Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel do Parlamentu, Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych Małopolski z województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, kieleckiego, krakowskiego, krośnieńskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego, tarnowskiego stwierdzają, że planowana dalsza rozbudowa systemu samorządności lokalnej w Polsce wymaga daleko idącej decentralizacji zadań i kompetencji Państwa na rzecz gmin i powiatów. Rozwój demokracji lokalnej, pobudzenie aktywności społeczeństwa możliwe jest tylko wówczas gdy społeczność ma realny wpływ na kreowanie rzeczywistości w swym otoczeniu.

Jednakże niezbędnym warunkiem powodzenia procesu budowy samorządności lokalnej, realizacji idei decentralizacji zadań i kompetencji na rzecz struktur samorządowych jest stworzenie stabilnego i efektywnego systemu finansowania samorządu terytorialnego. Wymaga to podjęcia i zakończenia w bieżącym roku procesu legislacyjnego tworzącego podstawy gospodarki finansowej gmin i powiatów. Koniecznym jest zabezpieczenie ustawowe takich źródeł finansowania działań samorządu, które w sposób odpowiedni do zadań i kompetencji przyznają stosowne środki finansowe, a jednocześnie wyposażą samorząd terytorialny w realny instrument pozwalający kreować rzeczywistość ekonomiczną społeczności lokalnych i przede wszystkim budżety samorządowe.

Za niezbędne uznaje się zwiększenie zaangażowania środków budżetu.

Sprawy samorządu nie mają jak pokazuje rzeczywistość priorytetu, nie mają też niekoniunkturalnego, autentycznego lobby, ani w parlamencie ani w rządzie. Tymczasem polskiemu samorządowi potrzebne jest nowatorskie myślenie na wszystkich szczeblach, odważne i precyzyjne prawo, niezmiennie wysoka troska władz centralnych o wypracowanie dla tego samorządu najkorzystniejszych warunków spełniania funkcji.

Zwracamy się do Parlamentu, Prezydenta i Rządu o zmianę zachowawczego podejścia do spraw samorządu, o poważne traktowanie głosu autentycznych, realnie myślących przedstawicieli gmin, o przerwanie złej praktyki i ustalenie terminu rozstrzygnięć do końca 1993 roku.

Zwracamy się do sił i opcji politycznych reprezentowanych w Parlamencie o utorowanie drogi legislacyjnej dla ustaw samorządowych oraz o uznanie i traktowanie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego jako ważnego ogniwa Parlamentu wypowiadającego się w imieniu samorządu.

Apelujemy do Posłów i Senatorów o branie pod uwagę opinii samorządowych przy prezentowaniu swych poglądów w sprawach merytorycznych na forum Sejmu i Senatu.

Za Radę Stowarzyszenia
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący