Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem gmin i powiatów zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów oraz kultywowania historycznych więzi.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.

§ 4
Celami Stowarzyszenia są:
1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej,
2) zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych,
3) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
4) wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego,
5) koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzająca do podtrzymania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Małopolski,
6) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski,
7) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
8) popularyzowanie wiedzy o Małopolsce,
9) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
10) wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej,
11) podejmowanie działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
12) wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych,
13) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,
14) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej,
15) podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
16) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
17) wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych,
18) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy,
19) podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej,
20) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
21) popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin,
22) inne działania dla dobra i rozwoju Małopolski oraz jej mieszkańców.

§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
3) organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
4) formułowanie i realizację zbiorowych ofert inwestycyjnych dla kapitału krajowego i zagranicznego,
5) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
6) współpracę z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
7) współdziałanie z:
a) sejmikami województw, na których terenie znajdują się gminy i powiaty będące członkami Stowarzyszenia,
b) innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia),
8) przyznawanie dorocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra ziem historycznej Małopolski,
9) powoływanie ekspertów Stowarzyszenia wspierających Stowarzyszenie i jego członków w realizacji celów, o których mowa w § 4,
10) prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych działaczy samorządowych,
11) przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia,
12) współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
13) inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną i gospodarczą,
14) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Realizacja celów Stowarzyszenia, w tym działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej w zakresie integracji i współpracy Polski z Unią Europejską, następuje również poprzez prowadzenie, wspólnie z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP, Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.
3. Działalność Stowarzyszenia m.in. o charakterze wydawniczym, szkoleniowym i popularyzatorskim realizowana jest także poprzez Fundację Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej w Krakowie. Stowarzyszenie ma prawo delegować dwóch przedstawicieli do Rady Społecznej, będącej 5-osobowym organem nadzorczym Fundacji Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej.

§ 5a
1. Przy Stowarzyszeniu działa Instytut Małopolski, który realizuje cele Stowarzyszenia, a w szczególności podejmuje działania na rzecz rozwoju i promocji historycznej Małopolski.
2. Na czele Instytutu Małopolskiego stoi Rada Instytutu, której pracami kieruje Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia.
3. Członkami Instytutu mogą być niżej wymienione osoby fizyczne urodzone, mieszkające lub pracujące, oraz w inny, szczególny sposób działające dla dobra ziem historycznej Małopolski, których doświadczenie i wiedza są pomocne dla realizacji celów Instytutu:
a) radni i byli radni Samorządu Terytorialnego III RP,
b) członkowie wspierający i byli członkowie władz Stowarzyszenia,
c) pracownicy administracji publicznej,
d) przedstawiciele nauki, kultury i gospodarki,
e) działacze samorządów zawodowych i pracowniczych,
f) przedstawiciele mediów,
g) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Radę Instytutu.
4. Instytut Małopolski może samodzielnie podejmować działania w celu pozyskania środków koniecznych do realizacji własnych zadań.
5. Zasady działania Instytutu Małopolskiego określa uchwała przyjęta przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki.

§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) rzeczywistych,
2) wspierających.

§7
1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać gmina, powiat i województwo z historycznego obszaru Małopolski, a także gmina, powiat i województwo poczuwające się do historycznej, kulturalnej i gospodarczej więzi z regionem Małopolski, w pełni akceptujące cele i program Stowarzyszenia.
2. Deklarację o przystąpieniu gminy, powiatu i województwa do Stowarzyszenia podejmuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.

§8
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być: polska i zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§9
Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnych deklaracji.

§10
Członek rzeczywisty uczestniczy w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz pracach pozostałych władz Stowarzyszenia za pośrednictwem przedstawicieli: każdy członek rzeczywisty ma jeden głos.

§11
1. Wyboru delegata - przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia dokonuje rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.
2. W razie braku odrębnej uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa podjętej w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia nowej kadencji, przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia wskazuje wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa po zasięgnięciu opinii przewodniczącego rady, przewodniczącego sejmiku.

§12
1. Zmiana przedstawiciela członka rzeczywistego powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Osoba wybrana przedstawicielem członka rzeczywistego nie przejmuje w pracach Stowarzyszenia obowiązków swego poprzednika - przedstawiciela członka rzeczywistego.
3. Członkami władz Stowarzyszenia są członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, ich zastępcy a także członkowie rad i osoby wchodzące w skład organów wykonawczych jednostek pomocniczych z terenów historycznej Małopolski.

§13
Członek rzeczywisty ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
3) korzystać z poparcia Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami,
4) zgłaszać wnioski i opinie do władz Stowarzyszenia.

§14
Do obowiązków członka rzeczywistego należy:
1) uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) udzielanie pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych,
3) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) opłacanie składek członkowskich.

§ 15
1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o jego działalności.
2. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną, obowiązany jest opłacać składkę członkowską.

§16
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
3) wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, dokonanego przez Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 jej członków,
4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem rzeczywistym lub wspierającym.
2. Od uchwały o skreśleniu z listy członków, bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.

ROZDZIAŁ III

Władze Stowarzyszenia

§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§18
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia na 3 tygodnie przed terminem zwołania Walnego Zebrania.
4. Zarząd może określić drugi termin zwołania Walnego Zebrania Członków, w tym samym dniu o innej godzinie. W drugim terminie do podejmowania uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy delegatów.
5. Ust. 4 zd. 2 nie stosuje się do uchwał określonych w § 21 pkt. 3,5,7. Przy braku możliwości podjęcia w/w uchwał w powyżej opisanym trybie, na kolejnym rocznym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w drugim terminie uchwały zapadają przy obecności 1/3 delegatów.

§19
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku /żądania/ i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) ustalenie wysokości składek członkowskich,
5) uchwalenie ordynacji wyborczej,
6) podejmowanie uchwal w sprawie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,
8) podjęcie uchwały o rozwiązania Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał o nadaniu, w uznaniu szczególnych zasług, Tytułu Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia osobom, które pełniły funkcję przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia przez co najmniej dwie kadencje,
10) uchwalanie regulaminu nadawania Tytułu Małopolanina Roku i działania Kapituły oraz zasad działania Instytutu Małopolskiego.

§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 20 członków.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona pięciu wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) ustalenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) ustalenie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) przedkładanie Walnemu Zebraniu proponowanej struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia,
8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
9) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia.

§ 24
1. Zarząd może tworzyć komisje i zespoły problemowe oraz terytorialne jako organy pomocnicze.
2. Do komisji i zespołów problemowych mogą być powołane przez Zarząd osoby spoza Stowarzyszenia, w ilości nie przekraczającej połowy składu.
3. Zarząd pod przewodnictwem Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia tworzy Kapitułę Tytułu Małopolanina Roku.
4. Zasady nadawania Tytułu Małopolanina Roku i działania Kapituły określa regulamin.

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniu Zarządu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z siedmiu członków.
2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 27
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości wydatków,
2) badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków Zarządu co do stanu finansowego Stowarzyszenia,
3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 28
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w księgi finansowe Stowarzyszenia na każde żądanie.

§ 29
1. Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru odpowiada kadencji rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw.
2. Wybór nowych władz Stowarzyszenia powinien nastąpić po wyborze przedstawicieli członków, możliwie w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw.
3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 30
W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd może powołać nowego, do czasu najbliższego Walnego Zebrania, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§31
Nie można łączyć członkostwa w organach, o których mowa w § 17 pkt. 2-3.

§ 32
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ IV

Majątek Stowarzyszenia

§ 33
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 34
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.
2. Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.

§ 36
Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 37
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 38
Pierwsze Walne Zebranie Członków w celu wyboru przewidzianych w Statucie władz Stowarzyszenia zwoła Komitet Założycielski w ciągu 2 miesięcy od daty zarejestrowania.