Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała programowa

Uchwała programowa Stowarzyszenia Gmin Małopolski

Stowarzyszenie będzie konsekwentnie realizować zasadniczy cel Statutu, jakim jest dążenie do integracji oraz gospodarczego i kulturalnego rozwoju Gmin Małopolski, upowszechniania idei samorządności oraz zajmowania stanowiska w sprawach publicznych.

Fundamentem integracji są wspólne korzenie, tradycja i wiara. Te właśnie cechy oraz tolerancja charakterystyczna dla ludności zamieszkałej w Małopolsce będą podstawą działań scalających gminy regionu.

Autentyczny rozwój gmin jest możliwy w oparciu o stosowanie czytelnych instrumentów gospodarczych. Stąd też ważnym problemem jest wypracowanie samorządnej polityki gospodarczej i finansowej gmin, która powinna uwzględniać w szerokim zakresie działania proekologiczne, rozwój rolnictwa i jego infrastruktury.

Gminy będą współpracować w tworzeniu i funkcjonowaniu instytucji finansowych, w tym Małopolskiego Banku Samorządowego. Prowadzenie polityki gospodarczej ułatwi stworzenie własnej grupy rzeczoznawców w zakresie prawa i ekonomii samorządowej. Podjęte zostaną działania na rzecz utworzenia więzi między gminami ze szczególnym uwzględnieniem promocji gmin typowo rolniczych.

Tradycje kulturowe występujące na obszarze Małopolski są bodźcem dla ochrony spuścizny kultury duchowej i materialnej oraz kreowania nowych ich wartości.

Stowarzyszenie podejmie działania w celu tworzenia wspólnej bazy dla wymiany informacji i kształcenia kadr samorządowych.

Stowarzyszenie będzie popierało tworzenie szkół wszelkich typów według lokalnych potrzeb. Zainicjowane zostaną działania na rzecz nowych kierunków kształcenia odpowiadających potrzebom wolnego rynku.

Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu będą sprawowały w Małopolsce mecenat nad wychowaniem i kształceniem młodzieży szczególnie uzdolnionej, oraz nad szkołami artystycznymi.

W centrum uwagi Stowarzyszenia zawsze pozostanie problem ochrony zdrowia, czego przykładem będzie miedzy innymi utworzenie Kasy Chorych.

Stowarzyszenie widzi rozwój rolnictwa w przebudowie struktury agrarnej ze względu na niespotykane w skali kraju rozdrobnienie gospodarstw, z równoczesnym przeciwdziałaniem bezrobociu w tym sektorze.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski widzi potrzebę zdecydowanego rozwoju turystyki w oparciu o szczególne warunki naturalne i możliwości regionu.

Stowarzyszenie będzie aktywnie współpracować z Parlamentem i Rządem RP nad racjonalnym ukształtowaniem docelowego modelu samorządowego oraz przyszłego regionalnego układu terytorialnego kraju.

Stowarzyszenie sprzeciwia się kształtowaniu federalnej struktury regionów Polski.

Mając świadomość, że przeszłość i przyszłość Małopolski związana jest z tradycją i przyszłością Europy, Stowarzyszenie Gmin Małopolski nawiąże współpracę z Euroregionami, czego przykładem będzie podjęcie kontaktów ze Słowacją, Ukrainą i Węgrami.

Stowarzyszenie będzie popierało działania gmin zmierzające do współpracy z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ochronie środowiska - wymiany technologii i rozwiązań prawnych.