Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Relacja z prac Zarządu SGM

Na posiedzeniu Zarządu SGM w dniu 26 września 1997 roku w Krakowie Zarząd zapoznał się z informacją o sytuacji gmin dotkniętych powodzią w Małopolsce. Przedstawiono zaproponowane przez SGM formy współdziałania w udzielaniu pomocy i likwidacji skutków powodzi. Przewodniczący Kazimierz Barczyk poinformował o stworzeniu podstaw do sprawnej komunikacji między gminami poprzez otwarcie bezpłatnych kont e-mail pozwalających wykorzystać sieć Internet.

Przedstawiono stan przygotowań do Kongresu Samorządów Terytorialnych RP organizowany przez Federację ZiSGP (w numerze zamieszczamy obszerną informację z Kongresu)

Beata Kietlińska - ekspert SGM i Federacji d./s. współpracy międzynarodowej poinformowała o przygotowaniach do Międzynarodowej Konferencji Samorządowej "Współpraca samorządów lokalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej" (relacja z konferencji również w bieżącym numerze).

W czasie posiedzenia Zarządu przyjęto program II Małopolskiej Konferencji Samorządowej w Bielsku-Białej.

Przewodniczący Kazimierz Barczyk przedstawił zaawansowane prace nad powołaniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Małopolska - Śląsk. Zarząd SGM udzielił pełnomocnictw do podpisania aktu notarialnego o założeniu TUW Przewodniczącemu SGM, Skarbnikowi SGM Stanisławowi Białkowi z Żywca i Dyrektorowi Biura SGM Janowi Wieczorkowskiemu.

Zarząd SGM omówił ponadto sprawy bieżące wniesione przez poszczególnych członków.