Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZC SGiPM

Stanowisko
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie rozwoju w Małopolsce sacroturystyki
i powołania Małopolskiego Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uznaje potrzebę podjęcia wspólnych działań środowisk samorządowych, naukowych, branży turystycznej, organizacji pozarządowych we współpracy ze środowiskami religijnymi dla podwojenia - z 2.5 mln do 5 mln - do 2020 roku turystów religijnych i pielgrzymów przyjeżdżających do Krakowa i Małopolski. Takim miejscem dyskusji i omawiania programów, projektów może być Małopolskie Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej zainicjowane 21 czerwca 2011 na konferencji SGiPM "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski".

Wydarzenia minionego 2011 roku pokazują, jak wielkim potencjałem w zakresie tego segmentu turystyki dysponuje Kraków oraz Małopolska. Wielowiekowa tradycja, niezwykła mapa miejsc kultów religijnych o znaczeniu europejskim i światowym, żywe tradycje oraz dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II Wielkiego sprawiają, że jesteśmy regionem o absolutnie unikalnych możliwościach na naszym kontynencie. Potencjał m.in. Krakowa, Częstochowy, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierz, Krzeptówek, kościołów unikalnego w skali Europy Szlaku Architektury Drewnianej, a także górskie i podgórskie "Szlaki Papieskie" nadal wykorzystywany jest tylko w ograniczonym zakresie.

Kilka ostatnich lat było czasem licznych inicjatyw, podejmowanych przez różne środowiska czy instytucje. Przyczyniły się one do zwiększenia ruchu w sferze turystyki pielgrzymkowej i religijnej. Pojawiły się także bardziej skoordynowane, choć niewystarczające działania promocyjne czy organizacyjne, zmierzające do budowania nowego produktu turystycznego. Rok beatyfikacji Jana Pawła II nie został zmarnowany, lecz rozpoczęte wówczas starania wymagają energicznej kontynuacji. Niezbędne jest silniejsze połączenie aktywności wielu podmiotów, ukierunkowanej na jasno wskazane cele. Doświadczenie innych regionów Europy o znacznie mniejszym potencjale, których świeckie władze wykorzystały do tego celu m.in. fundusze UE (np. Santiago de Compostela) wskazuje, że przez wspólną strategię, a także jej konsekwentną realizację możliwe jest w ciągu niespełna dekady, podwojenie liczby pielgrzymów. Nie ma żadnych powodów, aby w Małopolsce nie można było osiągnąć podobnych rezultatów. Działania takie są zgodne z uchwaloną niedawno Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski deklaruje potrzebę stworzenia przy Stowarzyszeniu otwartej płaszczyzny współpracy dla budowy strategii regionalnej w zakresie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej. Taki zespół, składający się z ekspertów, przedstawicieli branży turystycznej, środowisk kościelnych oraz świeckich ze szczególnym uwzględnieniem samorządów terytorialnych nie będzie wchodził w kompetencje, czy powielał działań odpowiednich organów, instytucji. Jego funkcjonowanie ma stanowić kontynuację prac, zapoczątkowanych w czerwcu 2011 r. roku przez interdyscyplinarną konferencję na temat szans rozwoju turystyki pielgrzymkowej w naszym regionie, która z inicjatywy SGiPM skupiła środowiska i osoby zainteresowane tą problematyką.

Będzie to także odpowiedź na coraz częstsze głosy opinii publicznej, przypominające o szansach, jakie mamy obecnie w tej sferze. Forum powinno stać się zapleczem eksperckim, pozwalającym na systematyczną, powiązaną z bieżącymi działaniami pracę na projektami rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej w całej Małopolsce.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.