Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZC SGiPM

Stanowisko
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
wykluczenia części terenów górskich oraz ograniczenia prawie połowy Małopolski
w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej od lipca 2013

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie pilnych działań w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wszystkim mieszkańcom Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że niedopuszczalne jest wyłączenie nadajników analogowych - planowane w połowie 2013 r. - przy jednoczesnym braku możliwości odbioru telewizji DVB-T. Taka sytuacja może dotyczyć multipleksu 1 i 3 oraz niektórych mieszkańców powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego i limanowskiego, a w szczególności miejscowości: Krynicy, Muszyny, Żegiestowa, Krościenka, Bukowiny Tatrzańskiej, Białki. Ponadto po wyłączeniu tzw. przemienników, brak sygnału może dotyczyć części mieszkańców powiatów: suskiego, wadowickiego i gorlickiego. Istnieje zatem realna groźba pozbawienia czasowego lub trwałego mieszkańców tych terenów jakiegokolwiek sygnału naziemnej telewizji, zarówno publicznej i komercyjnej.

Naziemna telewizja cyfrowa to niewątpliwy skok cywilizacyjny, który poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także daje możliwości korzystania z dodatkowych komponentów, takich jak usługi interaktywne, dostęp do wielu ścieżek dźwiękowych, napisy w różnych językach, interaktywne serwisy płatne, wypożyczalnie filmów VOD. SGiPM uważa, że wszyscy obywatele muszą mieć zagwarantowany równy dostęp do tych nowych możliwości.

Telewizja cyfrowa stwarza również wielką szansę rozwoju dla Oddziałów Terenowych TVP poprzez zwiększenie zasięgu, widowni i nowe możliwości programowe. Po 27 kwietnia 2014 r., po uruchomieniu multipleksu MUX3, możliwe będzie docelowo nadawanie 16 całodobowych kanałów regionalnych w każdym województwie.

Rozwój Polski wymaga istnienia nowoczesnych, oszczędnych w działaniu mediów, skoncentrowanych na tych obszarach, które nie cieszą się wystarczającym zainteresowaniem nadawców komercyjnych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny apeluje również o powstrzymanie marginalizacji i wsparcie regionalnych mediów publicznych, które podobnie jak samorząd, spełniają szczególną rolę w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Nowoczesne publiczne regionalne radio i telewizja, równorzędne ogólnopolskim mediom publicznym, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, są ważnym partnerem lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego.

Dla zapewnienia warunków rozwoju regionalnym mediom publicznym konieczne jest:

• Szybkie zreformowanie systemu publicznego finansowania regionalnych mediów publicznych tak, aby powstrzymać ich ekonomiczny upadek,
• Zapewnienie regionalnym stacjom telewizyjnym i radiowym nie mniej niż 50 proc. udziału w publicznych środkach przeznaczonych na finansowanie mediów publicznych pozyskiwanych na nowych zasadach,
• Stworzenie lepszych warunków do współpracy samorządów i regionalnych stacji radiowych oraz telewizyjnych,
• Przyjęcie, że drogą do modernizacji mediów publicznych w Polsce jest ich regionalizacja, polegająca na przesuwaniu realizacji misji publicznej do regionalnego radia i telewizji,
• Zwiększenie czasu nadawania programu regionalnego do co najmniej 12 godzin dziennie w telewizji publicznej, w ramach planowanego multipleksu, szeroko prezentującego sprawy społeczności lokalnych i regionalnych.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.

**********