Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Programowa

Stowarzyszenie będzie konsekwentnie realizować zasadniczy cel Statutu, jakim jest dążenie do integracji oraz gospodarczego i kulturowego rozwoju Gmin Małopolski. Fundamentem integracji są wspólne korzenie, tradycja i wiara. Te właśnie cechy oraz tolerancja charakterystyczna dla ludności zamieszkałej w Małopolsce będą podstawą działań integrujących gminy naszego Regionu.

Autentyczny rozwój gmin jest możliwy w oparciu o stosowanie czytelnych instrumentów gospodarczych. Stąd też ważnym problemem jest wypracowanie samorządnej polityki gospodarczej i finansowej gmin, która powinna uwzględniać w szerokim zakresie działania proekologiczne, rozwój rolnictwa i jego infrastruktury.

Gminy będą współpracować w tworzeniu i funkcjonowaniu instytucji finansowych, w tym Małopolskiego Banku Samorządowego. Prowadzenie polityki gospodarczej ułatwi stworzenie własnej grupy rzeczoznawców w zakresie prawa i ekonomii samorządowej. Podjęte zostaną działania na rzecz utworzenia więzi między gminami ze szczególnym uwzględnieniem promocji gmin typowo rolniczych.

Stowarzyszenie podejmie działania w celu tworzenia wspólnej bazy dla wymiany informacji i kształcenia kadr samorządowych.

Tradycje kulturowe występujące na obszarze Małopolski są bodźcem dla kreowania nowych wartości.

Ściśle z kulturą wiąże się problem edukacji, stąd też ważnym zadaniem gmin będzie zarówno edukacja w rozumieniu oświaty w szkołach wszystkich typów i szczebli (podtrzymywanie rangi szkół wyższych), jak i szkolnictwo w zakresie administracji samorządowej. Stowarzyszenie będzie popierało tworzenie szkół wszelkich typów według lokalnych potrzeb. Zainicjowane zostaną działania na rzecz tworzenia nowych kierunków kształcenia odpowiadających potrzebom wolnego rynku.

Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu będą sprawowały tradycyjny w Małopolsce mecenat nad wychowaniem i kształceniem młodzieży szczególnie uzdolnionej, oraz nad szkołami artystycznymi. Powinnością wobec mieszkańców Małopolski jest kształtowanie społecznej aktywności dzieci i młodzieży w duchu poszanowania tradycji i demokracji.

W centrum uwagi Stowarzyszenia będzie zawsze pozostawał problem ochrony zdrowia. Dlatego też pilnym zadaniem pozostaje utworzenie Kasy Chorych.

Rolnictwo i jego przyszły rozwój, którego struktura jest niespotykana w skali kraju, zostanie potraktowane ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania procesów bezrobocia, w tym agrarnego.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski widzi również potrzebę zdecydowanego rozwoju turystyki w oparciu o warunki naturalne i możliwości Regionu.

Konieczne są intensywne prace nad ukształtowaniem docelowego modelu samorządowego i terytorialnego Regionu Małopolski.

Działalność Stowarzyszenia na wszystkich polach powinna znaleźć ślad w wydawnictwach oraz działalności informacyjnej wszelkiego typu prowadzonej przez Stowarzyszenie. Jednolite przedsięwzięcia gmin należących do Stowarzyszenia ułatwi wymiana doświadczeń organizatorskich oraz unifikacja przepisów prawa miejscowego. Stowarzyszenie będzie popierało działania gmin zmierzające do współpracy z zagranicą, /.e szczególnym uwzględnieniem współpracy w ochronie środowiska - wymiany technologii i rozwiązań prawnych.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski nawiąże współpracę z Euroregionami. Mając świadomość, że przeszłość i przyszłość Małopolski związana jest z tradycją i przyszłością Europy, będziemy chcieć być w niej obecni, uwzględniając szczególnie kontakty ze Słowacją, Ukrainą i Węgrami, poprzez połączenia komunikacyjne i telekomunikacyjne.