Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wnioski

Nowe szkoły, ale - wnioski uczestników narady zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski.

SPRAWY OGÓLNE
1. Utrzymać termin 1 stycznia 1995 rok przejęcia szkół podstawowych przez gminy.
2. Wypracować docelowy model oświaty i określić sposoby skutecznego doń zmierzania.
3. Tworzyć lobby oświatowe zarówno w parlamencie jak i gminie (powiecie).

NAUCZYCIELE
4. Wprowadzić zmiany w Karcie Nauczyciela tak, aby umożliwić racjonalne zatrudnianie nauczycieli.
5. Nauczyciel winien być pracownikiem samorządowym, ale podstawowe wynagrodzenie ma gwarantować budżet państwa. Gminy powinny mieć prawo wypłacania wyższych wynagrodzeń dla dobrych nauczycieli. Organ prowadzący powinien mieć zapewniony wgląd w ocenę nauczyciela. rodzice bowiem zgłoszą pretensje nie do kuratora ale do wójta (burmistrza, prezydenta).
6. Wprowadzając kilka szczebli awansowania nauczycieli, najpierw winien być rok stażowy, potem 4-5 letni kontrakt, a dalej zatrudnienie na czas nieograniczony. Po 5-6 latach stabilizacja przez mianowanie.
7. Wszelkie świadczenia socjalne (w tym ulgi PKP) skomasować w postaci jednego w roku świadczenia np. 14-tej pensji.
8. Wypłacać pensje z "dołu" - a nie z "góry". Dotychczasowy system utrudnia operacje finansowe gmin.
9. Rzetelnie rozważyć i przekonać związki do zwiększenia pensum i pensji.

DYREKTORZY
10. Rozstrzygnąć ostatecznie sposób obsadzenia stanowisk dyrektorów:
a) drogą konkursów ale przy innym składzie komisji (np.50% organ prowadzący i nadzór pedagogiczny, 50% nauczyciele, rodzice, związki; lub 3 głosy organ prowadzący, 2 nadzór pedagogiczny, 2 rada szkoły).
b) drogą porozumienia organu prowadzącego i nadzorczego (gdy takiego brak -konkurs decydujący).
c) w każdym przypadku zdecydowanie ograniczyć udział związków zawodowych.
11. Dyrektorzy winni mieć dużą samodzielność, a skutki ich działalności podsumuje okresowa ocena.
12. Ocena pracy dyrektora winna być dokonywana dwuczęściowo: przez organ prowadzący i nadzorujący. Do dalszego zatrudnienia dyrektora obydwie oceny muszą być pozytywne.

FINANSOWANIE OŚWIATY
13. Wymusić ustabilizowanie dochodów gmin na odpowiednim poziomie. Prawidłowa ustawa o finansowaniu gmin pozwoli im uporać się z zadaniami, w tym oświatowymi.
14. Zanim taka regulacja nastąpi subwencję szkolną naliczać wg. ściśle określonego algorytmu uwzględniającego wielkość szkół i teren działania (wieś, miasto). Uwzględnić, że szkoły wiejskie obok funkcji oświatowej pełnią ważną funkcję kulturotwórczą. W subwencji uwzględnić nakłady na dzieci niedostosowane (na tych wsiach, gdzie nie ma szkół specjalnych).
15. W inwestycjach zachować zasadę współfinansowania przez gminy i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

SPRAWY GOSPODARCZE
16. Przed przejęciem szkół przez gminy winno nastąpić ich oddłużenie z funduszu budżetu państwa. Tym gminom, które przejęły już szkoły i długi spłaciły należy dokonać refundacji.
17. Szkoły - przed przejęciem - winny mieć uregulowane stosunki własnościowe. Prace te powinny wykonać kuratoria.
18. Dokonywana przed przejęciem szkół ich inwentaryzacja powinna odbywać się z udziałem przedstawicieli samorządów, a także służb kontrolnych (Sanepid, Straż Pożarna itp.), które dokonają oceny obiektów szkolnych.

SPRAWY RÓŻNE
19. Do negocjacji MEN - Związki Zawodowe włączyć reprezentacje samorządów.
20. Zobowiązać Kuratorów do wspólnego opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok 1993/94 z przedstawicielami gmin.
21. ZEAS-y potraktować jako instytucje kuratoryjne i skutkami ewentualnych ich likwidacji obciążyć MEN.
22. Powołanie Izb Nauczycielskich uzależnić od zgłoszenia wniosku przez samych zainteresowanych.