Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała WZ SGM

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie anulowania nieuzasadnionych obciążeń miast i gmin z tytułu zobowiązań skarbu Państwa wynikających z uchwały Rady Ministrów nr 268 z roku 1982.

Umowy zawarte na podstawie uchwały nr 268 Rady Ministrów z roku 1982 ze spółdzielniami budownictwa mieszkaniowego przez byłe terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego zakładały finansowanie infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych z budżetu centralnego, a więc przy pomocy państwa. Obecna interpretacja tych umów jako powodujących przejmowanie wynikających z nich zobowiązań w całości przez gminy (na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawę o samorządzie terytorialnym), oznacza kolejne przeniesienie obowiązków państwa w całości na gminy, których odpowiedzialność wciąż się rozszerza, a możliwości finansowe systematycznie zmniejszają się.

Szacujemy, że obciążenia gmin z tytułu tych zobowiązań sięgają kwoty pięciokrotnie wyższej niż zobowiązania Wojewodów (ok.5 bln zł).

W tej sytuacji postulujemy:

1. Uchylenie tej uchwały przez Radę Ministrów.
2. Potraktowanie wszystkich zadłużeń wynikających z tej uchwały z lat 1990-92 w sposób jednakowy - tak jak zobowiązań wojewody - jeśli wprowadzi się bowiem proces oddłużania przedsiębiorstw państwowych i organów administracji rządowej, należałoby objąć nimi także samorządy będące w tym zakresie wbrew ich woli "spadkobiercami" byłych toap.