Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Przewodniczący Stowarzyszenia

Kazimierz Barczyk ur. 1950 r. w Wolbromiu, polski prawnik, sędzia i adwokat oraz samorządowiec. Założyciel i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (od 1991 r.) oraz ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP (od 1996 r.) największej organizacji samorządów w Polsce zrzeszającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 związkach regionalnych. W latach 1990-93 przewodniczący Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, w następnych kadencjach Radny Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Poseł na Sejm I i III kadencji. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. Zastępca przewodniczącego i sędzia Trybunału Stanu. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Okres PRL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ z 1972 r. W latach 1972-74 był aplikantem w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie do 1982 r. pracował jako sędzia w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia. W latach 1980-89 był członkiem Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność", następnie był założycielem i liderem NSZZ "Solidarność" w sądach krakowskich. Organizator w Krakowie trzech Ogólnopolskich Forów Prawników "S". W latach 1980-92 założyciel i prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, które opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw. W lutym 1982 r. jako jedyny sędzia w województwie krakowskim odwołany przez Radę Państwa PRL po wprowadzeniu stanu wojennego z zakazem wpisu na listę adwokatów - aż do wygranego procesu z Ministrem Sprawiedliwości przed Sądem Najwyższym w 1987 r. Współorganizator z Adamem Strzemboszem "Solidarności" w wymiarze sprawiedliwości PRL. W 2007 otrzymał status pokrzywdzonego z Instytutu Pamięci Narodowej.

Działalność prawnicza

W latach 1974 - 1982 był sędzią w Sądach Rejonowych w Olkuszu, Sosnowcu i Krakowie, wydając rocznie prawie 500 orzeczeń (łącznie prawie 3000), w zdecydowanej większości w różnorodnych sprawach cywilnych, gospodarczych z których sądy wyższej instancji uchyliły zaledwie 30 wyroków lub postanowień. W 1982 r., jako jedyny sędzia krakowski został odwołany przez Radę Państwa z zakazem wpisu na listę adwokatów.

W 1987 r. został adwokatem po uchyleniu przed Sądem Najwyższym sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości.

Od 20 lat jest czynnym adwokatem i radcą prawnym. Współautor ustawy o radcach prawnych i uczestnik w I Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, a dwadzieścia lat temu na Zjeździe Adwokatury został wybrany do Wyższej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, której przewodniczył mec. Władysław Siła-Nowicki.

Działalność publiczna i samorządowa

W 1990 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1997-1999 Minister-Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów, inicjator założenia Rządowego Centrum Legislacji, doradca Premiera Jerzego Buzka ds. samorządu terytorialnego (1999-2001). W kierowanym przez niego Zarządzie Krajowy RS AWS - sekretarz ds. samorządu terytorialnego (1997-2001). Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (1997-2001).

Współautor wielu ustaw ustrojowych. Współautor ustaw o samorządzie gminnym (1990) powiatowym i wojewódzkim (1998). W 1998 inicjator ustawy o uregulowaniu własności - uwłaszczeniu mieszkań spółdzielczych. Inicjator i współautor obywatelskiego projektu Konstytucji "Solidarności", pod którym zebrano prawie 2 mln podpisów. Autor projektu uchwalonej w 2001 ustawy o wieloletnim planie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, a także ustawy o wspieraniu rozwoju ziem górskich (2001). Przewodniczący Rady jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej z siedzibą w Krakowie (od 2000) - inicjator powołania tego samorządowego Muzeum, działał w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa oraz Honorowym Komitecie Ratowania Kopca Kościuszki. Współautor książki Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990, opublikowanej przez Wydawnictwo Sejmowe i zawierającej projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i Społecznej Rady Legislacyjnej.

Inicjator, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - największej regionalnej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce (od 1991), która od 1992 r. wydaje czasopismo Wspólnota Małopolska, a od 2007 r. prowadzi portal internetowy www.nowamalopolska.pl.

Współzałożyciel (1993), a następnie przewodniczący Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich z siedzibą w Krakowie - obecnie Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządów terytorialnych w Polsce skupiająca 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP prowadziła w latach 1999-2013 Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, afiliowane przy UKIE a następnie przy MSZ (w ramach działalności MRCIE mieściły się m.in. bezpłatne porady prawne dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, doradztwo i konsultacje, czytelnia europejska). Od 2013 r. Federacja prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, którego celem jest jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

W 1997 organizator i przewodniczący I Kongresu Samorządów Terytorialnych RP oraz Konferencji Samorządów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Przewodniczy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP (od 1998).

Członek Komitetu Sterującego Funduszu ISPA, następnie Fundusz Spójności przy Ministrze Środowiska (2000-2006). Członek Komitetu Sterującego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przy Ministrze Gospodarki i Pracy (od 2005). Od 2001 członek Wspólnej Komisji Konsultacyjnej Polska - Komitet Regionów UE. Od 2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej.

Członek Rady Patronów Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" (od 2006). Od 2006 Sędzia Trybunału Stanu, Wiceprzewodniczący (2006-2007), Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (od 2006).

W kwietnia 2009 mianowany przez Premiera na członka Rady Służby Cywilnej. Inicjator budowy Filharmonii w Krakowie (2009).

W 2010 został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej jako kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Działalność społeczna

Fundator i członek Rady Fundacji Pomocy Potrzebującym "Amicus" (1991 - 2001). Od 1997 fundator i przewodniczący Rady Fundacji "Copernicanum Cracoviense". Inicjator i organizator cyklicznej corocznej Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" - kolonii edukacyjnych dla dzieci z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji, Bukowiny Rumuńskiej (od 2000 roku w Krakowie gościło ponad 1000 dzieci). Organizator Akcji Solidarni z Ukrainą (od 2004). Inicjator i organizator cyklicznej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi. Solidarni z Białorusią. Paczki żywnościowe na święta (od 2007).

Członek Rady Patronów Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" (od 2006).

Odznaczenia i wyróżnienia

W 2000 otrzymał tytuł "Małopolanin Roku - Samorządowca Dziesięciolecia".
W 2005 wyróżniony tytułem "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego".
W 2006 wyróżniony tytułem "Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa"
W 2009 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2009 otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki.
Honorowy obywatel Koszyc oraz Słomnik.

Otrzymał status pokrzywdzonego z Instytutu Pamięci Narodowej.