Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

List Zarządu SGM

List Zarządu SGM do Bolesława Sulika Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski przedkłada wniosek o powołanie w skład Rady Programowej Telewizji Polskiej SA - Oddział w Krakowie osób reprezentujących struktury samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Zarządu SGM proponujemy następujących kandydatów:

1. Kazimierza Gąsiora - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnobrzegu, Wiceprzewodniczący Zarządu SGM,
2. Tadeusza Witkowskiego - Wójta Gdowa (woj. krakowskie),
3. Stanisława Dziublę - Burmistrza Żabna (woj. tarnowskie),
4. Jana Rejczaka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu, b. wojewodę.

Wymienione osoby, sprawując funkcje publiczne w demokratycznie wybranym samorządzie cieszą się dużym autorytetem społecznym a także posiadają doświadczenie w sferze kultury i mediów.

Wymagają podkreślenia zabiegi samorządu miasta Tarnobrzeg na rzecz utworzenia w Tarnobrzegu redakcji TYP SA oddziału krakowskiego deklarując gotowość sfinansowania części kosztów utworzenia takiej redakcji (zakup kamery i udostępnienie lokalu przez gminę).

Przedstawiane przez nas kandydatury reprezentują gminy o zróżnicowanej wielkości (małe i średnie gminy oraz duże miasta) a także z różnych stron regionu (w tym także spoza SGM, tak np. Radom).

Stowarzyszenie Gmin Małopolski, jest organizacją regionalną zrzeszającą 135 miast i gmin z 11 województw historycznej Małopolski. Zgodnie z § 4 Statutu SGM, Stowarzyszenie ma za zadanie reprezentowanie wspólnych interesów gmin oraz zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych.

Uznajemy, że reprezentanci samorządu mogą w pełni zrealizować stawiane przez ustawę o radiofonii i telewizji wymogi reprezentacji przez radę społecznych interesów i oczekiwań związanych z działalnością telewizji publicznej.

Kraków, 12 grudnia 1996 roku