konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 43
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
1997-01-09  Porozumienie między Miastem Tarnów a Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie współpracy przy tworzeniu w ramach Małopolskiego Centrum Internetu Stowarzyszenia Gmin Małopolski - Małopolska On Line
1997-01-17  Memoriał w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych - Małopolska 2000
1997-01-23  List Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line"
1997-02-26  Seminarium Prasy Lokalnej w Małopolsce: powołanie Małopolskiej Agencji Informacyjnej
1997-03-03  List Zarządu SGM do Dariusza Rosatiego Ministra Spraw Zagranicznych RP w sprawie przekazania środków finansowych na pomoc Polakom w Kazachstanie
1997-03-21  Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie ratowania Stoczni Gdańskiej
1997-03-25  List Otwarty do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych (GSM, Centertel, Telbank) w sprawie integracji usług telekomunikacyjnych Małopolski i Śląska
1997-04-04  Konferencja "Podstawowa opieka zdrowotna w samorządach lokalnych"
1997-04-08  Informacja SGM - Stowarzyszenie Gmin Małopolski dla Polaków w Kazachstanie
1997-04-08  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektów likwidacji lokalnych - regionalnych programów informacyjnych Telewizji Publicznej
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski o realizowanie konsekwentnej polityki zmierzającej do zapewnienia Polsce pełnoprawnego udziału w Pakcie Północnoatlantyckim
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku
1997-04-25  Apel VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską
1997-04-25  Konferencja "Współpraca międzyregionalna. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Małopolska-Śląsk"
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski popierająca inicjatywę powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie udzielenia Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006"" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie utworzenia w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zintensyfikowania współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej
1997-04-25  Rezolucja VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski wyrażająca sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej
1997-04-25  Uchwała VIII Walnego Zebrania SGM podjęta w przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny
1997-04-25  VIII Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1997-05-08  Wspólne posiedzenie Zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie powołania TUW "Małopolska-Śląsk" - rozpoczęcie (do 1997-05-09)
1997-05-09  Rezolucja wyrażająca sprzeciw wobec pozbawienia znacznych grup obywateli możliwości uzyskiwania dopłat do ciepłej wody i centralnego ogrzewania
1997-05-09  Stanowisko w sprawie nałożenia na gminy nowych zadań w zakresie oświaty bez zapewnienia środków finansowych
1997-05-09  Stanowisko w sprawie obciążenia gmin podatkiem VAT w związku z wnoszeniem majątku do komunalnych spółek handlowych
1997-05-09  Stanowisko w sprawie wprowadzenia zakazu reprezentowania przez radnych interesów gminy w organach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych
1997-05-15  Konferencja Forum Gospodarczego Stowarzyszenia Gmin Małopolski: prezentacja koncepcji Małopolskiego Centrum Internetu Stowarzyszenia Gmin Małopolski - Małopolska On Line
1997-05-28  Wizyta przedstawicieli małopolskich samorządów w USA. Owocem tej wizyty była uchwała Konferencji Burmistrzów USA popierająca polskie starania o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim a także uzyskanie nieformalnego poparcia ze strony przedstawicieli Kongresu USA dla "trójkąta współpracy", elementami którego miały być polskie samorządy, środowiska polonijne w USA oraz amerykańska administracja lokalna i stanowa - rozpoczęcie (do 1997-06-03)
1997-06-11  Konferencja "Miasta w Internecie" - rozpoczęcie (do 1997-06-14)
1997-06-24  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy między wyższymi uczelniami a samorządami w kontekście planowanej reformy systemu edukacji
1997-06-27  Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska
1997-06-27  Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce
1997-06-27  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Malopolski w sprawie powołania specjalnych stref ekonomicznych w Małopolsce
1997-07-11  Apel Fundacji EquiLibre w Krakowie i Stowarzyszenia Gmin Małopolski - "Akcja gminy - sołectwom"
1997-09-06  Prawybory samorządowe w Bochni - rozpoczęcie (do 1997-09-07)
1997-10-09  Deklaracja Krakowska w sprawie powołania Forum Współpracy Samorządów Lokalnych Państw Europy Środkowej i Wschodniej
1997-10-09  Konferencja "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej"
1997-10-09  Stanowisko Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Małopolski na otwarcie Konferencji "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej"
1997-10-10  I Kongres Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej - rozpoczęcie (do 1997-10-12)
1997-10-11  Adres Kongresu Samorządów Terytorialnych RP do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II
1997-10-24  II Małopolska Konferencja Samorządowa w Bielsku-Białej poświęcona zagadnieniom przeciwdziałania klęskom żywiołowym - rozpoczęcie (do 1997-10-26)
1997-11-19  Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski