobójstwa. Każdorazowe, od lat kolportowane na Zachodzie formuły sugerujące istnienie "polskich" a nie niemieckich obozów śmierci są skandalicznym wyrazem zakłamania historii, obrazą dla wszystkich Polaków, Kombatantów walczących o wolność i suwerenność wszystkich obywateli RP oraz innych narodów. Są szczególnie obraźliwe dla tych, którzy sami stali się największymi ofiarami niemieckiej III Rzeszy i sowieckiego komunizmu na czele z Żydami i Polakami.

VIII. Do rangi zatrważającego symbolu urasta wypowiedź prezydenta USA Baracka Obamy o "polskich obozach śmierci" w czasie spóźnionej o 70 lat uroczystości ku czci Jana Karskiego, który informował osobiście prezydenta USA w czasie wojny o niemieckiej machinie zagłady wypełniał swe obowiązki jako Polak i obywatel RP. Tym bardziej konieczne jest nieustanne przypominanie celów jego misji, działań "Żegoty", bohaterstwa Polaków ratujących Żydów, postaci w rodzaju Ireny Sendlerowej a także takich aktów jak samobójstwo członka emigracyjnej Rady Narodowej RP Szmula Zygielbojma dokonane w proteście przeciw bezczynności Zachodu i reszty świata wobec dokonywanej przez Niemców Zagłady.

IX. W okresie powojennym pozostająca za "żelazną kurtyną" Polska nie mogła na równych prawach uczestniczyć w międzynarodowych dyskusjach historycznych, nie miała też środków, ani możliwości należytego promowania prawdy historycznej o naszych dziejach, przez co unikatowy dorobek naszej walki przeciw totalitaryzmom i wkład w pokonanie III Rzeszy w czasie II wojny światowej został skutecznie wyparty ze świadomości elit współczesnego świata.

X. Tym bardziej pilna i konieczna jest realizacja kampanii edukacyjnych pokazujących na Zachodzie prawdziwy obraz najnowszych dziejów Polski. Równie ważne są konsekwentne działania na rzecz eliminacji z języka mediów sloganów i haseł pozostających w zasadniczej sprzeczności z historycznym doświadczeniem Polaków, Żydów i innych narodowości na terytorium Rzeczypospolitej.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.