Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXX Walne Zebranie Członków SGiPM

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwołania XXX Walnego Zebrania Członków SGiPM

Na podstawie § 19 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków SGiPM - Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM na dzień 19 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 WZD SGiPM, w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3/4, Kraków.

Godz. 11.00 - 12.00

Konferencja Samorządowa: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych - perspektywy finansów samorządowych, Dr Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Krakowa, Prof. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Część II statutowa WZC SGiPM (dla Członków SGiPM)

I termin - 12.00
II termin - 12.15

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów SGiPM:

1. Przyjęcie porządku obrad WZD SGiPM
2. Przyjęcie regulaminu WZD SGiPM
3. Wybór Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących i Sekretarza WZD SGiPM
4. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej WZD SGiPM
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności SGiPM za okres VI 2016 c VI 2017
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu SGiPM za rok 2016
7. Dyskusja
8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu SGiPM
9. Przyjęcie uchwał i rezolucji WZD SGiPM
10. Ustalenie wysokości składek członkowskich SGiPM w roku 2018
11. Wolne wnioski

Uprzejmie informujemy, iż na Walnym Zebraniu Delegatów SGiPM z każdej jednostki samorządu terytorialnego należącej do SGiPM może głosować jeden Delegat. W przypadku braku możliwości uczestnictwa wyznaczonego Delegata w WZD może on zostać zastąpiony, zgodnie ze Statutem, przez inną osobę wskazaną przez uprawniony organ JST.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem SGiPM uczestniczenie w działalności organów SGiPM jest jednym z podstawowych praw i obowiązków członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

**********

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w działalności za okres styczeń 2016 r. - czerwiec 2017 r. >>>