Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

IV Małopolskie Forum Seniorów w Krakowie

2 grudnia 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się IV Małopolskie Forum Seniorów, wydarzenie wieńczące realizację projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski pn. "Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów". W konferencji udział wzięło ponad 100 osób: przedstawicieli władz lokalnych, pracowników samorządowych, organizacji działających na rzecz Seniorów oraz liderów lokalnych społeczności Seniorów. Moderatorem spotkania był Marek Szczepanek, Sekretarz Programu TVP. S.A. Oddz. W Krakowie.

Po krótkim wstępie Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego na temat zasad regionalnej polityki senioralnej, mikrofon przekazany został uczestnikom projektu z gminy Wielka Wieś, Klucze, Wieliczka oraz z miasta Gorlice, którzy zaprezentowali inicjatywy lokalne zrealizowane przez swoje zespoły wraz z miejscowym samorządem. Wielki aplauz uczestników wzbudził w tym punkcie programu występ grupy teatralnej Seniorów, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach.

II część spotkania poświęcona została prezentacji dobrych praktyk małopolskich samorządów w dziedzinie przyjętych przezeń rozwiązań instytucjonalnych na rzecz osób starszych oraz społeczno-kulturalnej oferty gmin dla Seniorów. Głos zabrali kolejno: dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej (Polityka Senioralna Samorządu Miasta Krakowa), Tadeusz Wójtowicz, Wójt Gminy Wielka Wieś (Program wspierania aktywności i zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów na lata 2014-2016 "Aktywni i Potrzebni"), Agata Czarnota-Bajorek, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieliczce (Oferta samorządowej instytucji kultury dla Seniorów na przykładzie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieliczce), Anna Domagała, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (Koordynator ds. osób starszych w Gminie Zabierzów) oraz Jadwiga Białoń, Kierownik Ośrodka Wsparcia Klubu Samopomocy "DIALOG" (Międzypokoleniowy Klub Samopomocy "Dialog" w Gminie Biecz).

Po zakończeniu części konferencyjnej, odbyła się debata z udziałem prelegentów oraz liderów lokalnych środowisk Seniorów, której zadaniem było wskazanie priorytetowych obszarów i form działania, mających na celu podniesienie aktywności Seniorów w życiu społecznym i publicznym wspólnot lokalnych. Centralnym punktem dyskusji był obecny status lokalnych rad seniorów. Uczestnicy dyskusji wysunęli propozycje usprawnień w zakresie sposobu finansowania działalności rad, legislacyjnego doprecyzowania ich roli i zadań, a także sposobu wyłaniania członków tego gremium.

Patronat medialny nad IV Małopolskim Forum Seniorów sprawowany był przez: TVP S.A. Oddział w Krakowie, magazyn "Głos Seniora" oraz czasopismo "Wspólnota Małopolska. Pismo Marszałków, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych".

Projekt pn. "Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów to już czwarte z kolei kompleksowe przedsięwzięcie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej Seniorów oraz wzmocnienia wizerunku tej grupy jako partnerów JST w realizacji zadań publicznych. W ramach projektu odbyły się szkolenia, podczas których Seniorzy poznali narzędzia partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym oraz zasady skutecznego komunikowania się z administracją lokalną, warsztaty kształtujące praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania i realizacji projektów inicjatyw lokalnych, wizyty studyjne oraz pilotaż realizacji inicjatyw lokalnych w czterech miejscowościach woj. małopolskiego.

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Prelegenci podczas debaty: od lewej: A. Okońska-Walkowicz, A. Czarnota-Bajorek, A. Domagała, J. Białoń, Aneta Solarz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Andrzej Skrzyński, członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS

Uczestnicy IV Małopolskiego Forum Seniorów

K. Barczyk otwiera konferencję IV Małopolskie Forum Seniorów

*********

Informacja o Projekcie >>>

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

**********

Prezentacje

1. Tadeusz Wójtowicz, Wójt Gminy Wielka Wieś
Program wspierania aktywności i zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów na lata 2014-2016 "Aktywni i Potrzebni" Gminy Wielka Wieś, plik pdf >>>

2. Agata Czarnota-Bajorek, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
Oferta samorządowej instytucji kultury dla Seniorów na przykładzie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, plik pdf >>>

3. Koordynator ds. osób starszych w Gminie Zabierzów, Anna Domagała, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
Prezentacja, plik pdf >>>

4. Jadwiga Białoń, Kierownik Ośrodka Wsparcia Klubu Samopomocy "DIALOG", Międzypokoleniowy Klub Samopomocy "Dialog" w Gminie Biecz, plik pdf >>>

5. dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
Polityka Senioralna Gminy Miejskiej Kraków, plik pdf >>>