Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM do Prezydenta i RMK o utworzenie Parku przy Centrum Jana Pawła II

Apel
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o utworzenie Parku,
przy Centrum Jana Pawła II, na terenie stanowiącym własność Gminy Kraków
- przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r.

Wielkimi krokami zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku, gromadząc prawdopodobnie ok. 2 - 3 miliony osób z całego świata. Jest to bezprecedensowe wydarzenie również o nieocenionym potencjale promocyjnym zarówno dla Krakowa, jak i całej Małopolski. "Sercem" tych wydarzeń będą Sanktuaria Św. Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach i otaczający go teren, gdzie Ojciec Święty Franciszek spotka się z młodzieżą.

Obszar ok. 100 ha tzw. "białych mórz" wokół Centrum Jana Pawła II - poprzemysłowy, zdegradowany i wymagający rekultywacji teren, będący własnością Gminy Kraków - jest miejscem o ogromnym potencjale rozwoju poprzez przystosowanie go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Spowoduje to powstanie pięknego zespołu parkowo-wypoczynkowego na zielonej mapie Krakowa - np. nazwanego im. Jana Pawła II (tam w czasie II wojny światowej w kamieniołomie pracował Karol Wojtyła) - zarówno dla uczestników ŚDM, 2,5 mln corocznie przybywających tam turystów religijnych oraz mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Podjęcie zdecydowanych i szybkich działań jest konieczne tym bardziej, że krakowskie Błonia maja zaledwie 45 ha i mogą okazać się po prostu za małe dla wielkich rzesz młodzieży przez kilka dni przebywających, a także nocujących na terenach zielonych.

Ponadto obszar ten położony jest pomiędzy dwoma bardzo dużymi i wciąż rozrastającymi się dzielnicami: Podgórze i Borek Fałęcki. Wszystko to przemawia za tym, by miejsce to stało się "zieloną perłą" Krakowa i Małopolski, wizytówką naszego regionu i kraju na arenie międzynarodowej. Odpowiednio wykorzystany potencjał przestrzeni pomiędzy Sanktuariami poprzez budowę parku, ścieżek spacerowych, rowerowych i innych inwestycji spełniających funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, przyczyni się do powstania miejsca nie tylko dla wiernych, na uroczystości religijne. Będą to również bardzo atrakcyjne tereny zielone, umożliwiające aktywny wypoczynek dla mieszkańców okolicznych, wciąż rozrastających się osiedli, pozostałych mieszkańców Krakowa i Małopolski oraz przybywających do łagiewnickich Sanktuariów turystów z całego świata.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się z apelem do Rektora Politechniki Krakowskiej i Instytutu Architektury Krajobrazu PK o przygotowanie, w trybie pilnym, możliwie do końca listopada br., koncepcji nowego parku, na należącym do Gminy Kraków terenie "białych mórz".

Mając na uwadze przedstawione powyżej oczekiwania oraz potencjał tego wyjątkowego miejsca, w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, apelujemy do Prezydenta Krakowa o pilne ogłoszenie, jeszcze w tym roku, przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o dotację do ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który dysponuje kwotą 20 mld euro.

Apelujemy do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o uchwalenie w budżecie miasta środków finansowych - wkład własny na pokrycie 15% inwestycji, tak aby możliwe było złożenie wniosku przez Prezydenta do POIiŚ na przełomie I i II kwartału 2015 r. - niezwłocznie po uruchomieniu naboru, a realizacja projektu parku była możliwa do połowy 2016 r.

Apelujemy również do Samorządu Województwa Małopolskiego o dalsze finansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego wspólnie przez Gminę Kraków i PKP PLK SA - wraz z budową przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i infrastruktury okołokolejowej - dla obsługi Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia umożliwiającego mieszkańcom oraz przyjezdnym pielgrzymom i turystom dobry dojazd. 25% spośród 10 milionów turystów corocznie odwiedzających Kraków, stanowią grupy pielgrzymów i turystów religijnych.

Mamy nadzieję, że przekształcenie terenów poosadnikowych d. fabryki Solvay złożonych z wapna o grubości kilkunastu metrów i nadanie im nowych funkcji będzie przykładem realizacji podejścia zintegrowanego - zdegradowany obszar miejski może stać się dopełnieniem finalizowanego już, wyłącznie z funduszy Kościoła, projektu wybudowania Centrum Jana Pawła II, dzięki czemu temu obszarowi zostaną przywrócone funkcje społeczno-gospodarcze. Przyczyni się to również do poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, jak również wzmocni rozwój funkcji symbolicznych, budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawi dostęp i jakość usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym.

Realizacja projektu przekształcenia tego miejsca na tereny wypoczynkowo-rekreacyjne z pewnością zintegruje sąsiadujące inwestycje tworząc unikatowy zespół parkowo-wypoczynkowy i stanie się wzorcowym przykładem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 3 października 2014 r.