Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM w sprawie linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark

Apel
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie
przesunięcia przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark oraz modernizacji linii Chabówka - Nowy Sącz i Nowy Sącz - granica państwa z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego skupione w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski apelują o podjęcie decyzji, o wpisaniu z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego inwestycji mającej na celu, budowę linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark oraz modernizację linii Chabówka - Nowy Sącz i Nowy Sącz - granica państwa. Z zaniepokojeniem przyjęliśmy nie tylko umieszczenie owych dwóch inwestycji na liście rezerwowej ale także wpisanie tych przedsięwzięć niemalże na sam koniec listy, co jeszcze bardziej oddala realizację tak kluczowych inwestycji dla regionu. Powyższe inwestycje są niezwykle istotnym elementem stymulacji gospodarczej, turystycznej i kulturalnej Małopolski, co ma odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa na lata 2011 - 2020.

Przedsięwzięcia te niewątpliwie wpłyną na bardziej zrównoważony rozwój całego województwa. Będzie to możliwe poprzez dotarcie transportu kolejowego w miejsca gdzie do tej pory był on obecny w sposób marginalny. Pozwoli to większej liczbie lokalnej ludności przemieszczać się w sposób komfortowy, w obrębie województwa ale także poprzez dalsze połączenia kolejowe również na obszarze całego kraju. Istnienie obu linii kolejowych wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej tak ciekawie położonych trenów jak m.in., Sądecczyzna. Nowe inwestycje kolejowe mogłyby zostać wykorzystane nie tylko dla ruchu pasażerskiego ale również towarowego nie tylko na ternie naszego kraju ale również ze względu na bliskość granicy ze Słowacją także w międzynarodowych połączeniach towarowych.

Mając na uwadze wyżej zaprezentowane argumenty Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o dokonanie korekty na liście Krajowego Programu Kolejowego. Wiemy, iż owa korekta będzie dużym impulsem dla dalszego i co ważne zrównoważonego rozwoju Województwa Małopolskiego, dążenie do czego powinno być celem nie tylko władz lokalnych i regionalnych, lecz także krajowych.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków 11.08.2015