Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucja

Przedstawiciele samorządów terytorialnych Małopolski zebrani w Krakowie dnia 12 stycznia 1993 roku uznając za niezbędne dla rozwoju gospodarczej aktywności Polski Południowo-Wschodniej podejmowanie wzmożonych wielopłaszczyznowych kontaktów z Republiką Czech, Republiką Słowacji i Ukrainą zwracają się do Wojewodów województw: bielskiego, nowosądeckiego. krośnieńskiego, rzeszowskiego, przemyskiego o opracowanie spójnego programu wszechstronnej współpracy instytucji i organizacji z partnerami graniczącymi z regionem Małopolski.

Program ten winien być opracowany przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w sposób uwzględniający udział samorządów terytorialnych.

Jako niezbędny element umożliwiający intensyfikację współpracy wzajemnej z Czechami, Słowacją i Ukrainą należy traktować zwiększenie przejść granicznych, których obecna ilość i stan nie stwarza optymalnych warunków do realizacji wzmożonej współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Postuluje się aby wnioskowany program współpracy z państwami sąsiadującymi z Małopolską oraz plan zwiększenia ilości przejść granicznych zostały opracowane i wdrożone do realizacji w terminie do dnia 30 kwietnia 1993 roku.

Za Radę Stowarzyszenia
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący