Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kronika SGM od 1994-02-14 do 1994-04-25

Kronika Stowarzyszenia

Bezpieczne finanse
Rada SGM na posiedzeniu w dniu 14 lutego br. ustaliła, że tegoroczne składki członkowskie będą wynosić podobnie jak w roku minionym 300 zł od każdego mieszkańca gminy wchodzącej w skład SGM. Równocześnie zwrócono się do gmin o możliwie szybkie wpłacanie składek. W ten sposób wydatki przy nie powiększonych obciążeniach, mogą być realizowane rytmicznie.

Promocyjny album
Stowarzyszenie wraz z firmą VIST PRESS przygotowuje album promocyjny gmin regionu. Obok materiałów prezentujących Małopolskę, znajdą się w nim wykupione indywidualnie przez gminy kolumny promocyjne. Tego typu album ma się ukazywać corocznie. Obecna edycja ujrzy światło dzienne na przełomie maja i czerwca.

Forum prasy lokalnej
Przez trzy dni od 25 do 27 marca br. gośćmi SGM było kilkudziesięciu dziennikarzy prasy lokalnej /głównie gazet obejmujących jedną lub kilka gmin/. Zapoznali się oni z działalnością SGM. Mieli także okazję rozmawiać z prof. M. Kuleszą oraz przedstawicielami władz lokalnych. SGM przeznaczyło na organizację spotkania 15 min oraz l min na nagrody za najlepszy reportaż. Tego typu konferencje są dobrą formą promocji SGM, gdyż uczestnicy zobowiązują się do prezentacji sponsora na łamach swoich tytułów.

Technologie przyszłości
SGM i "France Colloques Organisation" zorganizowały w Krakowie Kolokwium-Wystawę pod hasłem "Przewidzieć oraz wybrać technologie przyszłości". Konferencję poświęcono przede wszystkim zagadnieniom ochrony środowiska. W trakcie spotkania zaprezentowano krakowski system utylizacji odpadów komunalnych, możliwości zmian przez inicjatywy gospodarcze na szczeblu lokalnym oraz szansę współpracy polsko-francuskiej w zakresie technologii ekologicznych.

Małopolska w Cannes
Gminy z Małopolski reprezentowane były na największych w świecie targach nieruchomości w Cannes i Nicei. Prezes Zarządu SGM W. Wyka obok oficjalnych kontaktów wykorzystał w tym celu dodatkowe możliwości, jakie otworzyło przed SGM życzliwe zainteresowanie mieszkających na południu Francji Polaków.

Forum przedsiębiorstw
Z inicjatywy Prezesa Zarządu SGM gminom zrzeszonym w Stowarzyszeniu zaproponowano stworzenie "Forum Przedsiębiorstw" SGM-Francja-Włochy-Hiszpania. W ten sposób samorządy i przedsiębiorstwa z regionu miałyby szansę na szybkie docieranie ich ofert do dużej liczby firm w tych krajach.

Komputerowy bilans
25 kwietnia br. odbyła się w Krakowie konferencja poświęcona możliwościom wykorzystania komputerów w gminach. Uczestniczyło w niej 6 dużych firm. Było to swego rodzaju podsumowanie prowadzonych od blisko dwóch lat badań i ankiet na temat zaawansowania gmin w wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania komputerowego. Koordynatorem tego programu jest SGM.

Zmiany w statucie?
Rada SGM zamierza na Walnym Zgromadzeniu zaproponować wprowadzenie zmian w statucie. Obejmują one: zmianę nazwy na Związek Gmin Małopolski /funkcjonujący nadal na prawach stowarzyszenia/, poszerzenie składu Rady do 25 członków /obecnie jest ich 15/ wyłanianych wedle ordynacji: z każdego województwa SGM po jednym przedstawicielu. Pozostałe 15 osób wyłaniano by spośród kandydatów, który uzyskali w głosowaniu najwięcej głosów. Rada SGM konstytuuje się wyłaniając przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących, a także wybiera Zarząd SGM /w tym 2 wiceprezesów/. Spoza delegatów w Radzie i Zarządzie SGM mogłoby znaleźć się 5 osób. Równocześnie na Walne Zebranie zaproszone zostaną także gminy nie należące obecnie do SGM.

Małopolska w Rzymie
W marcu br. kilkudziesięciu burmistrzów, radnych i przewodniczących rad gmin należących do SGM uczestniczyło w pielgrzymce do Rzymu. W ramach tego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość spotkania z Ojcem Świętym. W imieniu SGM złożono także kwiaty na cmentarzu pod Monte Cassino.

Opracował: MS