Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o działalności SGM od 26.05.1996 do 25.04.1997

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin Małopolski za okres od VII Walnego Zebrania SGM - 26 maja 1996 roku do VIII Walnego Zebrania SGM - 25 kwietnia 1997 roku

W okresie sprawozdawczym Zarząd SGM zbierał się na posiedzeniach średnio co półtora miesiąca. W pracach skupiał się na realizacji zadań statutowych: upowszechnianiu idei samorządności lokalnej, ochrony interesów swoich członków, koordynacji działań gmin zmierzającej do podtrzymywania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych, popularyzowania wiedzy o Małopolsce oraz podejmowaniu współpracy międzynarodowej.

W bieżącej działalności - zgodnie z przyjętymi przez Zarząd regulaminami działania - Przewodniczący SGM Kazimierz Barczyk przeprowadzał konsultacje z Wiceprzewodniczącym SGM - Kazimierzem Gąsiorem (Przewodniczącym Rady Miasta Tarnobrzega), Kazimierzem Fudalą Wiceprzewodniczącym SGM (Przewodniczącym Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa tarnowskiego oraz z Sekretarzem SGM Robertem Chomą Wiceprezydentem Miasta Przemyśla, a także z Skarbnikiem SGM Stanisławom Białkiem (Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Żywcu). Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia, które pracuje w składzie Jan Wieczorkowski - Dyrektor Biura, Paweł Stańczyk -Wicedyrektor, Grzegorz Kuźma - Wicedyrektor, oraz sekretariat i obsługa księgowa.

W trakcie roku nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika. Z funkcji ustąpił Jan Wieczorkowski (z uwagi na pełnienie funkcji Dyrektora Biura SGM). Zarząd SGM powołał na funkcję Skarbnika Stanisława Białka.

Skład Zarządu SGM
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący
Kazimierz Gąsior - Wiceprzewodniczący
Kazimierz Fudala - Wiceprzewodniczący
Robert Choma - Sekretarz
Stanisław Białek - Skarbnik
Teofil Wojciechowski - Członek zarządu
Stanisław Handzlik - Członek zarządu
Zdzisław Nowak - Członek zarządu
Zygmunt Nowak - Członek zarządu
Wendelin Haber - Członek zarządu
Stanisław Witkowski - Członek zarządu
Stanisław Kowalski - Członek zarządu
Stanisław Dziubla - Członek zarządu
Kazimierz Kokoszka - Członek zarządu
Jan Wieczorkowski - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Lech Pikuła - Przewodniczący
Kazimiera Augustyn - Sekretarz
Aleksander Grzybowski - Członek
Jerzy Gómicki - Członek
Stanisław Rybak - Członek

1. Sprawy organizacyjne SGM
W omawianym okresie do Stowarzyszenia Gmin Małopolski przystąpiły kolejne gminy: Stalowa Wola, Baranów Sandomierski, Bircza oraz Nowy Sącz, Ropczyce, Radgoszcz, Stary Sącz. Działalność SGM obejmuje aktualnie 15 województw historycznej Małopolski: krakowskie, tarnowskie, nowosądeckie, przemyskie, tarnobrzeskie, krośnieńskie, częstochowskie, rzeszowskie, chełmskie, lubelskie, bielskie, radomskie, zamojskie, w części katowickie, kieleckie. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował spotkania reprezentantów gmin nie będących członkami SGM w celu zapoznania ich z działalnością Stowarzyszenia. W wyniku tego spotkania oraz aktywnej działalności Stowarzyszenia dalszych kilka gmin małopolskich wyraziło chęć przystąpienia do Stowarzyszenia w najbliższym czasie.

2. Współpraca z organizacjami samorządowymi
Istotną rolę odgrywa w działalności SGM współpraca ze stowarzyszeniami i związkami gmin w ramach Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich, która rzesza stowarzyszenia i związki gmin z całej Polski, obejmujące swoim działaniem ok. 1200 gmin polskich. członkami Federacji obok SGM są: Podhalański Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Gmin "Pilica", Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, Związek Komunalny "Zimowa Olimpiada 2006", Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Polskich Gmin Zachodnich. Sygnatariuszami porozumienia w sprawie utworzenia Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich były również: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Mazurskich Jurand, Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Stowarzyszenie Gmin Mazowieckich i Związek Miast Polskich.
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Zarządu SGM został wybrany Przewodniczącym Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich. Biuro FZiSGP prowadzone jest wraz z Biurem Stowarzyszenia Gmin Małopolski. Dyrektorem Biura Federacji jest Jan Wieczorkowski - Dyrektor Biura SGM. Federacja jest ogólnopolską organizacją samorządową i zgodnie ze swoim Statutem reprezentuje gminy na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym.
Realizując statutowe cele SGM współpracowało m.in. z: Sądecką Strefą Usług Publicznych, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgu, Ogólnopolskim Forum Sekretarzy Gmin, Stowarzyszeniem Liga Krajowa, Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Szkołą Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, Sejmikami Samorządowymi regionu.

3. Koordynacja współdziałania gmin zmierzająca do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji historycznych i kulturalnych.

- Spotkanie Noworoczne Samorządów Małopolski. Tytuły Honorowego Małopolanina
Na początku roku odbyło się tradycyjnie Noworoczne Spotkanie Samorządów Małopolski z Korpusem Dyplomatycznym w trakcie którego Wisława Szymborska i Marian Krzaklewski zostali uhonorowani tytułami Małopolan Roku 1996. Uroczyste wręczenie tytułu nastąpiło podczas II Balu Samorządowego na Wawelu z udziałem Mariana Krzaklewskiego. W czasie Balu przeprowadzono aukcji i kwestę, z których łączny dochód wyniósł 10 200 złotych. Pieniądze przekazano, za pośrednictwem Związku Polaków w Kazachstanie i polskiego MSZ-u, rodzinom polskim w Kazachstanie. Kwota ta stanowiąca ok. 400 średnich wynagrodzeń w Kazachstanie, przekazana została za pisemnym potwierdzeniem, w formie zapomóg przed Świętami Wielkanocnymi.

- Konkurs 8 Wspaniałych
Po raz drugi pod patronatem SGM trwa organizacja Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych". Konkurs ma na celu popularyzacja pozytywnych postaw, zachowań i osiągnięć wśród młodzieży. Jest to propozycja odważnego powrotu do wartości: pracy dla dobra wspólnego, przyjaźni, życzliwości odpowiedzialności. Patronem honorowym edycji ogólnopolskiej jest Ksiądz Prymas Józef Glemp.

- Pomoc Polakom na Wschodzie
W dniu 11 grudnia 1996 roku z inicjatywy SGM odbyło się w Domu Polonii w Krakowie spotkanie z grupa Polaków z Kazachstanu. Spotkanie to zorganizowane zostało w ramach prowadzonej przez SGM oraz liczne gminy Małopolski akcji wspierania, a w tym zapraszania i repatriacji rodzin polskich zamieszkałych na Wschodzie.
W tej sprawie nawiązano stałą współprace ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w Krakowie.

4. Reprezentacja interesów gmin - Konferencje, Seminaria

Małopolska Region Funkcjonalny
Stowarzyszenie Gmin Małopolski zainicjowało realizacje projektu "Małopolska Region Funkcjonalny" w ramach którego dążono by do wypracowania rozwiązania pilotażowego funkcjonowania regionu - województwa. W tym zakresie SGM współpracuje z Instytutem Geografii UJ zwracając się o grant z Komitetu Badań Naukowych.

Forum Polityków Małopolski
22 czerwca 1996 roku z inicjatywy SGM odbyło się w Krakowie, spotkanie programowe " Małopolska 2000" w związku z pracami nad Małopolskim Programem Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z Małopolski oraz politycy z 36 partii i organizacji społecznych. Celem Forum jest nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi a politykami i osobistościami życia społecznego Małopolski, dla lepszego współdziałania przy rozwiązywaniu najważniejszych problemów gmin i regionu. Trwają przygotowania do "Prawyborów w Małopolsce" organizowanych przez Burmistrza Bochni pod patronatem SGM.

I Małopolska Konferencja Samorządowa
SGM podjęło inicjatywę organizacji dorocznych Konferencji Samorządów Małopolski. W dniach 27. 09. do 29.09. 1996 roku SGM zorganizowało w Zakopanym I Małopolską Konferencje Samorządową oraz Forum Polityków Małopolski z udziałem 180 Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Gmin oraz polityków lokalnych i regionalnych.
Konferencja przebiegała w trzech zasadniczych blokach tematycznych: problemy administracji samorządowej, ustrojowej reformy państwa i politycznych uwarunkowań samorządu, rozwoju regionalnego Małopolski. Uczestnicy Konferencji wyrazili m.in. protest przeciwko przyjętej przez Rząd RP nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Małopolskie Centrum Prawa Miejscowego
Stowarzyszenie Gmin Małopolski we współpracy z ekspertami z zakresu prawa samorządowego, powołało Małopolskie Centrum Prawa Miejscowego (MCPM). Zadania Małopolskiego Centrum Prawa Miejscowego to m.in.: gromadzenie uchwał oraz innych aktów organów gmin, opracowywanie wzorcowych uchwał oraz innych aktów organów gmin oraz udostępnianie zainteresowanym gminom wzorów uchwał oraz uchwał podejmowanych w innych gminach. Zgromadzone materiały będą katalogowane a następnie udostępniane z czasem także poprzez Internet.

Podstawowa opieka zdrowotna w samorządach lokalnych
Z uwagi na rosnące problemy związane z przejmowaniem służby zdrowia przez samorząd oraz projekty reform w służbie zdrowia, SGM wraz z Zarządem Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Sekretariatem Ochrony Zdrowia zorganizowało 4.04.1997 Konferencję Podstawowa opieka zdrowotna w samorządach lokalnych. Zaprezentowano rozwiązania zmierzające do przejmowania podstawowej opieki zdrowotnej przez samorząd terytorialny, w Konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji zawodowych w służbie zdrowia. Szkoły Zdrowia Publicznego UJ.

5. Promocja i rozwój gospodarczy Małopolski

Przyjęcie Memoriału - Małopolska 2000 W dniu 17 stycznia Stowarzyszenie Gmin Małopolski ogłosiło Memoriał - Małopolska 2000 w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych. W Memoriale czytamy "Polska jest państwem skrajnie scentralizowanym. O ważnych sprawach dla mieszkańców miast i gmin, dokonując podziału środków publicznych, decydują władze centralne. Reforma państwa opóźnia się (...) dostrzegamy konieczność pilnej realizacji inwestycji najbardziej istotnych dla rozwoju regionu (...) za najważniejsze inwestycje uznajemy" "Komputery z Małopolski dla gmin Małopolski"
Uwzględniając potrzeby gmin i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz placówek samorządowych SGM kontynuowało prace na rzecz komputeryzacji. W dniu 11 czerwca 1996 roku w Sali Obrad Miasta Krakowa - w ramach współpracy z Optimus SA - odbyło się seminarium poświęcone problematyce komputerowej. W trakcje seminarium przedstawiono sprzęt i oprogramowanie dla gmin, szkół i szpitali oraz wygłoszona referaty na tematy: Perspektywa rozwoju sieci komputerowych w Polsce. Internet., Komputeryzacja gmin Małopolski - współpraca w ramach regionu. Oprogramowanie dla urzędów administracji publicznej. Podczas seminarium Prezes "Optimus SA" Roman Kluska zaprezentował osiągnięcia firmy w dziedzinie rozwoju informatyki i organizowanym w Krakowie Centrum Internetu nakładem 10 min. USD.

"Infrastruktura transportowa i celna kraju"
Uwzględniając postulaty zgłaszane przede wszystkim przez gminy przygraniczne SGM podjęło inicjatywę rozwoju infrastruktury transportowej i celnej. W dniu 28 października 1996 roku we współpracy z Masterfin SA i Stowarzyszenia Gmin Małopolski odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce Konferencja "Infrastruktura transportowa i celna kraju". W trakcie konferencji w której uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu oraz przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Przemysłu i Handlu, Głównego rządu Ceł i Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie dyskusji za kwestie zasadnicze dla dalszego rozwoju gospodarczego Krakowa i Małopolski uznano: stworzenie Wolnego Obszaru Celnego w rejonie Balic, rozwój Portu Lotniczego w Balicach, kontynuacje budowy i przebudowy autostrady A4 (na kierunku wschód-zachód ) oraz Al (na kierunku północ-południe).

"Strategia dla gminy - wszechstronny rozwój gminy"
Prowadzone przez gminy działania na rzecz opracowania gminnych strategii rozwoju spowodowały podjęcie współpracy z Towarzystwem Krzewienia Przedsiębiorczości dla koordynacji tych działań i wymiany doświadczeń. Dnia 31 stycznia 1997 roku Stowarzyszenie Gmin Małopolski razem z Towarzystwem Krzewienia Przedsiębiorczości zorganizowało Konferencje której celem było promowanie praktycznych działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gmin. Na konferencji prezentowano następujące tematy: samorząd na rzecz rozwoju gminy, prezentacja osiągnięć samorządów, wymiana doświadczeń na temat praktycznych sposobów osiągnięcia sukcesu. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin odnoszących sukcesy gospodarcze.

Uznanie praw własności miast i gmin do infrastruktury energetycznej
W dniu 17 marca 1997 roku w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyła się ogólnopolska Konferencja organizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa, Sejmik Samorządowy woj. krakowskiego, przy współpracy Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich, podczas której omówiono następujące problemy: omówienie ustawy Prawo energetyczne, stan restrukturyzacji i demonopolizacji energetyki i gazownictwa, przekształcenia własnościowe w ciepłownictwie, samorządowe propozycje przekształceń własnościowych. Dla skutecznego rozwiązywania poruszanych problemów Stowarzyszenie Gmin Małopolski podjęło współprace z Krajową Agencją Poszanowania Energii w Warszawie.

Forum Gospodarcze SGM
Forum Gospodarcze zostało powołane w październiku 1996 roku. Idea Forum została przedstawiona w formie korespondencyjnej przedsiębiorstwom z Małopolski. Pozytywnie na inicjatywę SGM odpowiedziało około 100 małopolskich przedsiębiorstw. W ramach funkcjonowania Forum w dniu 15 maja 1997 roku odbędzie się Konferencja członków Forum Gospodarczego na której zostaną przedstawione inicjatywy SGM dotyczące rozwoju gospodarczego Małopolski, a w tym: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska-Śląsk", Małopolskie Centrum Internetu SGM - Małopolska On Linę, Gospodarczy Atlas Polski - prezentacja systemu Informacji i Promocji Gospodarczej, Katalog gmin i firm małopolski - informacje z ofertami gmin i przedsiębiorstw z Małopolski, Najwyższa Jakość Małopolski, inicjatywa Izby Przemysłowo - Handlowej w Tarnowie, promującej wyroby najwyższej jakości, produkowane w Małopolsce.

Małopolskie Centrum Internetu
W ramach zainicjowanego przez SGM Małopolskiego Centrum Internetu - Małopolska On Line - realizowany jest program internetowy powstający jako wspólne przedsięwzięcie gmin i miast regionu Małopolski daje możliwość stworzenia pierwszej regionalnej bazy danych o władzach gminnych, historii, kulturze, gospodarce, ofertach inwestycyjnych, walorach turystycznych i przyrodniczych a także o prawie miejscowym, warunkach inwestycji komunalnych i przetargach na roboty komunalne. Program realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Prezydentem Tamowa przy współpracy Instytutu Podstawowych Problemów PAN w Warszawie oraz operatorem " Internet Polska " z Krakowa.
Adres internetowy - www.malopolska.ipl.net prezentacja gmin Małopolski
Adres internetowy - www.sgm.ipl.net prezentacja Stowarzyszenia Gmin Małopolski

Organizacja Małopolskiej Agencji Informacyjnej - SGM
Stowarzyszenie zaproponowało redakcjom prasy lokalnej powołanie jako agendy SGM - Małopolskiej Agencji Informacyjnej w celu opracowywania Serwisu Małopolska informującego o najciekawszych inicjatywach samorządowych w regionie oraz możliwości prezentowania najciekawszych artykułów w sieci Internet. Z inicjatywy Stowarzyszenia ze współpraca z tygodnikiem samorządowym "Wspólnota" i Academy for Educational Development przystąpiono do organizacji konkursu dla redaktorów prasy lokalnej - na najciekawszą publikację o jednostkach pomocniczych gminy.

Gospodarczy Atlas Polski
Dla profesjonalnej promocji gmin Małopolski duże możliwości stwarza współpraca jaką nawiązało SGM z BMB Promotion - wydawcą Atlasu Gospodarczego Gmin. Atlas Gospodarczy wydawany jest zarówno w formie książkowej, jak i na płytach kompaktowych, które rozprowadzane są na wszystkich istotnych imprezach targowych w świecie.
Wydane zostały kolejne numery Kwartalnika SGM Wspólnota Małopolska, Kontynuowane są prace nad Albumem Gminy Małopolski 1997, współpraca z Tygodnikiem Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", Informatorem Turystycznym "Wędrowiec", Tygodnikiem Małopolska Solidarność, z którym podpisano porozumienie.

II Małopolskie Targi Gmin Wobec wzrastającego zapotrzebowania przedsiębiorstw i gmin na pełną informacje o ofertach kierowanych przez gminy i do gmin SGM prowadzi patronat nad zainicjowanymi przez SGM Małopolskimi Targami Gmin. W dniach 15-17 maja 1997 roku odbędą się pod patronatem Stowarzyszenia Gmin Małopolski n Małopolskie Targi Gmin i Urządzeń Komunalnych, których organizatorem są Targi w Krakowie SA. Targi te są specjalistycznymi ekspozycjami przeznaczonymi dla firm, urzędów i osób profesjonalnie związanymi z problemami komunalnymi i samorządowymi. Udział w Targach będzie dobra okazją do prezentowania przez gminy: oferty gospodarczej, możliwości inwestycyjnych na swoich terenach, znalezienia potencjalnych inwestorów. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska-Śląsk"
Uwzględniając wzrastające zapotrzebowanie gmin na ubezpieczenia (m.in. majątku gminy, od odpowiedzialności cywilnej gminy i in.) a także wzrastające koszty ubezpieczeń, co dotyczy także podmiotów gospodarczych, SGM wystąpiło z inicjatywą powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych działającego na obszarze Śląska i Małopolski. W tym zakresie SGM ściśle współpracuje ze Związkiem Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw.

Interwencje
Stowarzyszenie Gmin Małopolski przedstawiało opinie i stanowiska kierowane do Parlamentu i Rządu RP dla ochrony interesów gmin w najistotniejszych kwestiach. Na wniosek gmin członkowskich interweniowano w sprawach: stawek podatków od nieruchomości i opłat lokalnych, przydziału środków z budżetów wojewodów dla poszczególnych gmin, modernizacji Lotniska w Balicach, ustawy o gminach uzdrowiskowych, zintegrowania sieci telekomunikacyjnej (do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych -GSM, Centertel, Telebank i innych posiadających możliwości techniczne), sytuacji rynku paliwowego w Polsce południowej, decentralizacji Telewizji Publicznej, podatku od środków transportu. SGM przedstawiło opinię co do rządowego projektu założeń programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego, oraz innych ważnych aktów prawnych i decyzji.

6. Współpraca zagraniczna
Stowarzyszenie Gmin Małopolski szczególne znaczenie przywiązuje do współpracy z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Trwają przygotowania do organizowanej przez SGM Konferencji Międzynarodowej Współpraca Samorządów Państw Grupy Wyszehradzkiej, jaka odbędzie się we wrześniu 1997 roku w Krakowie. Tradycyjnie już po raz trzeci SGM wspólnie z Towarzystwem Polska Czechy Słowacja organizuje Zlot Młodzieży u zbiegu trzech granic. SGM udostępnia zainteresowanym oferty gospodarcze inwestorów zagranicznych, przekazuje instytucjom zagranicznym oferty polskich gmin i przedsiębiorstw.
W siedzibie Stowarzyszenia gościli przedstawiciele samorządowych organizacji zagranicznych: Gianfranco Martini, Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy, Pierwszy Sekretarz Ambasady Stanów Zjednoczonych, Eugeniusz Marków - prezydent Stowarzyszenia Małych Miast Rosji i inni.

Wyjazd do Rzymu i Watykanu
Stowarzyszenie Gmin Małopolski zorganizowało Wyjazd do Watykanu i Rzymu. Głównym celem wyjazdu było wręczenie Ojcu Świętemu Tytułu Honorowego Małopolanina przyznanego przez SGM. W Wyjeździe uczestniczyło 150 Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Gmin i Radnych oraz Marszałków sejmików samorządowych z Małopolski. W czasie pobytu we Włoszech, obok audiencji oficjalnej u Jana Pawła II odbyły się spotkania z przedstawicielami władz samorządowych Rzymu, Cassino i innych miast a także, z władzami Republiki Włoskiej (m.in. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, Giulio Andreotti). Delegacja Samorządów Małopolski była także przyjmowana przez kard. Andrzeja M. Deskura, Ambasadora RP we Włoszech, Ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej. Pobyt Samorządów Małopolski został szeroko odnotowany przez media we Włoszech i w Polsce. Wizyta, pierwsza o takim charakterze promocyjnym i rozmachu, zapoczątkowała wiele kontaktów.
Trwają przygotowania do wyjazdu na Ukrainę, jako kolejnego po Włoszech wyjazdu promocyjnego. Wyjazd na Ukrainę odbędzie się w czerwcu 1997 roku. SGM współorganizował wraz z Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych w dniach 12-16 września 1996 roku pobyt na terenie Krakowa i Małopolski delegacji Niemieckiego Związku Uzdrowisk oraz przedstawicieli Niemieckiego Związku Turystycznego. Celem spotkania była wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania uzdrowisk Polskich i Niemieckich i doprowadzenie w przyszłości do dwustronnej wymiany doświadczeń samorządów gmin uzdrowiskowych.
SGM, wspólnie z Konsulem Generalnym Republiki Węgier, Zarządem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, zorganizowało uroczystości związane z odnowieniem dawnej tradycji "szlaku winnego" wiodącego z Węgier przez Polskę. Impreza odbyła się w dniu 10 sierpnia 1996 roku w Krakowie. Biuro Stowarzyszenia - we współpracy z samorządami Zakopanego i Wieliczki - aktywnie wspierało pobyt polskiej młodzieży z Żytomierza goszczącej w Krakowie we wrześniu i październiku ub. roku.
Wspólnie z Filharmonią Krakowską, Towarzystwem Polska-Czechy-Słowacja, Stowarzyszenie Gmin Małopolski współorganizowało w imieniu Komitetu Obchodów Roku Wyszehradzkiego Koncert Symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej poświęcony twórczości kompozytorów z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Zakończenie
Prezentowane sprawozdanie informuje jedynie w zarysie o charakterze prowadzonych przez SGM działań. Szczegóły przedstawiane były Członkom SGM w bieżącym kontakcie korespondencyjnym a także na łamach Wspólnoty Małopolskiej.
Stowarzyszenie Gmin Małopolski, pragnie realizować swoje zadania statutowe ścisłej współpracy z gminami członkowskimi. Dlatego w pracy SGM uwzględniane są sugestie i wnioski co do form i kierunków działań. Przedstawiając Państwu niniejsze sprawozdanie prosimy jednocześnie o dalsze zgłaszanie swoich propozycji.

Jan Wieczorkowski Dyrektor Biura SGM